KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 25 września, 2023   I   01:27:44 AM EST   I   Aureli, Kamila, Kleofasa
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Prawo rodzinne Polska-USA. Pomoc prawna polskiego adwokata

Teofil Głębocki - Adwokat, Radca Prawny
12 października, 2022

Prawo rodzinne Polska-USA. Pomoc prawna polskiego adwokata

Jest postępowaniem odrębnym - jako część prawa cywilnego. Moja kancelaria prowadzi postępowania przed polskimi sądami w sprawach małżeńskich i rodzinnych, które dotyczą:

Sprawy małżeńskie:

 • o unieważnienie małżeństwa,
 • o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • o rozwód,
 • o separację na żądanie jednego z małżonków

Posiedzenia z zasady odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba, że strony żądają publicznego rozpoznania sprawy a sąd uzna taki wniosek. Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo stron, natomiast jeżeli na pierwszą rozprawę bez usprawiedliwienia nie stawił się powód, sąd zawiesza postępowanie, jego podjęcie następuje nie wcześniej jak po trzech miesiącach na wniosek powoda a w razie niezgłoszenia wniosku po trzech miesiącach sąd umarza postępowanie. Do strony wezwanej może zostać zastosowany środek przymusu, jeżeli jej niestawiennictwo nie zostanie usprawiedliwione.

Postępowania w sprawach małżeńskich prowadzone są na podstawie kro.

Unieważnienie oraz ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – przyczyny:

 • brak wymaganego wieku, mężczyzna 18 lat, kobieta 16 lat (bez zezwolenia sądu)
 • ubezwłasnowolnienie całkowite ( z wyj. jego uchylenia),
 • choroba psychiczna i niedorozwój umysłowy (z wyj. po jego ustaniu),
 • pokrewieństwo w linii prostej,
 • zawarte przez przysposabiającego i przysposobionego,
 • przez pełnomocnika, jeżeli mocodawca nie wyraził na to zgody, pełnomocnictwo było nieważne lub odwołane,
 • pozostawanie przez jednego z małżonków w związku małżeńskim,
 • złożenie oświadczenia w stanie wyłączającym świadome wyrażenie woli,

Sąd rozstrzyga który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze, co skutkuje w zakresie spraw majątkowych oraz w zakresie stosunku do ich wspólnych dzieci – małżonek taki traktowany jest jak winny rozkładu pożycia małżeńskiego przy separacji lub rozwodzie

Rozwód i separacja

Sąd orzeka o tym, które z małżonków zawiniło w rozpadzie małżeństwa (chyba, że małżonkowie zgodnie oświadczą wolę bez orzekania o winie stron). Orzeczenie winy wpływa na orzeczenie obowiązku alimentacyjnego. Sąd orzeka też o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dziecku, jego kontaktach z rodzicami, wysokości ponoszenia kosztów jego utrzymania i wychowania, o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania. Separacja uchyla wspólnotę małżeńską, nie powoduje ustania małżeństwa, nie jest konieczne aby rozkład pożycia między małżonkami był trwały. Postępowanie o rozwód toczy się wyłącznie w trybie procesu. Postępowanie w trybie nieprocesowym o separacje możliwe jest w przypadku, kiedy małżonkowie nie mają wspólnych dzieci.

Sprawy rodzinne

 • zawarcie małżeństwa, ustroje majątkowe małżonków, wspólność i rozdzielność majątkowa,
 • sprawy o alimenty, ustalenie alimentów, obniżenie lub podwyższenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
 • sprawy o przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia, opieka i kuratela.

Glebocki, Teofil, Radca Prawny, Adwokat

Polska

19 Rodgers Place
Clifton, NJ

tel: Zadzwoń klikając na tel. 973-977-2271 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki