KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   05:16:56 AM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Informacje polonijne ze świata

Obwody wyborcze, rejestracja i głosowanie osobiste na Prezydenta RP w USA

DP-esze
01 maja, 2020

W obwodach głosowania utworzonych w Stanach Zjednoczonych Ameryki głosowanie, wyłącznie osobiste, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w sobotę, 9 maja 2020 r. w godz. 7.00-21.00.

 

Najnowsze informacje o WYBORACH 2020 z dnia 9 czerwca >>>

Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania za granicą. Wykaz obwodów zawiera załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP  w 2020 r.  dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706)

Wyborcy za granicą, zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście. Należy jednak przypomnieć, iż 6 kwietnia 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., która obecnie podlega rozpatrzeniu przez Senat. Proces legislacyjny nie został dotąd zakończony. Ustawa ta – w razie jej wejścia w życie – będzie stanowić podstawę prawną do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta RP w 2020 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz. U. poz. 706) na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki zostało utworzonych 10 obwodów głosowania.

 1. Obwód głosowania nr 121, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie, 2224 Wyoming Ave. NW. Waszyngton, D.C. 20008
 2. Obwód głosowania nr 122, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Wydział Konsularny Ambasady RP w Waszyngtonie, 2224 Wyoming Ave. NW. Waszyngton, D.C. 20008
 3. Obwód głosowania nr 123, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork I, Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016;
 4. Obwód głosowania nr 124, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Nowy Jork II, Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016;
 5. Obwód głosowania nr 125, siedziba obwodowej komisji wyborczej:Nowy Jork III, Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016.
 6. Obwód głosowania nr 126, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Generalny RP w Los Angeles, 12400 Wilshire Blvd, Suite 555, Los Angeles, CA 90025
 7. Obwód głosowania nr 127, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Konsulat Generalny RP 3040 Post Oak Blvd, Suite 525, Houston, TX 77056
 8. Obwód głosowania nr 128, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago I, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 9. Obwód głosowania nr 129, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago II, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 10. Obwód głosowania nr 130, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Chicago III, Konsulat Generalny RP, 1530 N Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Warunkiem udziału w głosowaniu w obwodzie za granicą jest wpisanie się do spisu wyborców sporządzanego przez konsula.

Spis wyborców

Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do niego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać.

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Na samym dole poniższej strony zamieszczamy plik do pobrania – ZGŁOSZENIE DO LISTY WYBORCÓW

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM  REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl bądź do właściwych ze względu na miejsce pobytu w dniu głosowania urzędów konsularnych.

Kontakt do poszczególnych urzędów konsularnych:

Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie:

 1. telefonicznie, nr tel.: 202-499-1930
 2. e-mailowo: waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Consular Section, 2224 Wyoming Ave. NW. Waszyngton, D.C. 20008
 4. ustnie: w siedzibie 2224 Wyoming Ave. NW. Waszyngton, D.C. 20008
 5. faksem, nr faksu: 202-483-5785

Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku:

 1. telefonicznie, nr tel.: 646 - 237 2145 w godzinach: 10.00 – 14.00 (pozostawienie wiadomości na sekretarce nie jest równoznaczne z zapisem do spisu)
 2. e-mailowo:  nowyjork.wybory@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland in New York, 233 Madison Avenue (Jan Karski Corner), New York, NY 10016
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku
 5. faksem, nr faksu: +1 646 237 2116

Konsulatu Generalnego RP w Los Angeles:

 1. telefonicznie - nr tel.: +1 310 442 85 00,
 2. e-mailowo: la.polishconsulate@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 12400 Wilshire Blvd, Suite 555, Los Angeles, CA 90025,
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu
 5. faksem, nr faksu: +1 310 442 8515.

Konsulatu Generalnego RP w Houston:

 1. telefonicznie: +1 713 479 6770
 2. e-mailowo: houston.kg.sekretariat@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 3040 Post Oak Blvd, Suite 525, Houston, TX 77056
 4. ustnie, w siedzibie: 3040 Post Oak Blvd, Suite 525, Houston, TX 77056
 5. faksem, nr faksu: +1 713 993 9685

Konsulatu Generalnego RP w Chicago:

 1. telefonicznie, nr tel.: 312 337 8166
 2. e-mailowo: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl ; chicago.legal@msz.gov.pl
 3. pisemnie, na adres: Consulate General of the Republic of Poland, 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 4. ustnie: w siedzibie 1530 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60610
 5. faksem, nr faksu: 312 255 1698

Zgłoszenia można dokonać do dnia 7 maja 2020 r., do godziny 24:00.

Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodzie głosowania utworzonym za granicą będą ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania nie będzie możliwe.

W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 7 maja 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia, najpóźniej w 3. dniu przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 21 maja 2020 r., do godz. 24:00.

UWAGA: KONSUL NIE WYDAJE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Konsul, w związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) nie będzie wydawał  zaświadczeń o prawie do głosowania. Artykuł 102 wymienionej ustawy przewiduje, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii przy przeprowadzaniu wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) m.in. w zakresie wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl