KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 27 stycznia, 2023   I   09:17:42 AM EST   I   Anieli, Juliana, Przemysława
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Transgraniczne projekty Klastrów Polskich w krajach Europy Wschodniej

04 września, 2013

Transgraniczne projekty Klastrów Polskich w krajach Europy Wschodniej
Transgraniczne projekty Klastrów Polskich w krajach Europy Wschodniej

We współpracy Klastrów Polskich i OKIP z Klastrem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych budowany jest Klaster - Związek Krajów Europy Wschodniej, dzięki czemu polskie firmy będą mogły uczestniczyć w wielu międzynarodowych projektach.

Klaster Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Futura podpisuje we wrześniu umowę, której stronami będą Węgry, Rumunia, Serbia, Słowacja, Polska, Bułgaria i Rosja. Reprezentantami Polski są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej oraz Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Kraje skupiające się w Futura będą współpracować w zakresie energetyki odnawialnej, technologii ochrony środowiska, biotechnologii, turystyki i rozwoju gospodarczego na terenie Europy, ale głównie Europy Wschodniej.

W związku z umową utworzony zostanie Klaster - Związek Krajów Europy Wschodniej kierowany przez zarząd, w składzie którego będzie po dwóch członków z każdego z krajów założycielskich, w tym z Polski.

Klaster - Związek Krajów Europy Wschodniej będzie wspierać politykę regionalną Unii Europejskiej w kwestiach europejskiej współpracy terytorialnej, konkurencyjności regionalnej, zatrudnienia oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Zdając sobie sprawę, że na terytorium Europy Wschodniej ochrona środowiska, energetyka i biotechnologia są to dziedziny dotyczącego całego regionu - w wielu przypadkach transgraniczne kwestie, to tylko wspólne wysiłki i współpraca z mieszkańcami mogą przyczynić się do ich rozwiązania. Współpraca transgraniczna ma obustronne korzyści. Może również promować dalszy rozwój gospodarczy i przyjazne stosunki między krajami będącymi stronami umowy.

26-27 września 2013 roku w Apatin w Serbii odbędzie się konferencja z udziałem władz Serbii oraz członków Klastra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Futura, w tym Związku Pracodawców Klastry Polskie i Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, jako reprezentantów Polski. Uczestnikiem konferencji będzie między innymi Bogdan Węgrzynek, Prezes OKIP i Wiceprezes Klastrów Polskich. Zaproszony został także Bartłomiej Bodio, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej oraz jej Wiceprzewodniczący Poseł na Sejm Dariusz Dziadzio.

W tym czasie zostaną przeprowadzone rozmowy na temat udziału firm polskich w projekcie rozbudowy portu transportowego w Apatin w Serbii. 26 września zostanie przedstawiony szczegółowy projekt.

O istocie przedsięwzięć Międzynarodowego Klastra Stosunków Gospodarczych Futura świadczą efekty i skala dotychczas realizowanych przez Klaster projektów.

Wśród nich wymienić należy współpracę z udziałem USA. Międzynarodowy Klaster Stosunków Gospodarczych Futura i Amerykańskie Centrum Nowoczesnych Technologii (AHTC) zawiązały porozumienie 1 stycznia 2013 roku.

Współpraca polega na wykorzystywaniu międzynarodowej sieci, w szczególności w Europie, w tym z udziałem technologii AHTC, które były opracowywane przez państwa działające w AHTC dla amerykańskiej armii. Ze strony AHTC kierowane jest przede wszystkim także wsparcie w zakresie badań i programów rozwoju, w tym przy użyciu jego sieci kontaktów w Stanach Zjednoczonych, nie tylko ograniczając się do połączeń z uczelniami i firmami prywatnymi.

20 maja 2013 roku Central European Development Forum - CEDEF w Belgradzie podpisał z Republiką Serbii Memorandum of Understanding (MoU) w dziedzinach takich jak współpraca Serbii na Węgrzech, konkurencyjność regionalna i zatrudnienie, środowisko, odnawialne źródła energii oraz rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

CEDEF i Międzynarodowy Klaster Stosunków Gospodarczych Futura podpisanym protokołem ustaleń przyjęły formy współpracy dotyczące rozwoju produktów i technologii, badań, przygotowania i organizacji wspólnych projektów, dostosowania istniejących technologii, sprzedaży opracowanych produktów i technologii, przetargów, wspólnych wystaw i wydarzeń, edukacji i szkoleń oraz marketingu.

Członkami Międzynarodowego Klastra Stosunków Gospodarczych Futura są Węgry, Ukraina, Słowacja, Niemcy, Serbia, Rumunia, Armenia, Bułgaria, Rosja, Stany Zjednoczone oraz Polska - na mocy porozumienia zawartego 9 sierpnia 2013 roku w Gdańsku ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie i Ogólnopolskim Klasterem Innowacyjnych Przedsiębiorstw.

Anna Figiel