KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Poniedziałek, 24 czerwca, 2024   I   12:12:49 AM EST   I   Danuty, Jana, Janiny
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Poradnik Imigranta w USA

Zostałeś aresztowany! Co dalej?

28 kwietnia, 2010

Aresztu może dokonać oficer policji lub zwykły obywatel poprzez fizyczne lub słowne zatrzymanie podejrzanego tak aby mógł on odpowiedzieć za popełnienie przestępstwa. Podejrzany może być natychmiast aresztowany lub też otrzymać wezwanie do stawienia się przed sądem. Podejrzany w sprawie kryminalnej nigdy nie powinien rozmawiać z policją czy detektywami! Pomimo zapewnień policji, że współpraca może może wpłynąć korzystnie na sprawę, lub że pewne rzeczy muszą być tylko wyjaśnione, jakiekolwiek zeznania lub oświadczenia składane przed policją lub prokuraturą mogą tylko zaszkodzić. Osoba aresztowana powinna jak najszybciej zażądać możliwości rozmowy z prawnikiem i odmówić odpowiadania na jakiekolwiek pytania lub składania pod czymkolwiek podpisu.

Postępowanie kryminalne rozpoczyna się poprzez postawienie zarzutów popełnienia przestępstwa przez prokuratora. Zazwyczaj nazywany jest to aktem oskarżenia (indictment). Niektóre stany (np. Nowy Jork w stosunku do zbrodni) powołują tzw. Wielką Ławę Przysięgłych – organ złożony z obywateli danego stanu, który po zapoznaniu się z dowodami decyduje czy złożyć akt oskarżenia czy nie. W każdej sprawie kryminalnej oskarżony jest niewinny popełninego czynu dopóki ta wina nie jest mu udowodniona ponad wszelką wątpliwość i stwierdzon prawomocnym wyrokiem. Wiekszość postępowań kryminalnych jest prowadzonych w sądach stanowych. Wszystkie stany (oprócz Dystrykt Kolumbia) mają własne kodeksy karne a pozwani narusząjący prawo karne są sądzeni według prawa stanu, w którym popełniony był czyn zabroniony.

Sądy Federalne mają jurydykscję nad zbrodniami i występkami. Jeśli dana osoba jest aresztowana lub prowadzone jest przeciwko niej dochodzenie przez lokalny departmanet policji, prawdopodobnie postępownie bedzię wszczęte w Sądzie Stanowym. Przestępstwa stanowe to naruszenie stanowych i miejscowych przepisów prawa.

Historycznie przestępstwa dzielą się na dwie kategorie: zbrodnie i wykroczenia.
Wykroczenia są postrzegane zazwyczaj jako przestępstwa o mniejszej wadze, zagrożone karą pozbawienia wolności na okres nie dłuższy niż 12 miesiecy oraz karą grzywny do $1,000. Za popełnienie wykroczenia można stracić również niektóre przywileje takie jak pozwolenie posiadania broni, licencje profesjonalne, zajmowanie stanowisk w administracji stanowej i federalnej. Przykłady wykroczeń to drobna kradzież, prostytucja, wandalizm, jazda w stanie nietrzeźwym itp.

Zbrodnie to generalnie poważne przestępstwa karane pozbawieniem wolności nie krótszy niż 12 miesięcy wraz z karami pieniężnymi. Zazwyczaj też, karze towarzyszy utrata przywileji pewnych praw obywatelskich łącznie z prawem do głosowania. Przykładem zbrodni jest morderstwo, włamanie, posiadanie i dystrybucja narkotyków, napad, gwałt.Jeśli jesteś aresztowany, Twój adwokat powinien:

 • poinformować Cie o Twoich prawach.
 • informować Cie na bieżąco o zbliżających się posiedzeniach sądu, statusie sprawy i jej przyszłych etapach
 • mieć przygotowaną strategię obrony
 • skontaktować się z policją i/lub z prokuratorem i negocjować możliwość zaniechania oskrżenia lub przedstawienia lżejszych zarzutów
 • zaaranżować zwolnienie za kaucją lub po zobowiązaniu się do stawienia się na wyznaczoną datę
 • dokładnie przeanalizować sprawę
 • złożyć wniosek o niedopuszczenie dowodów uzykanych nielegalnie oraz innych wniosków sądowych
 • przesłuchać świadków na wszystkich rozprawach sądowych
 • przygotować i być przygotowanym do prowadzenia rozprawy
 • przygotować argumenty i  świadków na rozprawę orzękającą o wyroku
 • poinformować Cie o jakiejkolwiek ofercie złożonej przez prokuratora
Aresztu może dokonać oficer policji lub zwykły obywatel poprzez fizyczne lub słowne zatrzymanie podejrzanego tak aby mógł on/ona odpowiedzieć za popełnienie przestępstwa. Podejrzany może być natychmiast aresztowany lub też otrzymać wezwanie do stawienia się przed sądem. Podejrzany w sprawie kryminalnej nigdy nie powinien rozmawiać z policją czy detektywami. Pomimo zapewnień policji, że współpraca może może wpłynąć korzystnie na sprawę, lub, że pewne rzeczy muszą być tylko wyjaśnione, jakiekolwiek zeznania lub oświadczenia składane przed policją lub prokuraturą mogą tylko zaszkodzić. Osoba aresztowana powinna jak najszybciej zażądać możliwości rozmowy z prawnikiem i odmówić odpowiadania na jakiekolwiek pytania lub składania pod czymkolwiek podpisu.

Booking
Po aresztowaniu pozwany składa odciski palców, jest fotografowany, jego “Rap sheet” (wykaz poprzednich aresztów i skazań) będzie wydrukowany i sprawdzony pod kątem poprzednich zaległych nakazów sądowych. Oficer dokonujący aresztowania przekazuje sprawę do prokuratora, który jest odpowiedzialny za prowadzenie postępowania karnego i decyduje o zarzutach. Podczas zatrzymania, pozwany jest przesłuchiwany przez reprezentanta Agencji Sprawiedliwości Kryminalnej (Criminal Justice Agency), pytany o adres, nazwę i adres swojego pracodawcy, czy jest na zwolnieniu warunkowym lub pod dozorem sądowym, nazwisko i telefon osoby, która może potwierdzić te informacje.  Następnie Agencja Sprawiedliwości przedstawia rekomendacje w Sądzie, czy dana osoba aresztowana może być zwolniona czy nie.

W niektórych wypadkach pozwany nie jest aresztowany, ale otrzymuje tzw. nakaz stawiennictwa (DAT).  Nakaz ten wymaga od pozwanego dobrowolnego stawiennictwa się w sądzie, w określonym dniu i miejscu w celu postawienia w stan oskarżenia. Postawienie w stan oskarżenia odbywa się, gdy podejrzany jest doprowadzony do Sądu, poinformowany o zarzutach i zapytany czy przyznaje się do winy, czy nie. W Nowym Jorku postawienie w stan oskarżenia następuje w ciągu dwudziestu czterech godzin od momentu aresztowania. Podczas postawienia aresztowanego w stan oskarżenia, sąd podejmuje decyzję czy oskarżony może zostać zwolniony z aresztu I odpowiadać z wolnej stopy, zwolniony za kaucją, czy też powinien pozostać w areszcie do następnej rozprawy. W tej kwestii, sąd bierze pod uwagę wiele czynników, np. wagę ciążących zarzutów, przeszłość kryminalną oskarżonego, środowiski w jakim się obraca, itp. W przypadku oskarżenia o przemoc fizyczną (np. pobicie), sąd na ogół wydaje postanowienie o zakazie kontaktow oskarżonego z osobami poszkodowanymi tzw. Order of Protection. Nieprzestrzeganie tego zakazu może wiązać sie z natychmiastowym aresztowaniem i postawieniem dodatkowych zarzutów przez prokuraturę.

Przedłożenie dokumentów
Pozwany ma prawo do wglądu i dostępu do wszelkich dowodów związanych z jej/jego sprawą. Mogą to być oświadczenia pozwanego, fotografie, rysunki, wyniki inspekcji dowodów rzeczowych zebranych od pozwanego, jakiekolwiek taśmy, które prokuratura zamierza zaprezentować podczas rozprawy oraz dowody uniewinniające. Prokuratura ma również obowiązek ujawnić wszystkie udokumentowane oświadczenia świadków, łącznie z policyjnymi notatnikami, raportami, zeznaniami świadków oraz wszelkie inne dokumanty w aktach sprawy.

Rozprawa
Rozprawa składa się następujących etapów: wyboru ławy przysięgłych, przemowy wstępnej prokuratora i obrońcy, prezentacja dowodów przez prokuraturę, prezentacji dowodów przez obronę, przemowienia kończące, instrukcje sędziego dla ławy przysięgłych, obrady ławy przysięgłych i ogłoszenie wyroku.

Apelacja
Skazany może złożyć apelację od wyroku. Głównym celem apelacji jest sprawdzenie, czy nie zostały popełnione błędy podczas postępowania sądowego. Apelacja może uchylić wyrok sądu przed, którym odbyło się postępowanie.
Liwiusz Ilasz ESq.