KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Wtorek, 25 czerwca, 2024   I   07:33:41 AM EST   I   Łucji, Witolda, Wilhelma
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Kiedy należy Ci się amerykańska renta inwalidzka? Sprawdź jeśli chorujesz i nie możesz pracować

Andrzej Kamiński, Esq. - Wypadki NY, Fundusz 9/11, Workers' Compensation
15 lipca, 2022

Kiedy należy Ci się amerykańska renta inwalidzka? Sprawdź jeśli chorujesz i nie możesz pracować

Często zdarza się, że nagle przez chorobę, nie możemy pracować i zostajemy bez środków do życia. Zapominamy, że pracując zawodowo z czasem nabywamy przywileje jakie daje Social Security. W kryzysowych sytuacjach zdrowotnych, kiedy to choroba wyłącza nas z życia zawodowego, warto sprawdzić czy nie przysługuje nam renta inwalidzka - Social Security Disability.

Można się o nią ubiegać po spełnieniu określonych warunków. Najważniejszy z nich to wymagana ilość przepracowanych lat w momencie powstania niezdolności do pracy (jest ona różna w zależności od wieku w jakim jest osoba, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby). Kolejnym warunkiem jest obowiązkowa ilość zgromadzonych kredytów, która zależy od wysokości osiąganych zarobków oraz historii zatrudnienia. Oczywiście należy również wykazać, że niezdolność do pracy wynika z choroby, a nie z braku możliwości znalezienia odpowiadającego nam zatrudnienia. I chociaż prawo federalne bardzo rygorystycznie definiuje niezdolność do pracy, to wiele schorzeń kwalifikuje do jej uznania.

Wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej można złożyć samemu. Jest to jednak proces kilkuetapowy, z koniecznością zgromadzenia wielu dokumentów oraz wypełnienia wielostronicowych kwestionariuszy. Konieczne jest precyzyjnie określenie choroby oraz jej wpływu na zdolność do podjęcia jakiejkolwiek pracy.

Rozpatrzenie wniosku może trwać od trzech do pięciu miesięcy. Błędy przy składaniu aplikacji lub brak wymaganych dokumentów mogą spowodować odmowę przyznania świadczenia rentowego. Dokumenty i wszystkie formularze powinny być skrupulatnie skompletowane i dokładnie wypełnione.

Social Security w pierwszej kolejności sprawdza staż pracy oraz aktualne zatrudnienie. Jeżeli te podstawowe kryteria zostaną spełnione, to w kolejnych etapach urząd zbada stan zdrowia chorego, przebieg choroby, jej wpływ na sprawność chorego, przedstawione wyniki badań oraz przebyte leczenie.

Aby uczynić ten skomplikowany proces kwalifikacyjny nieco bardziej zrozumiałym, poniżej przedstawiamy jego poszczególne etapy. Jest ich pięć.

 1. Najpierw komisja sprawdza czy osoba wnioskująca o rentę inwalidzką w chwili składania wniosku pracuje.
  Jeżeli tak, to urząd sprawdzi dodatkowo wysokość osiąganych przez nią zarobków. Jeżeli ich wysokość przekracza określoną kwotę (kwota ta jest co roku aktualizowana) to urząd uzna wnioskodawcę za zdolnego do pracy i odmówi przyznania renty. Jeżeli jednak kwota osiąganych zarobków jest równa lub niższa od ustalonej kwoty, to urząd przechodzi do etapu drugiego tj. sprawdzenia stanu zdrowia chorego.
 2. Orzeczenie o niezdolności do pracy przyznawane jest osobom, których choroba w dużym stopniu ogranicza zdolność do wykonywania podstawowych czynności związanych z pracą, tj. takich jak chodzenie, siedzenie lub zapamiętywanie. Dodatkowo stan taki musi się utrzymywać przez co najmniej jeden rok. Jeżeli schorzenie okaże się aż tak poważne to Social Security przechodzi do kolejnego etapu weryfikacji.
 3. Tutaj urząd sprawdza czy schorzenie wnioskodawcy znajduje się na liście upośledzeń, które uznaje się za tak poważne, że uniemożliwiają wykonywanie pracy niezależnie od wieku, wykształcenia czy wyszkolenia zawodowego. Jeżeli choroba wnioskodawcy nie znajduje się na liście uznanych schorzeń to Social Security sprawdza czy jest ona równie poważna i czy uniemożliwia podjęcie pracy. Jeżeli schorzenie zostanie uznane za poważne to wniosek przechodzi do następnego etapu weryfikacji.
 4. Na tym etapie sprawdza się czy wnioskodawca może wykonywać dotychczasową pracę. Jeżeli tak, to Social Security odmawia przyznania renty inwalidzkiej. Jeżeli chory ma ograniczenia, które uniemożliwiają mu wykonywanie dotychczasowej pracy, to w kolejnym etapie bada się czy może on wykonywać jakąkolwiek inną pracę.
 5. Urząd ocenia stan zdrowia wnioskodawcy, jego wiek, wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz wszelkie umiejętności, pod kątem możliwości zawodowych i ich przydatności w podjęciu jakiejkolwiek pracy. Jeżeli na tym etapie okaże się, że osoba chora nie może wykonywać żadnej pracy, to Social Security uzna wnioskodawcę za osobę niezdolną do pracy i wyda orzeczenie o przyznaniu renty. Jeżeli jednak okaże się, że jest praca, którą osoba ta pomimo choroby może wykonywać, to nie zostanie jej przyznana renta inwalidzka.

Jak widać decyzja urzędu Social Security zależy od bardzo wielu czynników. Powiadomienie o wyniku tej skomplikowanej procedury jest wysyłane do wnioskodawcy pocztą. Należy pamiętać, że na każdym etapie procedowania wniosku urząd może wezwać chorego do uzupełnienia dokumentacji. Jeżeli decyzja urzędu jest pozytywna, to w przesłanym piśmie podaje on wysokość przyznanego świadczenia oraz datę rozpoczęcia jego wypłaty. Wysokość renty inwalidzkiej oblicza się na podstawie dotychczasowych przeciętnych zarobków wnioskodawcy, a jej pierwsza wypłata następuje po szóstym pełnym miesiącu od momentu wystąpienia niezdolności do pracy. Jeżeli jednak wniosek o przyznanie renty inwalidzkiej zostanie oddalony, to pismo z Social Security będzie zawierało przyczynę odmowy przyznania świadczenia oraz informację jak odwołać się od tej decyzji.

Oczywiście, osoba, która pobiera rentę inwalidzką może w każdej chwili wrócić do pracy jeżeli czuje się zdolna. Należy jednak o tym fakcie natychmiast zawiadomić Social Security podając datę rozpoczęcia pracy, zakres obowiązków, godziny pracy i wysokość wynagrodzenia.

Warto wiedzieć, że Social Security ma prawo co jakiś czas weryfikować stan zdrowia chorego i sprawdzać czy może on już wrócić do pracy. Jeżeli w trakcie takiej weryfikacji okaże się, że niezdolność do pracy nadal się utrzymuje, to urząd kontynuuje wypłatę renty. Jeżeli jednak stan zdrowia chorego uległ poprawie i rencista może podjąć pracę, to świadczenie może zostać wstrzymane. Podobnie będzie jeżeli wnioskodawca podał w swoim wniosku o przyznanie renty inwalidzkiej informacje nieprawdziwe, nie przestrzega zaleceń lekarza lub nie współpracuje z urzędem bez uzasadnionej przyczyny. Weryfikacja urzędu może dotyczyć również szeregu innych kwestii, np. takich jak to czy rencista skorzystał z dodatkowego szkolenia lub leczenia i czy może już w związku z tym podjąć pracę zawodową, a jeżeli ją podjął to jakie osiąga z tego tytułu zarobki i czy nadal należy mu się renta inwalidzka.

Jak widać proces aplikacji o przyznanie renty inwalidzkiej jest długi i skomplikowany. I chociaż można samodzielnie aplikować o jej przyznanie, to bardzo łatwo coś przeoczyć i potem bardzo długo dochodzić należnych choremu praw. Ponadto, proces odwoławczy od decyzji odmownej wymaga szczegółowego wyjaśnienia przyczyn odwołania oraz dostarczenia dodatkowych dowodów potwierdzających prawo chorego do renty.

Dużą pomoc zarówno w składaniu aplikacji, jak i odwoływaniu się od decyzji odmownych świadczą kancelarie prawne. Ich doświadczenie pozwala uniknąć wielu podstawowych błędów oraz zapewnia, że w przypadku niesłusznej odmowy przyznania renty inwalidzkiej można liczyć na ich pomoc w odwołaniu od decyzji.

Kaminski, Andrzej, Esq.

Wypadki na budowie

110 Greenpoint Avenue
Greenpoint, NY

tel: Zadzwoń klikając na tel. 718-389-0450 i powiedz, że dzwonisz z Polonijnej Książki