KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 15 października, 2021   I   05:16:10 PM EST   I   Jadwigi, Leonarda, Teresy
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Wydarzenia polonijne

Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych

Senat Rzeczpospolitej Polskiej
11 października, 2021

Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych
Senate Marsal - Tomasz Grodzki Marszałek Senatu. Foto: Verconer / Shutterstock.com

Centrum Informacyjne Senatu ogłasza doroczny Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych pt. „Choć nauka nie ma ojczyzny, uczony ją posiada”. Termin zgłoszeń: 5 grudnia 2021 roku.

Celem 18. edycji konkursu jest pokazanie, jak radzą sobie polscy naukowcy poza granicami, jaki jest ich wkład w rozwój światowej nauki, jakie są ich relacje z Polską.

Senat chciałby zainspirować dziennikarzy do poszukiwania naukowców polskiego pochodzenia, Polaków żyjących poza granicami i przybliżenia Polakom w kraju ich odkryć i sukcesów, a także do odszukania zapomnianych wybitnych naukowców i przywrócenia pamięci ich odkryć i wynalazków.

Senat chciałby się dowiedzieć, jaka była droga polskich naukowców za granicą do sukcesu, co im pomogło, a co przeszkadzało w odniesieniu sukcesu, czy narodowość miała wpływ na ich pracę, czy współpracują lub są zainteresowani współpracą z naukowcami i ośrodkami w kraju.

Senat chciałby wiedzieć, czy młodych, emigrujących obecnie naukowców łączy z ich wielkimi poprzednikami, jak Maria Skłodowska-Curie, Ignacy Domeyko, Gabriel Narutowicz, naukowa pasja, poczucie misji i chęć dzielenia się zdobytą wiedzą. Odpowiedź na te pytania pozwoli Senatowi zastanowić się, w jaki sposób można pomóc upowszechniać dokonania polskich naukowców za granicą nie tylko w Polsce, ale też na świecie, w jaki sposób można wykorzystać ich wiedzę i doświadczenia.

W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach, czasopismach, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, portalach internetowych, a także współpracownicy tych mediów. Warunkiem udziału w konkursie jest: opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu, filmu, reportażu, zwanych dalej „pracą konkursową”, po raz pierwszy w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 28 listopada 2021 r. i przesłanie jej do 5 grudnia br. na adres Kancelaria Senatu – Dział Prasowy, ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dziennikarzy”.

Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody: I nagroda - 10000 zł, II – 7000 zł, III – 5000 i 4 wyróżnienia po 2000 zł.

Regulamin konkursu przekazujemy poniżej. Jest on także zamieszczony stronie internetowej Senatu w zakładce „Dla mediów”.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

* * *

REGULAMIN KONKURSU

§1. Cel Konkursu

Celem konkursu jest pokazanie jak radzą sobie polscy naukowcy poza granicami, jaki jest ich wkład w rozwój światowej nauki, jakie są ich relacje z Polską.

§2. Organizator i uczestnicy Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Senatu.
 2. W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach, czasopismach, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, portalach internetowych, a także współpracownicy tych mediów.

§3. Warunki udziału w Konkursie

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
  • A. opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu, filmu, reportażu, zwanych dalej „pracą konkursową”, po raz pierwszy w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 28 listopada  2021 r.
  • B. przesłanie dwóch kopii pracy konkursowej na adres organizatora.
  • C. wyrażenie zgody na publiczną prezentację zgłoszonej pracy (prac) konkursowej (konkursowych), w całości bądź fragmentach, w czasie wręczania nagród, a także na rozpowszechnianie na stronie internetowej Kancelarii Senatu oraz na portalach internetowych mediów społecznościowych, na których Kancelaria Senatu posiada profile.
 2. Prace konkursowe zgłoszone na Konkurs muszą spełniać następujące kryteria:
  • A. treść pracy konkursowej musi być zgodna z celem konkursu, o którym mowa w § 1,
  • B. forma pracy konkursowej -  dowolna,
  • C. w przypadku formatów elektronicznych wymagane dostarczenie prac w jednym z preferowanych formatów: mp3, wav, pdf, jpeg, png, mpeg4, avi oraz na jednym z preferowanych nośników: zamknięta płyta CD/DVD, pendrive z zabezpieczonymi danymi. Nie będą przyjmowane prace konkursowe przesyłane e-mailem, FTP i w chmurze danych,
  • D. kopie prac konkursowych powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej kopercie, znajdującej się w przesyłce zawierającej pracę konkursową,
  • E. na konkurs prace mogą zgłaszać dziennikarze (autorzy) lub redakcje,
  • F. jeden dziennikarz może przesłać na konkurs maksymalnie dwie prace; każda musi być opatrzona innym pseudonimem i zostać doręczona w odrębnej przesyłce,
  • G.   jeżeli praca konkursowa opublikowana została w obcojęzycznej prasie należy przesłać jej tekst wraz z tłumaczeniem na język polski,
  • H. w konkursie mogą brać udział prace, które wcześniej nie były nagradzane w innych konkursach.
 3. Prace konkursowe należy przesyłać do 5 grudnia  2021 r.  – o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego, na adres:
  • Kancelaria Senatu – Dział Prasowy
  • ul.  Wiejska 6, 00 -902 Warszawa
  • z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dziennikarzy”

 §4. Jury Konkursu i nagrody

 1. Zgłoszone prace oceni i laureatów wyłoni jury złożone z dziennikarzy, senatorów i pracowników Kancelarii Senatu.
 2. Decyzja jury jest ostateczna.
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Kancelaria Senatu.
 4. Nagrodami w Konkursie są:Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w zależności od poziomu i ilości nadesłanych prac konkursowych. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania którejś z wyżej wymienionych nagród. Jeżeli nagrodzona praca ma więcej niż jednego autora, wówczas nagroda dzielona jest na równe części, każda w kwocie brutto.
  • A. 1 x 10000 zł  - I nagroda
  • B. 1 x   7000 zł  - II nagroda,
  • C. 1 x   5000 zł  - III nagroda,
  • D. 4 x   2000 zł  - wyróżnienia. Wysokość nagród jest podana w kwotach brutto.
 5. Z chwilą doręczenia prac konkursowych Kancelarii Senatu na Kancelarię Senatu przechodzi prawo własności nośnika, na którym dostarczono pracę. Kancelaria Senatu nie zwraca przesłanych nośników.
 6. Przesłanie pracy do Kancelarii Senatu wiąże się z akceptacją regulaminu i jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z klauzulą informacyjną zamieszczoną pod regulaminem konkursu na stronie internetowej Senatu.

§5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu rozstrzyga ostatecznie jury Konkursu.

"Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), zwanego dalej ,,RODO”, informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa;
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – czyli na podstawie Pani/Pana zgody - w związku z organizowanym konkursem dla dziennikarzy polskich i polonijnych o nagrodę Marszałka Senatu, a także do celów archiwizacyjnych;
  1. a. korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa,
  2. b. e-mail: iodo@senat.gov.pl
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane Kancelarii Senatu do przez czas trwania konkursu, oraz na etapie rozstrzygnięcia konkursu i ogłoszenia wyników dane osobowe będą usuwane po upływie roku, z wyjątkiem danych autorów prac nagrodzonych, które będą przechowywane przez okres wymagany przepisami o archiwizacji;
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 7. Przysługuje Pani/Panu:Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa”;
  • a. prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz prawo ich sprostowania (w Dziale Prasowym Kancelarii Senatu),
  • b. w zakresie wynikającym z przepisów prawa - prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 8. Przesłanie pracy do Kancelarii Senatu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.