KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 27 stycznia, 2023   I   09:55:48 AM EST   I   Anieli, Juliana, Przemysława
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Polska

Konferencja \"Umowa partnerstwa na lata 2014-2020 w konsultacjach społecznych\"

17 sierpnia, 2013

Prezydent RP Bronisława Komorowski z rąk marszałka otrzymał statuetkę i w obecności polityków i samorządowców z regionu został wyróżniony tytułem „Przyjaciela Warmii i Mazur\".
Prezydent RP Bronisława Komorowski z rąk marszałka otrzymał statuetkę i w obecności polityków i samorządowców z regionu został wyróżniony tytułem „Przyjaciela Warmii i Mazur\".

16 sierpnia 2013 roku w Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie odbyła się konferencja z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, na której omówiono podział Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Rozpoczynający konferencję pt. "Umowa partnerstwa na lata 2014-2020 w konsultacjach społecznych" Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas zaznaczył, że "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025" nastawiona jest na inteligentne specjalizacje regionu. Wśród nich wymieniane są projekty związane z branżą rolniczą i spożywczą, przemysłem meblarskim oraz przemysłem związanym z turystyką.

Prezydent RP Bronisław Komorowski stwierdził podczas swojego wystąpienia, że środki finansowe Unii Europejskiej przyznane Polsce na lata 2014-2020 są najprawdopodobniej ostatnią tak dużą pulą pieniędzy jaka będzie możliwa do otrzymać. Należy zatem podjąć odpowiednie działania, aby je najlepiej wykorzystać. Powinny być kierowane na cele związane z wyrównywaniem poziomu życia pomiędzy regionami. - "Jest to szansa na miarę tysiąclecia." - zaznaczył Prezydent. Dodał również, że to od samorządowców będzie zależało w jaki sposób zostaną spożytkowane unijne środki - czy zostaną przeznaczone na korzyści doraźne czy na inwestycje rozwojowe.

Wiceminister Rozwoju Regionalnego Paweł Orłowski skupił się na wyzwaniach strategicznych wykorzystania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej. Następnie Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, przedstawiła projekt Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 i omówiła sytuację Województwa Warmińsko-Mazurskiego z perspektywy rządu.

Kolejnym punktem konferencji była dyskusja zebranych gości. Uczestnikami rozmów byli różnego szczebla przedstawiciele samorządów lokalnych, mający okazję przedstawić plany związane z rozwojem regionów Warmii i Mazur.

Merytoryczny udział w konferencji wziął także Bogdan Węgrzynek, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, który w obecności Prezydenta Bronisława Komorowskiego aktywnie uczestniczył w dyskusjach, wyrażając cenne opinie dotyczące kształtowania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarze nie tylko regionu ale i całego kraju, a także omawiając własny pogląd na inteligentne specjalizacje.

- "Musimy mieć na uwadze i dołożyć wszelkich starań, aby możliwie najwięcej podejmowanych przez nas działań było realizowanych z zastosowaniem zaawansowanych technologii i wysokiej jakości badań, których wyniki będzie można wykorzystywać w przedsiębiorstwach i w przemyśle." - przekonywał Bogdan Węgrzynek.

W kolejnej części Wicemarszałek Jarosław Słoma przedstawił założenia do mandatu negocjacyjnego Kontraktu Terytorialnego dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz do RPO Warmia i Mazury w ramach nowej perspektywy finansowej.

Z budżetu unijnego na lata 2014-2020 Polska otrzyma 72,9 mld euro, czyli około 300 mld zł na realizację polityki spójności. Fundusze Europejskie będą przeznaczone na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej oraz podnoszenie sprawności i efektywności.

Polska planuje podzielić Europejskie Fundusze na następujące dziedziny: nauka i innowacje, sieci szerokopasmowe i usługi cyfrowe, przedsiębiorstwa, niskoemisyjna gospodarka, dostosowanie do zmian klimatu, ochrona środowiska i zachowanie dziedzictwa kulturowego, transport, zwiększenie zatrudnienia, zmniejszenie ubóstwa, edukacja oraz poprawa funkcjonowania administracji publicznej.

Fundusze europejskie w latach 2014-2020 mają być dostępne dla beneficjentów poprzez krajowe i regionalne programy, które wzajemnie będą się uzupełniać. Bardzo ważnym programem będzie Inteligentny Rozwój o budżecie 7,6 mld euro, który wpłynie na innowacyjność naszego kraju, podniesie jakość prowadzonych badań naukowych oraz poprawi współpracę nauki i gospodarki. Wiedza, Edukacja, Rozwój ma zostać finansowana na kwotę 3,2 mld euro. Program Infrastruktura i Środowisko będzie przeznaczony na infrastrukturę oraz wspieranie inwestycji wpływających na efektywne wykorzystanie energii, ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa kulturowego. Przeznaczone ma zostać na ten cel 24,2 mld euro. W celu stworzenia warunków do powszechnego wykorzystywania technologii cyfrowych stworzony został program Polska Cyfrowa - 1,9 mld euro. Pięciu wschodnim województwom, nadal wymagającym szczególnego wsparcia, zostaną przekazane w ramach programu Polska Wschodnia dodatkowe środki w kwocie 2,0 mld euro na przedsiębiorczość, innowacyjność, rozwój miast oraz inwestycje transportowe. Program Europejska Współpraca Terytorialna pozwoli na wzmocnienie powiązań gospodarczych, społecznych, kulturowych i komunikacyjnych pomiędzy Polską a jej sąsiadami. Dla sprawnego zarządzania Funduszami Europejskimi przez administrację oraz informowania o nich zostanie stworzony program Pomoc Techniczna z budżetem 0,6 mld euro. Zarządy Województw będą zarządzały 16 programami regionalnymi na łączną kwotę 28,1 mld euro. Będą mogły one środki te przeznaczyć na wskazane w swoich strategiach rozwoju cele, w tym przedsiębiorczość, edukację, infrastrukturę ochrony środowiska, energetyki i transportu oraz technologie informacyjno-komunikacyjne.

Ponadto, Polska będzie realizowała krajowe programy finansowe ze Wspólnej Polityki Regionalnej, której celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa i zrównoważony rozwój wsi, w tym zarządzanie zasobami naturalnymi i działaniami w dziedzinie klimatu. Drugim programem krajowym będzie Program Rybactwo i Morze, dzięki któremu sektor rybołówstwa i akwakultury ma stać się bardziej konkurencyjny, zasoby efektywniej wykorzystywane, a środowisko naturalnej skuteczniej chronione.

Podczas wizyty w Olsztynie Prezydent Bronisław Komorowski z rąk marszałka otrzymał statuetkę i w obecności polityków i samorządowców z regionu został wyróżniony tytułem „Przyjaciela Warmii i Mazur".

Anna Figiel