KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 19 czerwca, 2024   I   07:30:37 PM EST   I   Gerwazego, Protazego, Sylwii
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Poradnik Imigranta w USA

Usługi językowe i nauczanie specjalne w mieście Nowy Jork

22 lutego, 2010

Jeśli jest Pan(i) rodzicem lub opiekunem dziecka, które już korzysta lub któremu mogą być potrzebne usługi w zakresie nauczania specjalnego, ma Pan(i) prawo do udzielenia pomocy przy tworzeniu oraz do dokonania wyboru specjalnego programu nauczania dla swojego dziecka. Jeśli język angielski nie jest Pani(a) głównym językiem, przysługuje Pani(u) prawo do usług z zakresu tłumaczeń pisemnych (teksty dokumentów przełożone zostaną na język, którym Pan(i) się posługuje) oraz tłumaczeń ustnych (słowa wypowiadane zostaną przełożone na język, którym Pan(i) się posługuje), aby umożliwić Pani(u) zrozumienie oraz zaangażowanie się w tworzenie programu nauczania dla Pani(a) dziecka.

Szkoły oraz Komisje ds. Nauczania Specjalnego (CSEs) są odpowiedzialne za tłumaczenie dokumentów oraz zapewnienie obecności tłumaczy na spotkaniach rodziców z członkami Wydziału Oświaty Miasta Nowego Jorku (DOE). Zapewnienie Państwu tych usług należy do obowiązków DOE. DOE nie może Państwa prosić lub zmuszać do przyprowadzania na spotkania swoich własnych tłumaczy. Aczkolwiek, zawsze mogą Państwo przyprowadzić na zebranie kogoś z dorosłych krewnych lub przyjaciół, kto będzie dla Was tłumaczył. Pod żadnym warunkiem DOE nie może używać dzieci jako tłumaczy.

TŁUMACZENIE PISEMNE
Przysługuje Pani(u) prawo do otrzymania następujących informacji w Pani(a) głównym języku:
 • Wniosek o zgodę na dokonanie ewaluacji: Jest to pismo, które szkoła ma obowiązek Pani(u) przysłać, gdy chce uzyskać zgodę na przeprowadzenie ewaluacji lub badania dziecka w celu stwierdzenia, czy potrzebne mu jest nauczanie specjalne.
 • Zawiadomienie o zebraniu: Jest to list powiadamiający Panią(a) o terminie zebrania.
 • Sprawozdania z ewaluacji: Są to sprawozdania sporządzane na podstawie wyników badań przeprowadzanych przez DOE w celu stwierdzenia, czy Pani(a) dziecko wykazuje zaburzenia w nauce i jakiego rodzaju usługi mogą mu być potrzebne.
 • Zalecenia końcowe: To pismo ma na celu poinformowanie Pani(a) jakie zmiany planuje wprowadzić DOE do programu nauczania specjalnego Pani(a) dziecka.
 • Indywidualny Program Nauki (IEP): Jest to dokument opisujący program nauczania specjalnego oraz usługi, które Pani(a) dziecko powinno otrzymać.
 • Wykaz postępów w nauce/Sprawozdanie z postępów: Dokumenty te informują, jak Pani(a) dziecko radzi sobie w szkole.
 • Powiadomienie o zabezpieczeniach proceduralnych: Jest to dokument wyjaśniający prawa, jakie Pan(i) posiada będąc rodzicem dziecka, które otrzymuje lub któremu mogą być potrzebne usługi w zakresie nauczania specjalnego.
 • Porozumienie mediacyjne: Jest to umowa prawna zawarta po spotkaniu ("sesji mediacyjnej") pomiędzy Panią(em) a DOE. Wyjaśnia ona, w jaki sposób rozwiązane zostały nieporozumienia dotyczące programu nauczania specjalnego Pani(a) dziecka.
 • Porozumienie rozstrzygające: Jest to porozumienie prawne, zawarte podczas spotkania („sesji rozstrzygającej”) pomiędzy Panią(em) a DOE, które może się odbyć przed bezstronnym przesłuchaniem. Porozumienie wyjaśnia, w jaki sposób została rozstrzygnięta różnica zdań, dotycząca nauczania specjalnego Pani(a) dziecka.
 • Decyzja podczas bezstronnego przesłuchania: Jeśli nie uda się Pani(u) dojść do porozumienia z DOE w sprawach dotyczących programu nauczania specjalnego dla Pani(a) dziecka (a mediacja i sesja rozstrzygająca nie przyniosą rezultatów), może Pan(i) przedstawić swoją sprawę do obiektywnego rozpatrzenia przez urzędnika, który podejmuje decyzje dotyczące rodzaju programów i usług, jakie Pani(a) dziecko ma prawo uzyskać od DOE. Jest to pisemna decyzja wydawana przez urzędnika po przeprowadzeniu bezstronnego przesłuchania.

TŁUMACZENIE USTNE
W następujących sytuacjach przysługuje Pani(u) prawo do usług tłumacza biegle władającego Pani(a) głównym językiem:
 • Spotkanie dotyczące IEP: Spotkanie w sprawie opracowania, przedyskutowania lub omówienia programu nauczania specjalnego, nazywanego Indywidualnym programem Nauczania (IEP)
 • Przegląd CSE: Spotkanie w celu omówienia programu IEP Pani(a) dziecka z CSE. CSE jest częścią DOE i zajmuje się nauczaniem specjalnym.
 • Sesja Mediacyjna: Spotkanie pomiędzy Panią(em), CSE lub przedstawicielem szkoły oraz osobą bezstronną, która stara się pomóc w rozwiązaniu nieporozumień dotyczących programu nauczania specjalnego Pani(a) dziecka.
 • Sesja rozstrzygająca: Spotkanie pomiędzy Panią(em) i CSE, które odbywa się przed bezstronnym przesłuchaniem, podczas którego usiłujecie osiągnąć porozumienie w sprawie programu nauczania specjalnego dla Pani(a) dziecka.
 • Bezstronne przesłuchanie: Przesłuchanie, które odbywa się w sytuacji, gdy Pan(i) i CSE nie uda się dojść do porozumienia w sprawie nauczania specjalnego dla Pani(a) dziecka, i podczas którego Pani(a) sprawa przedstawiona zostaje bezstronnemu funkcjonariuszowi, tj. osobie, która sprawuje funkcję sędziego i wydaje ostateczną decyzję dotyczącą rodzaju programu i usług, jakie Pani(a) dziecko ma prawo otrzymać.

DODATKOWE PRAWA
Ma Pan(i) prawo do otrzymywania przetłumaczonych dokumentów, które wysyłane są do wszystkich rodziców w mieście. Mogą one zawierać informacje dotyczące rejestracji dziecka, składania podań i wyboru szkoły oraz sposobów oceny sukcesów dziecka w szkole. Ponadto powinni Państwo otrzymywać przetłumaczone informacje na temat zachowania, bezpieczeństwa oraz zdyscyplinowania dziecka. Macie Państwo również prawo do usług tłumacza na zebraniach obejmujących zasięgiem całe miasto, jak np. Zebranie Zespołu ds. Zasad Polityki Oświatowej; Ogólnomiejskie zebrania dla rodziców osób uczących się języka angielskiego; Ogólnomiejskie/Środowiskowe Zebrania Rady Oświatowej; oraz na innych ogólnomiejskich zebraniach rodziców organizowanych przez biura centralne. Powinni Państwo mieć również zapewnione usługi tłumaczy na spotkaniach Komitetu Rodzicielskiego (PTA), odbywających się w szkole Waszego dziecka.

PODEJMIJCIE DZIAŁANIA!
Jeśli szkoła, do której uczęszcza Pani(a) dziecko, nie zapewnia usług językowych, może Pan(i) wysłać list do szkoły z prośbą
o zapewnienie tego rodzaju usług. Jeśli ma Pan(i) pytania dotyczące tego listu lub niniejszego arkusza informacyjnego, proszę skontaktować się z New York Lawyers for the Public Interest pod numerem 212-244-4664 lub Advocates for Children of New York pod numerem 212-822-9521.

Jeśli szkoła lub DOE nie przetłumaczy dokumentów, o które zwrócili się Państwo z prośbą, mogą Państwo złożyć zażalenie telefonicznie do Biura do Spraw Rzecznictwa i Zobowiązań wobec Rodzin (OFEA) pod numerem 212-374-2323 lub przesyłając do biura faksem kopię swojego listu na numer 212-374-0138. Wzory listów oraz aktualne informacje znajdziecie Państwo na stronach:
www.nylpi.org/factsheets oraz www.advocatesforchildren.org/guidesbytopic.php

Więcej informacji znajdziesz
w POLISH-AMERICAN PAGES 2009/2010

\"Bookmark