KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 22 czerwca, 2024   I   02:35:53 PM EST   I   Pauliny, Sabiny, Tomasza
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Prawo i twoje finanse

Zmiany w Zarządzie Banku pekao SA

16 listopada, 2007

Warszawa, 14 listopada 2007 - Rada Nadzorcza Banku Pekao SA powołała dziś nowych członków Zarządu Banku Pekao SA, którzy obejmą swoje funkcje w dniu fuzji prawnej Banku Pekao SA z Bankiem BPH SA.

Banku Pekao SA dołączyły trzy osoby pracujące do tej pory w Zarządzie Banku BPH SA.

W Zarządzie Banku Pekao SA po fuzji prawnej będą:

 • Jan Krzysztof Bielecki - Prezes Zarządu, CEO
 • Luigi Lovaglio - Pierwszy Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny
 • Paolo Iannone - Wiceprezes Zarządu
 • Christopher Kosmider - Wiceprezes  Zarządu
 • Marian Ważyński - Wiceprezes Zarządu
 • Katarzyna Niezgoda - Wiceprezes Zarządu
 • Przemysław Gdański - Wiceprezes Zarządu
 • Grzegorz Piwowar - Wiceprezes Zarządu

Do Zarządu Banku Pekao SA weszły trzy nowe osoby z dotychczasowego Zarządu Banku BPH SA: Katarzyna Niezgoda, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialna w Banku BPH SA za Pion Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Przemysław Gdański, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny w Banku BPH SA za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości, oraz Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku BPH SA odpowiedzialny za bankowość detaliczną. Wszyscy obejmą swe obowiązki w momencie fuzji prawnej Banku Pekao SA z częścią Banku BPH SA.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku Pekao SA powierzyła Luigi Lovaglio, Wiceprezesowi Zarządu Banku, Dyrektorowi Generalnemu funkcję Pierwszego Wiceprezesa Zarządu Banku, Dyrektora Generalnego, a Członkom Zarządu Banku Paolo Iannone, Christopherowi Kosmider i Marianowi Ważyńskiemu funkcje Wiceprezesów Zarządu Banku, wyrażając w ten sposób uznanie dla ich doświadczenia i umiejętności menedżerskich oraz wkładu pracy dla Banku, jak również mając na uwadze nowe wyzwania stojące przed Bankiem w związku z jego połączeniem z wydzieloną częścią Banku BPH S.A. oraz zwiększeniem skali działalności Banku Pekao S.A.

Notki Biograficzne

Jan Krzysztof Bielecki,  Prezes Zarządu Banku Pekao SA

Urodził się w 1951 r. Jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego oraz ukończył studia w zakresie Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie w Oslo. W latach 1973-1980 był asystentem na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Równocześnie pracował w Ośrodku Doskonalenia Kadr Kierowniczych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego i Hutnictwa w Gdańsku na stanowisku szefa Wydziału Badań i Analiz.

Od końca 1980r. do 1988r. był ekspertem NSZZ Solidarność. W stanie wojennym był działaczem podziemnych struktur związku. W latach 1985-1990 był prezesem Firmy Konsultingowej Doradca w Sopocie, a w latach 1988-1994 - współzałożycielem i członkiem Kongresu Liberalno Demokratycznego.

W latach 1989-1993 był Posłem do polskiego parlamentu, gdzie pełnił funkcje Wiceprzewodniczącego Komisji ds. Współpracy Gospodarczej oraz szefa delegacji Sejmu do Parlamentu Europejskiego. W roku 1991 był premierem rządu polskiego. W latach 1992- 1993 był Ministrem ds. Integracji Europejskiej i Pomocy Zagranicznej.

Od 1993 roku do 2003r. był Dyrektorem Wykonawczym w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, odpowiedzialnym za wspieranie przebudowy gospodarek Polski, Bułgarii i Albanii. Od 1 października 2003r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Banku Pekao S.A., CEO. Jest Członkiem Rady Nadzorczej Banku BPH S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej UniCredit Bank Ltd. na Ukrainie, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Pirelli Pekao Real Estate Sp.z o.o. oraz Członkiem Zarządu Związku Banków Polskich.

Luigi Lovaglio, Pierwszy Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA

Urodził się w 1955r. w Potenza we Włoszech. Ukończył studia wyższe na Uniwersytecie w Bolonii, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii i handlu. Pracę w UniCredito Italiano rozpoczął w 1973r., gdzie sprawował szereg funkcji w obszarach: bankowości międzynarodowej, kredytu, marketingu, audytu i organizacji.

Ma ponad 10 letnie doświadczenie na najwyższych stanowiskach kierowniczych w segmentach rynku o rosnącym znaczeniu. W roku 1997 został Szefem Departamentu Planowania Grupy w Centrali, gdzie odpowiadał za budżetowanie i monitorowanie wszystkich banków grupy UCI. Uczestnicząc w wielu fuzjach UniCredito Italiano z nowo zakupionymi bankami, w 1999 roku, wraz z rozpoczęciem ekspansji Grupy UCI w Europie Środkowo Wschodniej, powierzono mu stanowisko Szefa Departamentu Planowania Zagranicznych Banków Grupy.

Jego pierwszym zadaniem, była integracja z Bankiem Pekao S.A., jednego z wiodących banków w Polsce. W roku 2000 został mianowany Wiceprezesem Zarządu Banku i Dyrektorem Wykonawczym Bulbank AD, największego bułgarskiego banku.

Od 1 września 2003r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A. Od czerwca 2006 r. koordynuje również proces integracji Banku Pekao S.A. z Bankiem BPH S.A., jednym z wiodących banków w Polsce, jako część procesu integracji Grupy UCI HVB. Jest Drugim Zastępcą Przewodniczącej Rady Nadzorczej Banku BPH S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej UniCredit Bank Ltd. na Ukrainie, Członkiem komitetu Zarządzającego UniCredit Group ds. Europy Środkowo Wschodniej i Rynków Polskich, Członkiem Rady Nadzorczej Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o. oraz Członkiem Rady Nadzorczej BPH Banku Hipotecznego S.A.

Paolo Iannone, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA

Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w pracy w sektorze bankowym, które zdobywał w strukturach Grupy UniCredit, pracując we wszystkich segmentach bankowości i zajmując stanowiska o coraz większym zakresie odpowiedzialności. Przeszedł wszystkie szczeble kariery - był inspektorem kredytowym, doradcą klienta detalicznego i korporacyjnego, następnie Dyrektorem w pięciu  kolejnych Oddziałach, wreszcie  Dyrektorem Regionalnym najważniejszego regionu detalicznego.

W roku 2001 wszedł w skład Pionu Nowa Europa, gdzie z ramienia Grupy odpowiedzialny był za rozwój Bankowości Detalicznej w Chorwacji, Słowacji i Rumunii, a także uczestniczył w projekcie M&A (merger&acquisition) w Czechach, Słowacji, Słowenii, Chorwacji i Turcji. We wrześniu 2002 r. objął stanowisko Dyrektora Wykonawczego Pionu Bankowości Detalicznej Banku Pekao SA.

W kwietniu 2004 został mianowany Członkiem Zarządu Banku Pekao SA Nadzorującym Pion Bankowości Detalicznej. Pełni również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Christopher Kosmider, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA,

Urodził się w 1960 r. w Londynie obywatel Wielkiej Brytanii. Absolwent Wydziału Matematyki i Statystyki Uniwersytetu w Exeter. Biegły rewident Instytutu Biegłych Rewidentów Anglii i Walii. Od 1983 r. do 1987 r. pracował w londyńskiej firmie biegłych rewidentów. W latach 1987-1993 działał jako menedżer w sektorze finansowym i bankowym w Wielkiej Brytanii.

W 1993 rozpoczął pracę w Polsce. Od roku 1993 do roku 1995  był Członkiem Zarządu Amerbank SA odpowiadającym za Finanse, następnie pełnił funkcję Dyrektora Finansowego w Banku Gdańskim SA (1995-1997). W latach 1997-1998 zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego w Wood&Company SA.

Christopher Kosmider pracował już w Banku Pekao SA w latach 1999-2001, jako Dyrektor Wykonawczy Pionu Planowania i Controllingu. Od końca 2001 r. do początku 2004 r. zajmował stanowisko Chief Financial Officer w zagranicznej spółce private equity, Magnum Oil NV. Od 8 kwietnia 2004 r. powołany na Członka Zarządu Banku Pekao SA.

Marian Ważyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA

Urodził się w 1948 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 r. ukończył Aplikację Radcowską. W 1997 r. ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania bankiem komercyjnym w Szkole Głównej Handlowej. Pracę zawodową rozpoczął w 1974 r. w Centralnym Związku Spółdzielczym początkowo na stanowisku radcy, a następnie kierownika działu i dyrektora biura.

Od lutego 1986 r. do kwietnia 1990 r. pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa w Centrali Narodowego Banku Polskiego. Od kwietnia 1990 r. do października 1991 r. pracował w Banku Amerykańskim w Polsce SA, gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Od października  do listopada 1992r. był zatrudniony w kancelarii prawnej na stanowisku radcy prawnego. Od grudnia 1992 r. pracował w Centrali Banku Promocji Eksportu „Animex Bank" SA na stanowisku Dyrektora Departamentu Prawno - Organizacyjnego. Od kwietnia 1994 do sierpnia 1994 r. pełnił funkcję Członka Zarządu tego Banku. Od września 1994 r. do marca 1995 r. był Konsultantem Prezesa Zarządu Banku Przemysłowo-Hadlowego w Krakowie SA. Od kwietnia 1995 r. do sierpnia 1998r. był zatrudniony w Banku Depozytowo-Kredytowym w Lublinie SA na stanowisku Dyrektora Oddziału Regionalnego w Warszawie.

W dniu 7 sierpnia 1998 r. został powołany na stanowisko Menedżera Połączenia Banków - Dyrektora Wykonawczego Banku Pekao SA. Od września 1999r. pełni funkcję Dyrektora Wykonawczego zarządzającego Pionem Logistyki i kosztami rzeczowymi w Banku. Od dnia 15 grudnia 2004r. pełni funkcję członka Zarzadu Banku Pekao SA. Po ukończeniu kursu dla członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa organizowanego przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych pełnił szereg funkcji członka rad nadzorczych z ramienia Skarbu Państwa i Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Desygnowany przez Bank Pekao SA pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekao Faktoring Sp. z o.o, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy Inwestycyjnej NYWIG SA i Przewodniczącego Rady Nadzorczej Drukbank Sp. z o.o. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wschodniego Banku Cukrownictwa S.A. w Lublinie.     

Katarzyna Niezgoda, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA

Urodziła się w 1969 r. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową podjęła w 1992 roku w kancelarii adwokackiej. W latach 1994-1997 pracowała w kadrach firmy Johnson & Johnson w Polsce. Od 1997r. do 2001r. była dyrektorem Pionu Zasobów Ludzkich oraz członkiem Zarządu Nestlé Polska. W czerwcu 2001r. została członkiem Zarządu BPH SA. W Zarządzie Banku BPH SA nadzoruje pion zarządzania zasobami ludzkimi. Z dniem 16 sierpnia 2004r. została powołana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH SA.

Przemysław Gdański, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA

Urodził się w 1967 roku. Absolwent Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Karierę w bankowości rozpoczynał w 1991r. w Solidarność Chase D.T. Bank. Równocześnie pracował jako nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Gdańskim.

Od 1993 r. pracuje w bankowości korporacyjnej, na różnych stanowiskach menedżerskich: w latach 1993-1995 w IBP Bank, od 1995r. w ABN AMRO Bank (Polska). Od 1998r. do 2001r. był oddelegowany do ABN AMRO Bank (Romania), gdzie m. in. kierował bankowością przedsiębiorstw, finansowaniem strukturalnym i bankowością transakcyjną. Od 2001r. pracował w centrali ABN AMRO w Amsterdamie, gdzie odpowiadał za portfel klientów globalnych. Od 2002r. do końca kwietnia 2006r. był Dyrektorem  Zarządzającym kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA. i członkiem Korporacyjnego Komitetu Kredytowego. Od maja do początku listopada 2006r. pełnił funkcje Prezesa i Dyrektora Generalnego Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce.

1 grudnia 2006 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH SA odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej BPH Banku Hipotecznego S.A., BPH PBK Leasing S.A., BPH Leasing S.A. i BPH Auto Finanse S.A.

Grzegorz Piwowar, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA

Urodził się w 1963 r. Uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 1987 r. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 1987 r. został zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Elektroniki Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie.

Pięć lat później rozpoczął karierę zawodową w Banku BPH SA, początkowo jako pracownik oddziału. W latach 1996-2000 pełnił funkcję dyrektora biura maklerskiego, a następnie przez dwa lata dyrektora regionu południowego bankowości detalicznej. W 2002r. został mianowany dyrektorem zarządzającym Obszarem Dystrybucji i Sprzedaży w pionie bankowości detalicznej.

W październiku 2006r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH SA odpowiedzialnego za bankowość detaliczną. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej BPH Banku Hipotecznego SA oraz Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Jest również członkiem rad nadzorczych spółek grupy kapitałowej Banku BPH SA: BPH Auto Finanse S.A., BPH Leasing S.A, BPH PBK Leasing S.A.

Robert Moreń
Rzecznik Prasowy
Bank Pekao SA

Bank Pekao SA działa od 77 lat i jest największym bankiem Europy Środkowej w Grupie UniCredit, która jest obecna w 23 krajach, zatrudnia 170 tys. osób, obsługujących ponad 40 mln klientów w ponad 9000 placówek. Jest pierwszy w Polsce pod względem liczby klientów korporacyjnych i drugi wśród klientów indywidualnych. Dysponuje drugą co do wielkości siecią oddziałów (778 placówek w całym kraju) oraz wspólnie z BPH największą sieć bezpłatnych bankomatów (2855).

Ponad 2 mln klientów Banku ma dostęp do rachunków przez Internet. Bank Pekao SA zdobył szereg nagród, m.in. Best Emerging Market Bank in Poland 2006" magazynu Global Finance, „Best Bank in Poland 2005" miesięcznika Euromoney oraz „Bank of the Year 2004 in Poland" magazynu The Banker. Obecnie Trwa integracja Banku Pekao SA z częścią Banku BPH SA, w wyniku czego powstanie lider bankowości w Polsce