KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 2 marca, 2024   I   01:07:20 AM EST   I   Halszki, Heleny, Karola
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Paszport polski dla dziecka w USA

25 lipca, 2019

Wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej składają obydwoje jej rodzice.

Małoletnim w wieku 13-18 lat wydawane są paszporty 10-letnie. Dzieciom do 13 roku życia wydawane są paszporty 5-letnie. Odciski palców pobierane są od osób małoletnich, które ukończyły 12 rok życia.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby wniosek o wydanie paszportu osobie małoletniej mógł być złożony przez jednego z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców, zawierającą potwierdzenie własnoręczności podpisu przez organ paszportowy (konsula, wojewodę) lub notariusza (Zgoda rodziców na wydanie paszportu dla dziecka przed 18 rokiem życia). Przynajmniej jedno z rodziców musi posiadać ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty).


W przypadku braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego. Przepisy te stosuje się odpowiednio do ustanowionych przez sąd opiekunów małoletniego.
 
Przy składaniu wniosku o paszport dla osoby małoletniej, która nie ukończyła 5 lat, nie jest wymagana jej obecność.
 
Odbioru dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej może dokonać jeden z rodziców – nie jest wymagana obecność małoletniego przy odbiorze dokumentu paszportowego.
 
Wymagane dokumenty:
 

    Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym;
    Jedna fotografia paszportowa (sprawdź wymagania);
    Dotychczas posiadany dokument paszportowy, jeżeli był wydany;
    Ważne dokumenty tożsamości rodziców. Przynajmniej jedno z rodziców musi przedstawić ważny polski dokument tożsamości (paszport lub dowód osobisty);
    Odpis polskiego aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko ma jedynie zagraniczny akt urodzenia, należy go umiejscowić).

Jeżeli dziecko nie posiada nadanego numeru PESEL, ale posiada już odpis polskiego aktu urodzenia, Konsul wystąpi z wnioskiem o nadanie numeru PESEL dla dziecka w związku ze złożonym wnioskiem o wydanie paszportu oraz na podstawie odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka.