KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 14 kwietnia, 2021   I   10:35:56 AM EST   I   Bernarda, Martyny, Waleriana
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Wiadomości polonijne

Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2020 – Infrastruktura Polonijna

20 maja, 2020

Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą 2020 – Infrastruktura Polonijna

Otwarty konkurs ofert: WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2020 – INFRASTRUKTURA POLONIJNA.

Zaproszenie do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego.

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2020 – INFRASTRUKTURA POLONIJNA”

 1. Rodzaj zadania publicznego: POMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ  
 2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych
  11,860,000 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 3. Zasady przyznawania dotacji
  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy zgodnie z pkt. 3.1 Regulaminu konkursu
 4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych
  Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.  Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.
 5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego
  Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.
 6. Termin i miejsce składania ofert
  Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:
  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament
  Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
  al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie: „Konkurs WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2020 – INFRASTRUKTURA POLONIJNA”
  lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa dnia 05 czerwca 2020 r. o godz. 16.15 (decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.
 7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert
  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
 8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane
  W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie finansowało zadań publicznych tego samego rodzaju. W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie sfinansowało zadania publicznego tego samego rodzaju.
 9. Dodatkowe informacje o konkursie
  Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

Zobacz więcej informacji na:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/konkurs-wspolpraca-z-polonia-i-polakami-za-granica-2020--infrastruktura-polonijna

 

 

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ