KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 20 czerwca, 2024   I   10:18:57 PM EST   I   Bogny, Rafaeli, Rafała
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska-USA

Sejm RP przegłosował antyspołeczne i antypolskie zmiany legislacyjne

Polish American Strategic Initiative (PASI)     25 lipca, 2023

Sejm RP przegłosował antyspołeczne i antypolskie zmiany legislacyjne
Posiedzenie Sejmu RP. Foto: Verconer / shutterstock.com

Stanowisko amerykańskich organizacji polonijnych na temat zmian w polskim Prawie Geologicznym i Górniczym przegłosowanym przez Sejm 16 czerwca 2023 (Druk sejmowy nr 3238).

W związku z odrzuceniem druku sejmowego nr 3238 dotyczącego zmian w Prawie Geologicznym i Górniczym przez Senat RP oraz ponownym skierowaniem go pod obrady Sejmu RP, pragniemy zwrócić uwagę Posłów Sejmu RP na skrajnie negatywne, antyspołeczne i antypolskie w swej istocie konsekwencje wyżej wymienionych zmian legislacyjnych przegłosowanych przez Sejm 16 czerwca 2023.

Zmiany ustawodawcze przegłosowane przez Sejm wprowadzają „rewolucyjne” rozwiązania, które negują prawo samorządów lokalnych do regulowania działalności gospodarczej i budowlanej na terenach uznanych odgórnie, na mocy nietransparentnych, zewnętrznych decyzji administracyjnych, jako obszary występowania „strategicznych” złóż naturalnych.

Proponowane zmiany nie tylko uderzają w konstytucyjnie gwarantowaną własność prywatną, ale negują również zapisy Konstytucji (Art. 16 ust. 2, art. 163, Art. 164 ust. 3, Art. 165 ust. 2 oraz Art. 166 ust. 1), które przekazały terenowe kompetencje planistyczne w ręce gmin. Na mocy nowego prawa, jednostki samorządu terytorialnego zostaną pozbawione prawa do kwestionowania decyzji zewnętrznych organów administracyjnych oraz możliwości zaskarżania tych decyzji. Zmiany te, kwestionując prawo własności prywatnej i godząc w kompetencje samorządu lokalnego, naruszają szerzej pojmowany interes społeczny i narodowy oraz podstawy ładu ustrojowego państwa.

Zwracamy uwagą, że zakaz zabudowy na obszarze występowania złóż uznanych administracyjnie za strategiczne jest niekonstytucyjny, jest bowiem równoznaczny ze znaczącym ograniczeniem prawa własności, a często wręcz z faktycznym wywłaszczeniem i eksmisją prawowitych właścicieli. Nowe prawo nie przewiduje ani odszkodowań ani przyszłych dywidend dla właścicieli nieruchomości tracących prawa własności na mocy niezaskarżalnych decyzji administracyjnych, przekazuje za to prawo do działalności gospodarczej na wywłaszczonym terenie w ręce podmiotów nabywających koncesje rozpoznawczo-wydobywcze, przyznawane przez urząd Głównego Geologa Kraju (GGK). Absurdalność przyjętych przez Sejm rozwiązań staje się oczywista, gdy uzmysłowimy sobie, że obszar występowania złóż o potencjalnie „strategicznym” charakterze obejmuje około 2/3 powierzchni kraju.

Nowe zapisy prawne, po ich ewentualnej ponownej akceptacji przez Sejm i Prezydenta RP zagwarantują prymat ekonomicznych interesów wielkich, w większości obcych, korporacji ponad interesem indywidualnych właścicieli, społeczności lokalnych, oraz polskich interesów narodowych nie wspominając o rzeczach takich jak ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego.

Zahamowanie lokalnego rozwoju ekonomicznego przez zakaz zabudowy i zagospodarowania terenu będzie w oczywisty sposób skutkować permanentnym spadkiem wartości nieruchomości oraz w dłuższej perspektywie depopulacją obszarów dotkniętych tego typu decyzjami i restrykcjami.

Prawo Geologiczne i Górnicze w swej obecnej formie proponowanej przez Sejm, narusza i w rzeczywistości neguje własność prywatną, będącą fundamentem polskiej ekonomii i polskiego ładu społecznego.

Prawo to, przekazując kompetencje jednostek samorządu terytorialnego centralnym organom administracji staje się w rzeczywistości zawoalowaną formą zamachu nie tylko na naszą własność, ale też na ustrój państwa. Główny Geolog Kraju (GGK), urząd będący działem administracyjnym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, otrzymuje niezaskarżalny administracyjnie i prawnie monopol kompetencyjny, który daje mu możliwość samodzielnego decydowania o przyszłości gmin i kraju oraz o losie, bezpieczeństwie, a nawet życiu milionów jego mieszkańców, bez jakiejkolwiek osobistej odpowiedzialności za ekonomiczne, społeczne i środowiskowe skutki swoich decyzji. GGK dysponować będzie w sposób nieograniczony własnością gruntów i wód pitnych, ładem przestrzennym kraju, pozwoleniami na budowę i działalność gospodarczą nad udokumentowanymi złożami naturalnymi na terenach obejmującymi 2/3 terytorium kraju. Nietransparentny i potencjalnie korupcjogenny charakter procesów koncesyjnych będzie faktem dla wszystkich chyba oczywistym.

Wątek ten staje się szczególnie ważny również w kontekście planów podziemnego składowania, czy też tak zwanej sekwestracji, dwutlenku węgla (CO2). Plany te prowadzić mogą do zatrucia i migracji wód podziemnych, dewastacji krajobrazowej, destrukcji infrastruktury oraz do niewyobrażalnych katastrof ekologicznych, będących efektem albo powolnego wydobywania się, albo jednorazowej katastrofalnej erupcji sekwestrowanych gazów na powierzchnię - powyższe scenariusze są całkiem prawdopodobne biorąc pod uwagę ogólną nieszczelność górotworów, oraz nieprzewidywalność przyszłych ruchów sejsmiczno-tektonicznych.

Zmiany przegłosowane przez Sejm stoją w sprzeczności z zasadą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i ochrony środowiska oraz wykluczają społeczeństwo z procesu decyzyjnego, lekceważąc przy tym i nieracjonalnie ograniczając potencjalne przyszłe wykorzystanie niespożytego potencjału energetycznego czystego źródła energii jakim jest geotermia.

Wielu Amerykanów polskiego pochodzenia oraz Polaków mieszkających w Stanach Zjednoczonych posiada polskie obywatelstwo, jest właścicielami nieruchomości w Polsce lub prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. Ustawa ta dotyczy ich w równym stopniu jak Polaków mieszkających w Polsce.

My, niżej podpisani apelujemy do Państwa w imieniu naszych organizacji o odrzucenie ustawy o zmianach w Prawie Geologicznym i Górniczym zawartych w druku nr 3238 i podjęcie prac nad znowelizowaniem go zgodnie z rzeczywistymi potrzebami społeczno-gospodarczymi Polski, w zgodzie z polskim interesem narodowym.

Z poważaniem,

Edward Wojciech Jeśman, Prezes
Polish American Strategic Initiative (PASI)
Polish American Congress of Southern California
president@joinpasi.org

Gene Sokolowski, Ph.D., Prezes
PASI Educational Organization
gsokolow@verizon.net

Andrzej Prokopczuk, Ph.D., Prezes
Polish American Congress of Northern California

Jerzy Bogdziewicz, Prezes
Polish American Congress of Florida

Richard Brzozowski, Prezes
Polish American Congress, New York Long Island Division

Andrzej Burghard, Prezes
Polish American Congress, New Jersey Division