KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 5 października, 2022   I   09:46:03 PM EST   I   Flawii, Justyna, Rajmunda
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Koronawirus

COVID-19 a podróże do Polski ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów

23 czerwca, 2021

COVID-19 a podróże do Polski ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów
European Union sets out virus pass plan to allow free travel by summer. Foto: Michele Ursi

Komunikat z 23.06.2021.

W związku z pandemią obowiązują ograniczenia w podróżowaniu. MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

Kto może wjechać do Polski:

Główne kategorie osób, które mogą wjechać do Polski:

 • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
 • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo niepełnoletnimi dziećmi obywateli polskich, lub pozostają pod ich stałą opieką,
 • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
 • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • studenci, doktoranci kształcący się w Polsce, uczniowie pobierający naukę w Polsce oraz ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,
 • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci,
 • obywatele Białorusi, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i niepełnoletnie dzieci.
 • obywatele Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego, Izraela i Stanów Zjednoczonych Ameryki lub posiadacze prawa pobytu w tych krajach podróżujący do Polski w ramach międzynarodowego ruchu lotniczego.

Pełna lista kategorii osób, które mogą wjechać do Polski znajduje się na stronie Straży Granicznej.

Kwarantanna

Podróżni przybywający do Polski spoza strefy Schengen podlegają obowiązkowej kwarantannie. Od obowiązku kwarantanny odstępuje się jedynie w następujących przypadkach:

1. Kwarantannie nie podlegają:

 • osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.
 • osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, który został wykonany po przylocie do Polski, na terenie lotniska, przed odprawą graniczną.
 • dzieci do lat 12, które podróżują pod opieką dorosłych posiadających wyżej wskazane zaświadczenie lub negatywny wynik testu.
 • osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin od przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zwolnione z kwarantanny zostają te osoby skierowane na kwarantannę, które w ciągu pierwszych 48 godzin od przekroczenia granicy wykonają test, którego wynik będzie negatywny (ta możliwość dotyczy podróżnych, którzy otrzymali pozytywny wynik testu wykonanego na lotnisku po przylocie do Polski lub nie wykonali testu na lotnisku) 

3. Podróżni rozpoczynający podróż z terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Indii, Brazylii i RPA mogą być zwolnieni z kwarantanny jedynie w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż po 7. dniach od przekroczenia granicy Polski.

 UWAGA:

 • Z kwarantanny nie zwalnia test wykonany w USA lub w innym kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Testy nie są finansowane ze środków publicznych.
 • Wymaganymi rodzajami testów są: PCR lub antygenowy.

Tranzyt

Tranzyt przez Polskę możliwy jest bez dodatkowych obostrzeń jedynie wtedy, gdy spełnione są ŁĄCZNIE poniższe warunki:

 • lotnisko tranzytu to lotnisko Chopina w Warszawie
 • trasa podróży obejmować będzie przylot bezpośredni z terytorium USA (czy innego państwa trzeciego nie będącego członkiem Strefy Schengen ) na lotnisko Chopina w Warszawie,
 • podróżni nie będą w ogóle opuszczać strefy tranzytowej tego lotniska, przesiadając się na kolejny lot
 • państwo docelowe to państwo trzecie nie będące członkiem Strefy Schengen 

Tranzyt do innego państwa Strefy Schengen możliwy jest jedynie po spełnieniu warunków przekroczenia granicy Polski: https://strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/k-wjazd-do-polski-kwara/8952,Koronawirus-wjazd-do-Polski-granica-zewnetrzna.html

gov.pl