KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 16 kwietnia, 2021   I   08:20:05 PM EST   I   Bernarda, Biruty, Erwina
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Wiadomości polonijne

Social Security to dużo więcej niż nasza emerytura

27 maja, 2020

Social Security to dużo więcej niż nasza emerytura

Social Security (ubezpieczenie społeczne): prosta koncepcja Social Security dotyczy prawie każdej rodziny, a w pewnym momencie świadczenia te pojawiają się w życiu prawie wszystkich Amerykanów. Social Security pomaga starszym Amerykanom, pracownikom, którzy stali się niezdolni do pracy oraz rodzinom, w których zmarł współmałżonek lub rodzic. W 2017 około 173 milionów osób pracowało i opłacało podatki od Social Security, a około 62 miliony osób otrzymywało comiesięczne świadczenia Social Security. Większość beneficjentów ubezpieczenia społecznego to emeryci i ich rodziny, np. w grudniu 2017 roku było to około 45 milionów osób.

Jednak w zamierzeniu Social Security nie było pomyślane jako jedyne źródło dochodu dla osób przechodzących na emeryturę. Social Security zastępuje część zarobków przedemerytalnych pracownika, osiągniętych w ciągu całego życia. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia zastąpionego przez świadczenia emerytalne z Social Security zależy od zarobków i terminu rozpoczęcia pobierania świadczeń. W przypadku osób, które zaczną pobierać świadczenia w wieku 67 lat, procent ten mieści się w zakresie od 75 procent dla osób o bardzo niskich dochodach, do około 40 procent dla osób o średnich dochodach, do około 27 procent dla osób o wysokich dochodach. W przypadku osób, które zaczną pobierać świadczenia w wieku powyżej 67 lat, te wartości procentowe będą wyższe. W przypadku osób, które zaczną pobierać świadczenia wcześniej, te wartości są niższe.

Zdaniem większości doradców finansowych, aby żyć wygodnie na emeryturze potrzeba około 70 procent dochodu przedemerytalnego, w tym ze świadczeń z Social Security, inwestycji i własnych oszczędności.

Chcemy wyjaśnić, jakie znaczenie może mieć Social Security dla finansowej przyszłości ubezpieczonego i jego rodziny. W niniejszej publikacji, Understanding the Benefits (Wyjaśnienie świadczeń), opisano podstawowe informacje o programach ubezpieczeń Social Security - emerytalnych, na wypadek inwalidztwa i dla członków rodziny pozostałych przy życiu po śmierci ubezpieczonego.

Obecnie system Social Security działa w następujący sposób: osoby pracujące płacą podatki na Social Security. Pieniądze te są wykorzystywane do wypłacania świadczeń:

 • Osobom, które przeszły już na emeryturę;
 • Osobom niepełnosprawnym;
 • Członkom rodziny pozostałym przy życiu po śmierci osób pracujących oraz
 • Osobom pozostającym na utrzymaniu beneficjentów.

Pieniądze wpłacane w ramach podatków nie są przechowywane na koncie osobistym wpłacającego, aby mógł z nich korzystać w momencie rozpoczęcia otrzymywania świadczeń. Kwoty te są wykorzystywane do wypłacenia świadczeń osobom, które już są do nich uprawnione. Wszelkie niewykorzystane pieniądze trafiają na fundusze powiernicze Social Security, a nie na osobiste konta poszczególnych osób.

Social Security to coś więcej niż emerytura

Wiele osób uważa Social Security jedynie za program świadczeń emerytalnych. Większość świadczeniobiorców jest na emeryturze, jednak inni również otrzymują świadczenia. Są to:

 • niepełnosprawni;
 • współmałżonkowie i dzieci osób pobierających świadczenia;
 • rozwiedzeni współmałżonkowie osób pobierających lub uprawnionych do Social Security;
 • współmałżonkowie i dzieci zmarłych osób pracujących;
 • rozwiedzeni współmałżonkowie zmarłej osoby pracującej; lub
 • pozostający na utrzymaniu rodzice zmarłej osoby pracującej.

W zależności od okoliczności, można być uprawnionym do świadczeń z Social Security w dowolnym wieku. W istocie Social Security wypłaca więcej świadczeń dzieciom niż jakikolwiek inny program rządowy.

Podatki na Social Security

Podatki na Social Security wpłacane do systemu przez osoby pracujące są wykorzystywane do wypłacania świadczeń.

Wysokość podatków wpłacanych na Social Security zależy od zarobków, do pewnej kwoty. W roku np. 2018 ta kwota wynosiła $128,400.

Podatki na Medicare

Podatki na Medicare są płacone od wszystkich wynagrodzeń lub zarobków netto pochodzących z samozatrudnienia. Podatki te są przeznaczone na ubezpieczenie Medicare.

Dodatkowy podatek na Medicare

Pracownicy płacą dodatkowo 0.9 procenta podatku na Medicare od dochodu przekraczającego określone progi. W poniższej tabeli przedstawiono wysokość progów w oparciu o składaną deklarację podatkową:

Na co są przeznaczane pieniądze z podatków na Social Security

Dla przykładu w przypadku osób pracujących 81 centów z każdego dolara podatku wpłaconego na Social Security jest przeznaczanych na fundusz powierniczy, z którego wypłacane są comiesięczne świadczenia dla osób będących w danym czasie na emeryturze i ich rodzin, a także dla współmałżonków i dzieci pozostających przy życiu po śmierci osób pracujących. Pozostałe 19 centów trafia do funduszu powierniczego, z którego wypłacane są świadczenia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Z funduszy powierniczych Social Security pokrywa również koszty zarządzania swoimi programami. Social Security Administration (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) jest jednym z najbardziej efektywnych urzędów federalnych i staramy się, aby była coraz efektywniejsza. Z każdego dolara podatku wpłacanego na Social Security na zarządzanie programami wydajemy mniej niż jednego centa.

Cała kwota podatków wpłacana na Medicare jest przeznaczana na fundusz powierniczy, z którego pokrywana jest część kosztów opieki szpitalnej i opieki zdrowotnej dla wszystkich beneficjentów Medicare. Planem Medicare zarządzają Centers for Medicare & Medicaid Services (Ośrodki usług Medicare i Medicaid), a nie Social Security Administration (Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

W celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji dotyczących Państwa Social Security radzimy skontaktować się z księgowym lub doradcą finansowym, najlepiej z takim, który mówi po polsku.

Co osoby pracujące powinny wiedzieć na temat Social Security

Znać swój numer Social Security

Numer Social Security jest elementem łączącym z systemem Social Security. Jest on potrzebny, aby dostać pracę i zapłacić podatki. Social Security (Zakład Ubezpieczeń) używa numeru Social Security do śledzenia zarobków ubezpieczonego w ciągu lat pracy oraz jego świadczeń po rozpoczęciu ich pobierania z Social Security.

Nie należy nosić przy sobie swojej karty Social Security. Należy zachować ostrożność zanim podamy komuś ten numer. Kradzież tożsamości jest jednym z przestępstw, których liczba najszybciej rośnie. Złodzieje tożsamości najczęściej wykorzystują numer Social Security innej osoby i jej dobrą historię kredytową do ubiegania się o kolejne kredyty w jej imieniu. Następnie korzystają z kart kredytowych i nie płacą rachunków.

Numer Social Security i dokumentacja Zakładu są poufne. Bez pisemnej zgody ubezpieczonego nie udziela się żadnych informacji na jego temat, chyba że wymaga tego lub zezwala na to prawo.

W razie konieczności uzyskania numeru Social Security, zagubienia karty i potrzeby uzyskania nowej lub konieczności zmiany nazwiska na swojej aktualnej karcie należy skontaktować się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Konieczne będzie wypełnienie prostego wniosku i dostarczenie określonych dokumentów. Należy przedstawić oryginały lub kopie poświadczone przez urząd, który wydał dokument. Kserokopie i notarialne kopie dokumentów nie są akceptowane.

Aby uzyskać numer Social Security lub kartę zastępczą, należy udowodnić swoje obywatelstwo amerykańskie lub status imigracyjny, wiek i tożsamość. Potwierdzenie obywatelstwa amerykańskiego i wieku w celu uzyskania karty zastępczej nie jest wymagane, jeśli Zakład Ubezpieczeń posiada już takie dane w swojej dokumentacji. Do potwierdzenia obywatelstwa amerykańskiego akceptowane są tylko określone dokumenty. Są to między innymi: amerykański akt urodzenia, paszport amerykański, akt naturalizacji lub dokument potwierdzający obywatelstwo. Osoby niebędące obywatelami USA muszą przedstawić dokument imigracyjny potwierdzający pozwolenie na pracę. W przypadku osób bez pozwolenia na pracę obowiązują inne zasady.

W celu potwierdzenia tożsamości można przedstawić aktualne dokumenty, na których podane jest imię i nazwisko, informacje identyfikujące i najlepiej aktualne zdjęcie; jest to między innymi prawo jazdy lub inny dokument tożsamości wydany przez stan lub paszport amerykański.

Osoby ubiegające się o zmianę nazwiska na karcie Social Security muszą przedstawić wydany w ostatnim czasie dokument potwierdzający zgodną z prawem zmianę nazwiska.

Należy chronić swoją kartę Social Security. Liczba kart zastępczych jest ograniczona do trzech rocznie i 10 w ciągu całego życia. Zgodne z prawem zmiany nazwiska i inne wyjątki nie wliczają się do tych limitów. Na przykład zmiany w statusie imigracyjnym osób niebędących obywatelami, które wymagają aktualizacji kart, mogą nie być wliczane do takich limitów. Limity te mogą nie mieć zastosowania, jeśli wnioskodawca udowodni, że potrzebuje karty, aby uniknąć poważnych trudności.

Więcej informacji można znaleźć w Your Social Security Number and Card (Publication 
No. 05-10002-PO) (Numer i karta ubezpieczenia społecznego)(publikacja nr 05-10002-PO). Osoby niebędące obywatelami powinny zapoznać się z Social Security Numbers for Noncitizens (Publication No. 05-10096-PO)
(Numery ubezpieczenia społecznego dla osób niebędących obywatelami) (publikacja 
nr 05-10096-PO).

Wszystkie usługi związane z kartami są bezpłatne. Social Security nie pobiera żadnych opłat za usługi związane z kartami.

Jak nabywa się uprawnienia do Social Security

Osoba pracująca i płacąca podatki uzyskuje „kredyty” w Social Security. W roku 2018 za każde zarobione $1,320 przyznawany jest jeden kredyt — w ciągu roku można uzyskać maksymalnie cztery kredyty. Kwota potrzebna do uzyskania jednego kredytu zwykle rośnie z każdym rokiem.

Większość osób potrzebuje 40 kredytów (10 lat pracy), aby zakwalifikować się do otrzymywania świadczeń. Młodsze osoby potrzebują mniejszej liczby kredytów, aby zakwalifikować się do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy lub aby członkowie ich rodzin mogli zakwalifikować się do świadczeń dla członków rodziny pozostałych przy życiu po śmierci osoby pracującej.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ