KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 3 grudnia, 2023   I   03:42:49 PM EST   I   Hilarego, Franciszki, Ksawery
  1. Home
  2. >
  3. BIZNES
  4. >
  5. Biznes

Twój biznes na rynkach Unii Europejskiej

29 stycznia, 2015

Z przynależności do Unii Europejskiej wynikają dla państw członkowskich bardzo konkretne zobowiązania wobec przedsiębiorców. Najistotniejsza w tym zakresie jest możliwość korzystania przez biznes ze swobody prowadzenie działalności na płaszczyźnie transgranicznej, czyli na obszarze dowolnego państwa UE. Status korporacyjnego podmiotu krajowego, czyli dysponującego taką swobodą, zależy nie tyle od narodowości osób będących jego wspólnikami, co od miejsca rejestracji.

Spółka kapitałowa założona w Polsce przez obywateli USA czy też przez obywateli polskich zamieszkałych w USA jest więc z punktu widzenia prawa podmiotem polskim i jako taki korzysta ze wszystkich swobód gospodarczych przewidzianych dla podmiotów działających na unijnym rynku.

Swobodne prowadzenie działalności na całym obszarze UE rozumieć należy bardzo szeroko, tj. z uwzględnieniem wszelkich tzw. uprawnień akcesoryjnych – nieskrępowanego zawierania za granicą umów najmu, zleceń, nabywania nieruchomości, uzyskiwania zezwoleń, koncesji itd. Swoboda działalności gospodarczej dotyczy ponadto możliwości podjęcia nowego biznesu (rejestracji na terenie innego państwa), jak i ekspansji na rynki zagraniczne w postaci agencji, oddziałów, spółek zależnych itd., bez konieczności zaprzestania aktywności w państwie rejestracji.

Ponadto, gdy w ramach swojego przedsiębiorstwa chcesz świadczyć usługi w innym państwie członkowskim UE czasowo, to możesz skorzystać z formuły tzw. transgranicznego świadczenia usług. Wynika ona z prawa unijnego, które zakazuje stanowienia ograniczeń w swobodnym świadczeniu usług na rynku wewnętrznym UE w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw w państwie innym niż państwo usługobiorcy. W tym przypadku nie powstaje dodatkowy obowiązek rejestracji działalności w państwie, gdzie usługa jest wykonywana ani obowiązek rejestracji w ramach systemu ubezpieczeń społecznych tego państwa.

Dalszym praktycznym ułatwieniem jest funkcjonowania pomiędzy poszczególnymi państwami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatkiem dochodowym. Umowy te przewidują ogólną zasadę w odniesieniu do przedsiębiorców. Zgodnie z tą zasadą dochód osiągany w innym państwie niż to, w którym podatnik ma siedzibę, jest opodatkowany tylko w państwie siedziby. Polska zawarła dwustronne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze wszystkim unijnymi państwami.

Funkcjonowanie na jednolitym rynku UE daje również prawo do swobodnego przepływu towarów. Istotne jest, że towarem, który można bez utrudnień i administracyjnych kosztów przemieszczać po UE jest nie tylko towar wytworzony na jej terytorium, ale także każdy, który został do jednego z państw członkowskich legalnie sprowadzony z państwa trzeciego. UE tworzy unię celną, co wiąże się z brakiem ceł, jakichkolwiek ograniczeń ilościowych, czy innych utrudnień obrotu. W zasadzie obrót towarami na terenie UE odbywa się tak, jak na krajowym rynku wewnętrznym.

Swobodzie przedsiębiorczości i obrotu towarowego towarzyszy również w UE swoboda przepływu kapitału i płatności, czyli swoboda zawierania ponadgranicznych transakcji kapitałowych i innych przepływów pieniężnych. Swoboda przepływu kapitału ma ponadto tę dodatkową cechę odróżniającą ją od swobody przedsiębiorczości i obrotu towarowego, że obejmuje także państwa trzecie (państwa spoza UE).

Na koniec podkreślić można jeszcze, że rejestrując podmiot gospodarczy w jednym z państw członkowskich UE można korzystać z wymienionych swobód gospodarczych nie tylko na terytorium UE, ale także na terytorium trzech państw Europejskiego Stowarzyszania Wolnego Handlu (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) i w dużym stopniu także Szwajcarii.

Wybór państwa stanowiącego siedzibę przedsiębiorcy zależy oczywiście od inwestora. Naturalnym punktem odniesienia dla obywateli polskich zamieszkałych za granicą będzie oczywiście Polska. Wybierając inne miejsce rejestracji biznesu należy przede wszystkim wziąć pod uwagę koszty i zakres ułatwień dla jego prowadzenia. Wskazać tu można przede wszystkim Estonię, Irlandię, Danię i – w szczególności – Wielką Brytanię.

Tomasz-Machelski.jpgTomasz Machelski
www.legalmoneyreport.com