KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 12 czerwca, 2024   I   05:31:26 PM EST   I   Gwidona, Leonii, Niny
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Informacje polonijne ze świata

Jak głosujemy w USA na Prezydenta Polski w 2020 r.

15 czerwca, 2020

Uwaga. 15 czerwca ostatnim dniem rejestracji do głosowania za granicą. Jeśli dokonałeś wcześniej rejestracji, przed wyborami zaplanowanymi na 10 maja, do 16 czerwca musisz potwierdzić swoją chęć udziału w wyborach korespondencyjnych.

W USA głosowanie odbywa się wyłącznie w formie korespondencyjnej bez możliwości osobistego odbioru pakietu i bez możliwości osobistego oddania koperty zwrotnej konsulowi lub obwodowej komisji wyborczej. 

W obwodach głosowania utworzonych w okręgach konsularnych na terenie Stanów Zjednoczonych, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w sobotę, 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.

Zgodnie z postanowieniem Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 988) w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) w obwodach głosowania za granicą, utworzonych w okręgach konsularnych zlokalizowanych w USA, głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w sobotę, 27 czerwca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego.

Jeżeli żaden z kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów 14 dni po terminie pierwszego głosowania przeprowadza się ponowne głosowanie. Zatem ewentualne ponowne głosowanie miałoby się odbyć w sobotę 11 lipca 2020 r. w godz. 7.00-21.00 czasu miejscowego. 

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014).

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą osobiście albo korespondencyjnie. W utworzonych za granicą obwodach, w zależności od sytuacji epidemicznej oraz warunków organizacyjnych, technicznych lub prawnych na danym obszarze możliwe jest głosowanie osobiste albo osobiste i korespondencyjne albo wyłącznie korespondencyjne.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1014) na terenie USA zostało utworzonych dziewięć obwodów głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 121, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Waszyngton, Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie, 2224 Wyoming Avenue NW, Washington, D.C. 20008, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 2. Obwód głosowania nr 123, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork I, Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 3. Obwód głosowania nr 124, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork II, Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 4. Obwód głosowania nr 125, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork III,  Konsulat Generalny RP, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 5. Obwód głosowania nr 126, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Los Angeles, Konsulat Generalny RP, 12400 Wilshire Boulevard, Suite 555, Los Angeles, CA 90025, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 6. Obwód głosowania nr 127, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Houston, Konsulat Generalny RP, 3040 Post Oak Blvd, Suite 525, Houston, TX 77056, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 7. Obwód głosowania nr 128, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 8. Obwód głosowania nr 129, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago II, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego;
 9. Obwód głosowania nr 130, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago III, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610, z możliwością głosowania wyłącznie korespondencyjnego.

Osoby uprawnione do głosowania

Prawo wybierania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą w  wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. będą również ujęte w tym spisie wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. Wyborca, który zmienia miejsce pobytu przed dniem głosowania lub zamierza głosować korespondencyjnie może najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r. zawiadomić o tym konsula, u którego zgłosił zamiar głosowania w obwodzie głosowania utworzonym za granicą. Konsul dokona odpowiedniej zmiany w spisie lub skreśli wyborcę ze spisu wyborców, a w przypadku wyborcy, który wyraził zamiar głosowania korespondencyjnego, odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

Pozostali wyborcy mogą zgłosić konsulowi zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 15 czerwca 2020 r. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORY:  https://ewybory.msz.gov.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej
 8. Numer, serię i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 9. Wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy (dotyczy wyborcy zgłaszającego się do głosowania korespondencyjnego)
 10. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl bądź do:

Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie:

 1. e-mailowo: waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consular Section, 2224 Wyoming Ave. NW. Waszyngton, D.C. 20008
 3. ustnie: w siedzibie 2224 Wyoming Ave. NW. Waszyngton, D.C. 20008
 4. telefonicznie, nr tel.: 202-499-1930
 5. faksem, nr faksu: 202-483-5785

Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku:

 1. e-mailowo:  nowyjork.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in New York, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016
 3. ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
 4. telefonicznie, nr tel.: 646 - 237 2145 w godzinach: 10.00 – 14.00 (pozostawienie wiadomości na sekretarce nie jest równoznaczne z zapisem do spisu)
 5. faksem, nr faksu: +1 646 237 2116

Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles:

 1. e-mailowo: la.polishconsulate@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 12400 Wilshire Blvd, Suite 555, Los Angeles, CA 90025,
 3. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 4. telefonicznie - nr tel.: +1 310 442 85 00,
 5. faksem, nr faksu: +1 310 442 8515

Konsulatu Generalnego RP w Houston:

 1. e-mailowo: houston.kg.sekretariat@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 3040 Post Oak Blvd, Suite 525, Houston, TX 77056
 3. ustnie, w siedzibie: 3040 Post Oak Blvd, Suite 525, Houston, TX 77056
 4. telefonicznie: +1 713 479 6770
 5. faksem, nr faksu: +1 713 993 9685

Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

 1. e-mailowo: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl ; chicago.legal@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 3. ustnie: w siedzibie 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 4. telefonicznie, nr tel.: 312 337 8166
 5. faksem, nr faksu: 312 255 1698

Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów), również w zakresie sposobu głosowania (w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie głosowania lub zagłosować w lokalu wyborczym, jeżeli w pierwszym terminie głos został oddany korespondencyjnie, należy zwrócić się do konsula o wydanie zaświadczenia o  prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

 W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 25 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 9 lipca 2020 r., do godz. 24:00., a w przypadku głosowania korespondencyjnego do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 24:00.

 Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Wyborca otrzymuje dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania.

 Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej do:

Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie:

 1. e-mailowo: waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consular Section, 2224 Wyoming Ave. NW. Waszyngton, D.C. 20008
 3. faksem, nr faksu: 202-483-5785

Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku:

 1. e-mailowo:  nowyjork.wybory@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in New York, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016
 3. faksem, nr faksu: +1 646 237 2116

Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles:

 1. e-mailowo: la.polishconsulate@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 12400 Wilshire Blvd, Suite 555, Los Angeles, CA 90025,
 3. faksem, nr faksu: +1 310 442 8515

Konsulatu Generalnego RP w Houston:

 1. e-mailowo: houston.kg.sekretariat@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 3040 Post Oak Blvd, Suite 525, Houston, TX 77056
 3. faksem, nr faksu: +1 713 993 9685

Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

 1. e-mailowo: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl ; chicago.legal@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 3. faksem, nr faksu: 312 255 1698

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej. Wyborcy, który zgłosił się do głosowania korespondencyjnego zaświadczenia o prawie do głosowania nie wydaje się po wysłaniu do wyborcy pakietu wyborczego.

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru. Należy zwrócić uwagę by nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie. Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!