KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 3 grudnia, 2023   I   03:31:58 PM EST   I   Hilarego, Franciszki, Ksawery
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Poradnik Imigranta w USA

Renty-Emerytury, Polska-USA cz. VIII

13 sierpnia, 2010

1 marca 2009 r. weszła w życie Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o zabezpieczeniu społecznym, podpisana w Warszawie 2 kwietnia 2008 r. Od tej daty obowiązuje również porozumienie administracyjne w sprawie stosowania tej umowy. Jakie ona przyniesie skutki dla emerytów i rencistów to najbardziej obecnie gorący temat wśród Polonii Amerykańskiej. Aby lepiej zrozumieć zagadnienia umowy posłużymy się przykładami przedstawionymi przez ZUS.

Przeliczenie na wniosek 
zainteresowanej osoby 
emerytury lub renty przed dniem wejścia w życie umowy
Umowa nie stanowi podstawy do żadnych roszczeń o wypłatę świadczenia za jakikolwiek okres poprzedzający datę wejścia w życie niniejszej Umowy, ani do jednorazowego świadczenia z tytułu śmierci, jeżeli dana osoba zmarła przed datą jej wejścia w życie.
Jednakże, zgodnie z postanowieniami Umowy, ustalenia dotyczące prawa do świadczeń dokonane przed datą jej wejścia w życie nie mają wpływu na prawa z niej wynikające. Ponadto zastosowanie umowy nie może spowodować jakiegokolwiek zmniejszenia kwoty świadczenia, do którego prawo ustalono przed datą jej wejścia w życie.

Świadczenia pieniężne (emerytury, renty) przyznane przed dniem wejścia w życie Umowy mogą być więc, na wniosek, ustalone ponownie, zgodnie z postanowieniami Umowy, jeżeli jest to korzystniejsze dla wnioskodawcy.

Przeliczenie emerytur i rent z zastosowaniem Umowy dotyczy osób, które posiadają okresy ubezpieczenia w Polsce i w USA, jednakże dotychczas - wobec braku umowy między tymi państwami - przysługujące im świadczenie z ZUS lub z instytucji amerykańskiej ustalone zostało w oparciu o okresy ubezpieczenia przebyte tylko w jednym państwie. Dotyczy to zatem takich osób pobierających emeryturę lub rentę z ZUS, którym dla przyznania prawa do świadczenia nie było konieczności uwzględnienia okresów ubezpieczenia w USA. Osoby takie mogą zgłosić do ZUS lub do instytucji amerykańskiej wniosek o przeliczenie emerytury lub renty z zastosowaniem umowy.

Przeliczenie emerytury lub renty z ZUS następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostanie zgłoszony wniosek. Jeżeli 
w wyniku przeliczenia okaże się, że świadczenie ustalone z zastosowaniem Umowy jest wyższe od poprzednio ustalonego, ZUS podejmie wypłatę świadczenia wyższego - jako korzystniejszego - począwszy od miesiąca, w którym osoba zainteresowana zgłosiła do ZUS wniosek o przeliczenie emerytury lub renty.

Jeżeli, w wyniku załatwienia wniosku okaże się, że wysokość świadczenia po przeliczeniu jest niższa niż wysokość świadczenia poprzednio pobieranego, osobie zainteresowanej będzie nadal wypłacane świadczenie dotychczasowe - jako korzystniejsze. Osoba zgłaszająca wniosek o przeliczenie świadczenia nie musi więc obawiać się, że wysokość przysługującego jej świadczenia ulegnie zmniejszeniu.

Odwołania i terminy
Umowa przewiduje, że pisemne odwołanie od ustaleń dokonanych przez instytucję właściwą jednej Strony można w sposób ważny złożyć także w instytucji właściwej drugiej Strony. Odwołanie jest rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa Strony, od której ustaleń składane jest odwołanie.

Oznacza to, że odwołanie od decyzji ZUS w sprawie emerytury lub renty może być złożone przez osobę zamieszkałą w USA także za pośrednictwem amerykańskiej instytucji właściwej, czyli Social Security Administration. Odwołanie takie jest rozpatrywane zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce. Informację na temat postępowania odwoławczego od decyzji organów rentowych ZUS można znaleść w serwisie ZUS.

Wniosek, odwołanie lub inny dokument, który zgodnie z przepisami prawa jednej Strony powinien zostać złożony w określonym terminie w instytucji właściwej tej Strony, a który został złożony 
w tym samym terminie w instytucji właściwej drugiej Strony, uznaje się za złożony w terminie.

Gdzie uzyskać więcej informacji na temat Umowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Informacji na temat stosowania postanowień Umowy w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) udzielają:

Departament Rent Zagranicznych w Centrali ZUS
ul. Senatorska 10
00-082 Warszawa
tel: +011-48-22-826-0553, 011-48-22 826-0763
e-mail: drz@zus.pl, www.zus.pl

Departament Rent Zagranicznych wykonuje w ramach ZUS funkcję instytucji łącznikowej, współpracującej z amerykańską instytucją łącznikową Social Security Administration (SSA) w Baltimore 
w zakresie obszaru świadczeń emerytalno-rentowych.

I Oddział ZUS w Warszawie
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa
tel: +011-48-22-569-3604, +011-48-22-569-3613
tel: +011-48-22-569-3593, +011-48-22-569-3650,
tel: +011-48-22-569-3651
I Oddział ZUS w Warszawie - Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych udziela szczegółowych informacji w indywidualnych sprawach dotyczących ustalania przez ZUS świadczeń emerytalno-rentowych z zastosowaniem Umowy w indywidualnych sprawach.

I Oddział ZUS w Warszawie wykonuje funkcję właściwej instytucji do załatwiania - we współpracy z amerykańską Administracją Zabezpieczenia Społecznego - Social Security Administration (SSA) - wniosków o świadczenia emerytalno-rentowe z ZUS podlegające koordynacji na podstawie Umowy. Jednostka ta jest uprawniona również do transferu świadczeń emerytalno-rentowych z ZUS osobom zamieszkałym na terytorium USA.

Terenowe jednostki organizacyjne ZUS - w podstawowym zakresie.

Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)

Informacje na temat stosowania postanowień Umowy w zakresie świadczeń emerytalno-rentowych z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) można uzyskać w:

Biuro Świadczeń w Centrali KRUS

Al. Niepodległości 190
00-608 Warszawa, Polska
tel: 011-48-22-592-6412
e-mail: bs@krus.gov.pl, www.krus.gov.pl

Biuro Świadczeń z Centrali KRUS wykonuje w ramach KRUS funkcję instytucji łącznikowej w odniesieniu do systemu ubezpieczeń społecznych rolników, współpracującej z amerykańską instytucją łącznikową Social Security Administration (SSA) w Baltimore w zakresie obszaru świadczeń emerytalno-rentowych.

Social Security Administration (SSA)
Informacje na temat świadczeń przysługujących na podstawie prawa amerykańskiego z zastosowaniem Umowy można uzyskać w:

 1. Federal Benefits Unit (Federalne Biuro Świadczeń)
  Ambasada USA w Warszawie
  ul. Piękna 12
  00-539 Warszawa, Polska
  tel: +011-48-22-504-2112, fax: +011-48-22-504-2122
  email: fbuwarsaw@state.gov
 2. Social Security Administration w Baltimore OIO Totalization
  P.O. Box 17769
  Baltimore, MD 21235-70491, USA
 3. Placówki terenowe Social Security (field offices) - w podstawowym zakresie.


Materiały informacyjne w języku polskim i angielskim, dotyczące warunków nabywania świadczeń amerykańskich można uzyskać na stronie internetowej instytucji amerykańskiej: www.ssa.gov/multilanguage.

Formularze dla klientów dla celów ubiegania się o świadczenia polskie i amerykańskie z zastosowaniem umowy o zabezpieczeniu społecznym dostępne są na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl oraz na stronie internetowej SSA: www.ssa.gov.
Formularze te można także uzyskać w jednostkach terenowych ZUS i placówkach terenowych SSA.

Podsumowanie
Zalety porozumienia, głównie dla polskich emigrantów i ich rodzin, są niewątpliwe: umożliwi ono, niemożliwe dotychczas, otrzymywanie amerykańskich rent rodzinnych przyznanych osobom owdowiałym i sierotom zamieszkałym w Polsce, umożliwi otrzymywanie świadczeń przyznanych współmałżonkom amerykańskich emerytów zamieszkałym w Polsce, stworzy możliwość uzyskania emerytur i rent częściowych z jednego lub z obu państw osobom w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, które pracowały 
w obydwu państwach i mimo to obecnie nie mają wystarczających okresów ubezpieczenia do przyznania świadczeń w jednym z tych państw lub w obydwu, wyeliminuje podwójne opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne jednocześnie do polskiego i amerykańskiego systemu przez osoby migrujące między Polską a Stanami Zjednoczonymi w celu wykonywania pracy, co będzie sprzyjało rozwojowi polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej.

Ponadto, poprzez zapewnienie zachowania praw nabytych oraz w trakcie nabywania, a także równe traktowanie obywateli obu państw przy przyznawaniu oraz transferze emerytur i rent, umowa będzie sprzyjać promocji legalnego zatrudnienia osób migrujących między Polską a Stanami Zjednoczonymi

Umowa, przy wszystkich jej zaletach, nie rozwiązuje jednak istotnego dla sporej grupy polonijnych emerytów problemu traktowania Polaków, którzy wypracowali emerytury w Polsce oraz w Stanach Zjednoczonych, ale nie otrzymują emerytury amerykańskiej w pełnej wysokości, gdyż podlega ona, sięgającym nawet 50%, potrąceniom w myśl obowiązującego w USA prawa o zapobieganiu nadmiernym świadczeniom emerytalnym osób otrzymujących emerytury zarówno od Social Security jak i z innych źródeł. W przypadku polonijnych emerytów źródłem tym są emerytury wypłacane im przez ZUS. Ta obowiązująca od 1982 roku ustawa, znana w USA jako Windfall Elimination Provision, zalicza do grupy „emerytalnych krezusów” nie tylko polonijnych emerytów, ale także kilkusettysięczną grupę rodowitych Amerykanów, którzy pobierają emerytury z tytułu pracy na kolei, w szkolnictwie itp. Ci z nich, którzy wykonywali także inne zajęcia, płacili składki na Social Security i wypracowali odpowiednią ilość lat otrzymują teraz świadczenia emerytalne również od Social Security, ale w zredukowanej wysokości. Wywołuje to u nich głębokie niezadowolenie, gdyż mimo składek w pełnej wysokości uiszczanych - jak pozostali podatnicy - otrzymują oni niższe świadczenia.

KONIEC
POLISH-AMERICAN PAGES 2009/10


Przygotowała na podstawie materiałów ZUS
- Sabina Cyrulik, CPA
\"\"