KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 21 września, 2023   I   08:15:01 AM EST   I   Darii, Mateusza, Wawrzyńca
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Konsulat RP w Nowym Jorku

USA: Paszport do Polski ze zniżką lub za darmo

11 marca, 2019

Opłatę za wydanie paszportu polskiego obniża się lub anuluje dla kilku kategorii osób. W przypadku prawa do skorzystania z ulgi w opłacie, należy podczas składania wniosku przedstawić do wglądu dokument uprawniający do zniżki. W przypadku braku takiego dokumentu będziemy zmuszeni do pobrania pełnej opłaty.

Informator Konsularny, opracowany przez Konsulat Generalny RP w NYC i Polish Pages Media Network, został opublikowany w Polonijnej Książce 2018/19 w USA, na str. 110-140, dostępnej za darmo wszędzie, w druku ( w NY, NJ, PA, CT) i w internecie. Zobacz digital wersję Polish American Pages: www.pol.us

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:  

 1. osób, które w dniu składania wniosku ukończyły 70 lat;
 2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeśli udają się za granicę w celu długotrwałego leczenia bądź w celu poddania się operacji;
 3. osób, które złożyły wniosek o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
 4. żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami kraju, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych. 

Ulga (50%) w opłacie konsularnej za wydanie paszportu przysługuje: 

 1. emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.), a także współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu;
 2. osobom przebywającym w domach opieki społecznej lub w zakładach opiekuńczych lub korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 3. kombatantom oraz innym osobom, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji stanu wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z późn. zm.);
 4. dzieciom do czasu podjęcia obowiązku szkolnego, uczniom i studentom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej lub zaświadczenia ze szkoły o pobieraniu nauki.

Obniża się opłatę konsularną w przypadku osób, które wnioskują o nowy paszport w związku: 

 • ze zmianą nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
 • ze zmianą wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;
 • z brakiem w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenie granicy. 

Wysokość opłaty za wydanie paszportu w tym trybie oblicza się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku jedną dziesiątą część tej opłaty za każdy pełny rok kalendarzowy pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, a w przypadku paszportów z terminem ważności 5 lat – jedną piątą.

 

Osoba korzystająca z ulgi w opłacie konsularnej przedstawia w dniu składania wniosku o paszport dokument uprawniający do ulgi. W przypadku zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie konsularnej za wydanie paszportu – przysługuje tylko jedna ulga w opłacie. 

Podstawa prawna: 

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237);
 • Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 758);
 • Odrębne przepisy dotyczące opłat za czynności wizowe.

Consulate General of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue, New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermont.Zdjęcia do paszportów
polskich i amerykańskich

oraz na wesela, komunie, chrzty!
KUBUŚ Photo Service