KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 12 lipca, 2024   I   07:57:15 PM EST   I   Brunona, Jana, Wery
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Zmiany w prawie rozwodowym na terenie stanu Nowy Jork, a obowiązujące w tym zakresie przepisy w Polsce

08 listopada, 2010

Parę lat temu podczas prowadzenia sprawy rozwodowej, jedna z klientek zapytała mnie czy i czym prawo rozwodowe obowiązujące w Nowym Jorku różni się od prawa w innych stanach lub w Polsce. Odpowiedź może być dwojaka. Istnieją bowiem podobne podstawy prawne żądania rozwodu, niemniej jednak planowana zmiana pod względem proceduralnym w Nowym Jorku upodabnia tę procedurę w stosunku do prawodawstwa w innych stanach.

Jak już Państwu jest wiadomo, reprezentuję klientów w sprawach rozwodowych w stanach Nowy Jork, New Jersey, Connecticut, Pennsylwania, Illinois i Floryda. Kwestie wspólne dla wszystkich postępowań rozwodowych odnoszą się do płatności rat alimentacyjnych, zapewnienia bytu finansowego dla uboższego małżonka oraz podziału majątku dorobkowego. Przybliżając ten temat należy stwierdzić, że nieruchomości zakupione po ślubie podlegają sprawiedliwemu podziałowi pomiędzy stronami przy rozwodzie. Nie jest to oczywiste, że sprawiedliwym podziałem majątku zgromadzonego podczas małżeństwa jest majątek podzielony na połowę. Niemniej jednak w niektórych sytuacjach podział majątku jest utrudniony, gdzie wartość aktyw nie jest łatwo zamieniona w wartość pieniężną lub gdzie wartość jest zależna od terminu zatrudnienia lub od przejścia na emeryturę. Na przykład, gdy podziałowi podlega mała firma i oprócz ruchomości, nieruchomości stanowiących konkretną wartość, trudno jest określić jej obecną wartość, szczególnie jeżeli współmałżonek nie deklarował pełnego dochodu do IRS (Urząd Skarbowy). W takiej sytuacji każdy z małżonków może być przesłuchany w charakterze strony na okoliczność prowadzonej działalności gospodarczej. Orzeczenie wydane przez sędziego następuje na podstawie uwiarygodnionego materiału dowodowego i zeznań, które przemawiają za najbardziej autentycznym tokiem wydarzeń.

Taka sama zasada obowiązuje przy obliczaniu dochodu, który jest podstawą ustalenia wysokości alimentów na dzieci lub na jednego ze współmałżonków. Należy dodać i co jest bezwzględnie przestrzegane, że każda ze stron ma zagwarantowane prawo do obrony m.in. poprzez szczegółowe przesłuchanie drugiej strony w sądzie. Żadna z rozwodzących się stron również nie powinna ulegać presji ze strony współmałżonka lub sądu do uznania, że podstawą obliczenia alimentów jest dochód, którego faktycznie nie ma. Zrzeczenie się alimentów lub wyrażenie zgody na płacenie większych alimentów niż wynikają one z aktualnego dochodu może doprowadzić do niekorzystnej sytuacji w przyszłości, kiedy strona zobowiązana do ich płatności pozostanie bez pracy lub też zachoruje.

Jak już zostało wspomniane na samym początku tego artykułu, prawo w Nowym Jorku w przedmiocie żądania rozwodu ulega zmianie tak aby proceduralnie upodobnić je do prawodawstwa w innych stanach. Po tych zmianach w Nowym Jorku będzie można rozwieść się bez orzeczenia winy, co wyłączy postępowanie dowodowe mające na celu udowodnienie roszczeń, np. ustania pożycia małżeńskiego od ponad roku, jak porzucenie lub znęcanie się nad współmałżonkiem. Wcześniejsze prawo wymagające udowodnienie winy współmałżonka często stawiało osoby w sytuacjach, gdzie prawdziwe okoliczności często nie zgadzały się z wymaganymi zeznaniami w sądzie, aby uzyskać rozwód. Obecne zmiany w prawie polegają na: po pierwsze, na możliwości żądania rozwodu bez orzekania o winie pozwolą obu stronom na rozwiązanie ich małżeństwa bez potrzeby ujawniania lub podawania czasami dramatycznych okoliczności ich rozstania się. Nasi nowojorscy klienci będą więc już wkrótce mogli ubiegać się o rozwód na podstawie nie dających się do pogodzenia różnic w charakterach małżeńskich ujawnionych sześć miesięcy poprzedzających złożenie sprawy o rozwód. Po drugie, przy ustalaniu tymczasowych alimentów będą brane pod rozwagę bardziej szczegółowe okoliczności niż dotychczas.

Z drugiej strony obowiązujące przepisy prawne w Polsce są ujednolicone dla całego terytorium kraju i są zawarte w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym oraz w Kodeksie Postępowania Cywilnego. Obowiązujące przepisy przyjęły zasadę, że można żądać rozwodu, jeśli pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Tekst takiego zapisu nie wymaga, aby rozkład nastąpił z ważnych powodów i nie wylicza też ich katalogu. Niemniej jednak na sądzie orzekającym spoczywa obowiązek ich ustalenia w celu stwierdzenia czy orzeczenie rozwodu nie będzie sprzeczne z dobrem jednego z małżonków lub też dobrem małoletnich dzieci. Stwierdzenie to jest też istotne w sprawach, w których małżonkowie są zainteresowani w ustaleniu czy i który z nich ponosi winę w rozkładzie pożycia. Dlatego też pismo sądowe zawierające roszczenie rozwodowe zwane pozwem jest zawsze indywidualnym dokumentem zawierającym dane stron i składającym się z dwóch części. Pierwsza z nich tzw. petitum pozwu zawiera żądanie rozwodu z winy lub bez orzekania o winie oraz inne obligatoryjnych jego fragmenty (np. alimenty i opieka nad dziećmi) oraz fakultatywne (np. alimenty na jednego z małżonków lub eksmisję jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania) a nadto dodatkowe wnioski zawierające żądania zabezpieczenia powództwa w przedmiocie płatności tymczasowych alimentów, zbywania rzeczy wchodzących w skład majątku dorobkowego itd. Druga część pozwu zwana uzasadnieniem zawiera opis pożycia i przyczyn, które spowodowały zerwanie więzi małżeńskich.

Niezależnie od żądań stron ujawnionych w pozwie każda sprawa rozwodowa jest rozpoznawana na rozprawie w ich obecności
i w obecności sędziów (jeden sędzia zawodowy i dwóch ławników). Zasadą jest obowiązkowe przesłuchanie dwóch rozwodzących się małżonków z możliwością ograniczenia tego dowodu do przesłuchania jednego z nich. W tych sprawach gdzie jest zawarte żądanie ustalenia winy lub żądania dotyczące dzieci postępowanie dowodowe jest rozszerzone i może być długotrwałe. Należy pamiętać, że ustalenie winy jednego z małżonków lub ich współwiny ma decydujące znaczenie dla wysokości obowiązku alimentacyjnego pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami o ile powództwo w tym zakresie zostaje wywiedzione w tej sprawie bądź w przyszłości. Zasadą jest też, że sprawa rozwodowa swym przedmiotem nie obejmuje podziału majątku dorobkowego, chyba że przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki
w postępowaniu rozwodowym.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że postępowanie rozwodowe w Polsce w większości przypadków wymaga pomocy adwokata ze względu na prawne konsekwencje ustania małżeństwa. W dodatku zmiany w prawie w Nowym Jorku pozwalają na zrównanie prawodawstwa w Nowym Jorku do tych stanów, w których obowiązują już wyżej wymienione zasady zmierzające do ułatwienia prowadzenia spraw rozwodowych. Obecna zmiana w prawie nowojorskim polegająca na orzeczeniu rozwodu bez ustalenia winy, będzie także porównywalna do prawa w Polsce.


Dzwoniąc powołaj się na reklamę z POLONIJNEJ KSIĄŻKI - Polish Pages.

POLSKI ADWOKAT
W przypadku pytań prosimy o kontakt >>>

Mec. Darius A. Marzec prowadzi sprawy sądowe i jest uprawniony w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pennsylwania, Connecticut, Massachusetts, Illinois, Floryda, California, w Waszyngtonie i na Hawajach.