KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 26 września, 2020   I   05:41:39 PM EST   I   Cypriana, Justyny, Łucji
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Imigracja

Loteria Wizowa w 2018 r. po polsku - nowa instrukcja do Visa DV- 2020

07 października, 2018

INSTRUKCJE DO PROGRAMU „WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI – 2020” (DV- 2020)

INSTRUKCJE PO POLSKU DO PROGRAMU „WIZY DLA IMIGRANTÓW RÓŻNYCH NARODOWOŚCI - 2020” (DV- 2020)


Ogólnie o programie

Każdego roku Departament Stanu zarządza ustanowionym przez prawo programem „Wizy dla Imigrantów Różnych Narodowości”. Artykuł 203(c) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie wprowadza kategorię „imigrantów różnych narodowości”, pochodzących z krajów o historycznie niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych. W roku budżetowym 2020 będzie dostępne 50,000 wiz w tej kategorii. Nie ma żadnych kosztów związanych z rejestracją w programie DV. 

Osoby wylosowane (selectees) muszą spełniać proste, ale ściśle określone warunki kwalifikacyjne. W drodze losowania komputerowego wybierane są osoby, które będą mogły ubiegać się o wizę DV. Corocznie wizy rozdzielane są między sześć regionów geograficznych, przy czym żaden kraj nie może otrzymać więcej niż siedem procent ogółu dostępnych wiz DV. 

Osoby pochodzące z niżej wymienionych państw nie kwalifikują się do udziału w loterii wizowej DV-2020, ponieważ w ciągu ostatnich pięciu lat przybyło do Stanów Zjednoczonych więcej niż 50 000 imigrantów z tych krajów:

BANGLADESZ, BRAZYLIA, KANADA, CHINY (część kontynentalna), KOLUMBIA, REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA, SALWADOR, HAITI, INDIE, JAMAJKA, MEKSYK, NIGERIA, PAKISTAN, PERU, FILIPINY, KOREA POŁUDNIOWA, WIELKA BRYTANIA (bez Irlandii Północnej) z terytoriami zależnymi oraz WIETNAM.


 

Zapisz się na nasz NEWSLETTER - Polonia USA


Osoby urodzone w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hong Kong, Specjalnym Okręgu Administracyjnym Makau i na Tajwanie mogą uczestniczyć w loterii. 

W tym roku lista krajów uczestniczących w programie DV pozostaje taka sama jak w poprzednim roku budżetowym. 


WARUNKI KWALIFIKACYJNE 

Warunek #1 

Uczestnik loterii musi pochodzić z kraju kwalifikującego do udziału w loterii. Jeśli pochodzą Państwo z kraju wykluczonego z programu loterii, istnieją dwa przypadki kwalifikujące do udziału w programie. 

 • Czy współmałżonek jest urodzony w kraju mającym prawo uczestniczenia? Jeśli tak, można uznać za własny kraj urodzenia współmałżonka pod warunkiem, że mąż i żona są wymienieni na zgłoszeniu loteryjnym, oboje kwalifikują się do uzyskania wizy, otrzymają je i wjadą razem do Stanów Zjednoczonych.
 • Czy urodził/a się Pan/i w państwie wykluczonym z udziału w loterii, ale żadne z Pana/Pani rodziców nie urodziło się ani nie mieszkało tam na stałe w chwili Pana/Pani urodzenia? Jeśli tak, można przyjąć za własny kraj urodzenia jednego z rodziców, pod warunkiem, że jest to kraj uczestniczący w programie loterii DV-2020. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Często Zadawanych Pytaniach.

Warunek #2

Każdy uczestnik musi spełniać wymagania programu DV pod względem wykształcenia lub kwalifikacji zawodowych zgodnie z jedną z podanych opcji: 

 • musi posiadać co najmniej pełne wykształcenie średnie lub jego odpowiednik (pomyślne ukończenie formalnego dwunastoletniego programu nauczania szkoły podstawowej i średniej); 

LUB

 • dwuletnie doświadczenie zawodowe w ciągu ostatnich pięciu lat w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne są co najmniej dwa lata szkolenia bądź doświadczenia zawodowego. Do ustalenia, czy doświadczenie zawodowe jest wystarczające do spełnienia wymogów programu, Departament Stanu będzie korzystał z bazy danych O*Net OnLine Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych. 

Więcej informacji o wymaganiach dotyczących doświadczenia zawodowego można znaleźć wśród Często Zadawanych Pytań 

Nie należy wysyłać zgłoszenia, jeśli nie spełniają Państwo obu tych warunków. 

Okres rejestracji

Zgłoszenia udziału w loterii wizowej DV-2020 muszą być złożone w formie elektronicznej poprzez stronę dvlottery.state.gov od południa wschodnioamerykańskiego czasu letniego (EDT) (GMT-4) 3 października 2018 (środa) do południa standardowego czasu wschodnioamerykańskiego (EST) (GMT-5) 6 listopada 2018 (wtorek). Odradzamy zwlekanie do ostatniego tygodnia okresu rejestracyjnego, gdyż zwiększony napływ zgłoszeń może spowodować opóźnienia w funkcjonowaniu strony internetowej. Zgłoszenia spóźnione lub przesłane w formie pisemnej nie będą przyjęte. Prawo zezwala na przesłanie tylko jednego zgłoszenia przez uczestnika/lub w jego imieniu. Departament Stanu korzysta z technologii wykrywania wielokrotnych zgłoszeń. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia oznacza dyskwalifikację uczestnika. 

Wypełnienie zgłoszenia udziału w loterii DV-2020 

Formularz Elektronicznego Zgłoszenia Udziału (E-DV Entry Form lub DS-5501) należy złożyć online za pośrednictwem strony dvlottery.state.gov. Zgłoszenia niekompletne nie będą przyjęte. Rejestracja zgłoszenia uczestnictwa w programie DV nie wymaga żadnych opłat. Zgłoszenie należy wysłać używając zaktualizowanej przeglądarki; przy korzystaniu ze starszych przeglądarek (np. Internet Explorer 8) mogą pojawić się problemy z internetowym systemem DV. 

Usilnie zalecamy, aby uczestnicy wysyłali zgłoszenie samodzielnie bez pomocy “konsultantów wizowych”, “agentów wizowych” lub innych osób oferujących pomoc. Jeśli przy wypełnianiu formularza zgłoszenia korzysta się z usług innej osoby, należy być przy tym obecnym, aby móc podać prawidłowe odpowiedzi na pytania i zachować stronę z unikalnym numerem potwierdzającym złożenie zgłoszenia. Zachowanie strony potwierdzającej wysłanie zgłoszenia oraz unikalnego numeru potwierdzającego jest niezwykle ważne. Brak tej informacji uniemożliwi dostęp online do systemu, za pośrednictwem którego będą przekazywane informacje o statusie zgłoszenia.

Należy zachować ostrożność, jeśli ktoś oferuje się przechować tę informację dla Państwa. Należy również zachować dostęp do adresu email podanego w zgłoszeniu E-DV. Więcej informacji na temat oszustw związanych z loterią wizową znajdą Państwo w Często Zadawanych Pytaniach. Zachęcamy także do obejrzenia naszego video z wprowadzeniem do programu loterii wizowej i ze wskazówkami, jak wypełnić zgłoszenie. 

Po wysłaniu kompletnego zgłoszenia na ekranie pojawi się potwierdzenie zawierające nazwisko uczestnika oraz unikalny numer potwierdzenia. Należy wydrukować i zachować potwierdzenie. Począwszy od 7 maja 2019, można będzie sprawdzić status własnego zgłoszenia DV-2020 wpisując na stronie dvlottery.state.gov w systemie 

Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) swój unikalny numer potwierdzenia oraz dane osobowe. Jedynie poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie można dowiedzieć się, czy zgłoszenie uczestnika DV-2020 zostało wylosowane, i jeśli tak - uzyskać instrukcje dotyczące dalszego postępowania i poznać termin rozmowy w sprawie wizy imigracyjnej. Rząd USA nie będzie kontaktował się z Państwem bezpośrednio. Prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi w Często Zadawanych Pytaniach dotyczącymi losowania.

W zgłoszeniu należy podać następujące informacje: 

 1. Nazwisko – nazwisko, imię, drugie imię (dokładnie jak w paszporcie). Osoby, które maja tylko jedno imię, wpisują je w polu przeznaczonym na nazwisko 
 2. Płeć - mężczyzna lub kobieta. 
 3. Data urodzenia – dzień, miesiąc, rok 
 4. Miejsce urodzenia. 
 5. Kraj urodzenia - obecnie używana nazwa kraju, w którym znajduje się miejsce urodzenia uczestnika. 
 6. Kraj kwalifikujący do wzięcia udziału w loterii – Kraj kwalifikujący do uczestnictwa będzie zazwyczaj krajem urodzenia i nie zależy od obecnego miejsca zamieszkania. Jeśli uczestnik urodził się w kraju, który nie kwalifikuje do wzięcia udziału w programie DV, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi możliwości przypisania do innego kraju. Więcej informacji w Często Zadawanych Pytaniach. 
 7. Zdjęcia - aktualne (zrobione w ciągu ostatnich sześciu miesięcy) fotografie uczestnika, męża/żony oraz wszystkich dzieci. Informacje o wymaganiach technicznych dotyczących zdjęć dostępne są w części pod tytułem Wysłanie zdjęcia cyfrowego. Nie trzeba załączać fotografii żony/męża lub dziecka, jeśli mają obywatelstwo amerykańskie lub status stałego rezydenta, zamieszczenie ich na zgłoszeniu nie spowoduje jednak negatywnych konsekwencji. Zdjęcia zamieszczane w zgłoszeniu DV muszą spełniać takie same wymogi jak zdjęcia do wizy amerykańskiej. Jeśli fotografie będą nieaktualne, ze śladami jakiejkolwiek manipulacji lub nie będą spełniać podanych niżej wymogów, zgłoszenie może być zdyskwalifikowane lub wiza odmówiona. Zamieszczenie fotografii, która była dołączona do zeszłorocznego zgłoszenia spowoduje dyskwalifikację. Prosimy zapoznać się z informacjami o wymogach w części Wysłanie zdjęcia cyfrowego. 
 8. Adres do korespondencji - imię i nazwisko adresata 
  • pierwsza linia adresu, 
  • druga linia adresu, 
  • miejscowość/miasto, 
  • powiat/województwo, 
  • kod pocztowy 
  • państwo
 9. Kraj zamieszkania (obecnie)
 10. Numer telefonu (nieobowiązkowy)
 11. Adres e-mail - należy podać adres e-mail, do którego uczestnik ma bezpośredni dostęp i będzie miał bezpośredni dostęp także po uzyskaniu informacji o wylosowaniu w maju przyszłego roku. Jeśli zgłoszenie będzie wylosowane i uczestnik odpowie na powiadomienie o wylosowaniu poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika, Departament Stanu wyśle na adres poczty elektronicznej powiadomienie, że szczegóły dotyczące rozmowy z konsulem są dostępne poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika. Departament Stanu nigdy nie wysyła na adres e-mail wiadomości o wylosowaniu zgłoszenia w programie DV. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Często Zadawanych Pytaniach
 12. Najwyższy stopień wykształcenia uczestnika osiągnięty do tej pory: (1) szkoła podstawowa, (2) szkoła średnia bez dyplomu, (3) szkoła średnia z dyplomem, (4) szkoła zawodowa, (5) kursy uniwersyteckie, (6) stopień lub tytuł uniwersytecki, (7) studia uzupełniające magisterskie (8) tytuł magistra (9) kursy doktoranckie, oraz (10) tytuł doktora nauk. Więcej informacji na temat wymogu dotyczącego wykształcenia znajduje się w Często Zadawanych Pytaniach
 13. Stan cywilny obecnie – (1) panna/kawaler, (2) zamężna/żonaty a mąż/żona nie jest obywatelem amerykańskim ani stałym rezydentem, (3) zamężna/żonaty a mąż/żona jest obywatelem amerykańskim lub stałym rezydentem, (4) rozwiedziona/rozwiedziony, (5) wdowa/wdowiec, (6) w separacji (przeprowadzonej prawnie). Należy podać nazwisko, datę urodzenia, płeć, miejsce urodzenia, kraj urodzenia współmałżonka oraz załączyć jego/jej zdjęcie, spełniające takie same wymogi techniczne jak zdjęcie uczestnika.
  Brak informacji o współmałżonku lub wpisanie kogoś, kto nie jest małżonkiem, spowoduje dyskwalifikację głównego uczestnika oraz odmowę wiz wszystkim innym członkom rodziny w dniu rozmowy z konsulem. Należy podać dane współmałżonka nawet, jeśli obecnie nie są Państwo razem, chyba że separacja została prawnie orzeczona. Orzeczona prawnie separacja oznacza, że małżonkowie pozostają w formalnym związku, ale na podstawie orzeczenia sądu mieszkają oddzielnie. Jeśli jest Pan/i w uznanej prawnie separacji, wyjazd meza/zony wraz z Panem/Panią w ramach programu DV nie będzie możliwy. Nie poniosą Państwo konsekwencji, jeśli umieszczą Państwo w zgłoszeniu dane współmałżonków, z którymi są Państwo w uznanej prawnie separacji. Jeśli separacja nie nastąpiła na podstawie orzeczenia sądu, muszą Państwo podać dane współmałżonka, nawet jeśli planują Państwo rozwód przed ubieganiem się o wizę DV. Brak informacji o współmałżonku jest podstawą do dyskwalifikacji.
  Jeśli współmałżonek ma amerykańskie obywatelstwo lub status stałego rezydenta, nie należy podawać jego/jej danych w zgłoszeniu. Współmałżonek, który ma obywatelstwo lub status stałego rezydenta USA nie potrzebuje i nie otrzyma wizy. Dlatego też wybierając opcję „zamężna/żonaty, a mąż/żona jest obywatelem lub stałym rezydentem USA”, system nie będzie wymagał podania danych współmałżonka w zgłoszeniu loteryjnym. Więcej informacji na temat członków rodziny w Często Zadawanych Pytaniach
 14. Liczba dzieci – należy podać imiona i nazwiska, daty urodzenia, płeć, miejsce urodzenia, kraj urodzenia wszystkich żyjących dzieci w stanie wolnym, które nie ukończyły 21 lat, nawet jeśli nie mieszkają z osobą składającą zgłoszenie i nie zamierzają emigrować wraz z nią do Stanów Zjednoczonych. Należy załączyć fotografię każdego z dzieci, posługując się tymi samymi wskazówkami, które dotyczą załączenia własnego zdjęcia. 

Należy umieścić w zgłoszeniu: 

 • wszystkie żyjące dzieci biologiczne
 • wszystkie żyjące dzieci adoptowane przez uczestnika loterii oraz 
 • wszystkich żyjących pasierbów, jeśli pozostają w stanie wolnym i nie ukończyli 21 lat w dniu wysłania zgłoszenia, nawet jeśli małżeństwo z ojcem/matką dziecka zostało prawnie rozwiązane i nawet, jeśli dziecko nie mieszka obecnie z osobą składającą zgłoszenie i nie będzie emigrować. 

Dzieci zamężne/żonate oraz dzieci, które ukończyły 21 lat nie kwalifikują się do ubiegania o wizę DV, jednakże Akt o Ochronie Statusu Dziecka, w pewnych ściśle określonych sytuacjach, chroni dzieci przed utratą możliwości ubiegania się o wizę spowodowaną osiągnięciem wieku 21 lat. Jeśli zgłoszenie DV zostało wysłane zanim dziecko w stanie wolnym ukończyło 21 lat, ale ukończy 21 lat przed wydaniem wizy, jest prawdopodobne, że dziecko będzie traktowane dla celów procedury wizowej jakby nie ukończyło jeszcze 21 lat. Dziecko, które ma obywatelstwo amerykańskie lub status stałego rezydenta, nie potrzebuje i nie otrzyma wizy DV. Wpisanie takich dzieci do zgłoszenia czy też pominięcie ich w zgłoszeniu nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla osoby wysyłającej zgłoszenie. 

Jeśli jednak w zgłoszeniu nie będą ujęte wszystkie dzieci, które mają prawo starać się o wizę lub zostanie wpisana osoba, która nie jest dzieckiem wysyłającego zgłoszenie, główny uczestnik loterii będzie zdyskwalifikowany, a podczas rozmowy z konsulem pozostałym członkom rodziny będą odmówione wizy. Więcej informacji o na temat członków rodziny w Często Zadawanych Pytaniach

Zachęcamy do zapoznania się z informacją na temat wypełniania elektronicznego zgłoszenia udziału w programie loterii DV-2020, dostępną w Często Zadawanych Pytaniach.

Losowanie uczestników

Spośród poprawnych zgłoszeń komputer wylosuje uczestników zgodnie z zasadami dostępności wiz dla każdego regionu oraz kraju. Wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie DV-2020 będą musiały odwiedzić stronę Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) posługując się numerem potwierdzającym, zapisanym podczas rejestracji zgłoszenia DV-2020, aby sprawdzić, czy zostały wylosowane. Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie możliwe od 7 maja 2019 na stronie E-DV dvlottery.state.gov do 30 września 2020. 

Osoby wylosowane będą kierowane do strony potwierdzającej, gdzie znajdą dalsze instrukcje, w tym informacje o opłatach związanych z imigracją do Stanów Zjednoczonych. Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie dla osób wylosowanych JEDYNYM sposobem uzyskania informacji o wylosowaniu do program DV-2020. Departament Stanu nie będzie wysyłał listów z zawiadomieniem ani powiadomień drogą e-mailową. Ambasady i konsulaty Stanów Zjednoczonych nie podadzą listy osób wylosowanych. Także dla osób niewylosowanych informacja o NIEWYLOSOWANIU będzie dostępna jedynie poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika. Stanowczo zalecamy, aby dokonywali Państwo sprawdzenia statusu zgłoszenia samodzielnie i nie polegali na informacjach przekazanych przez inne osoby. 

Aby otrzymać wizę DV umożliwiającą emigrację do USA, osoba wylosowana musi spełnić wszystkie wymogi kwalifikacyjne wynikające z amerykańskiego prawa. W wypełnianym elektronicznie podaniu o wizę imigracyjną DS-260, Online Immigrant Visa and Alien Registration Application, będą pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz karalności, zada je także konsul osobiście w dniu rozmowy, by ustalić czy zgodnie z przepisami USA spełnione są warunki do wydania wizy. 

Rozpatrywanie zgłoszeń oraz wydanie wiz DV osobom wylosowanym, spełniającym kryteria kwalifikujące do uzyskania wizy oraz członkom ich rodzin, którzy są uprawnieni do ubiegania się o wizy, MUSI być zakończone przed północą 30 września 2020. Po tej dacie wydanie wizy DV lub uzyskanie statusu imigracyjnego w USA jest absolutnie niemożliwe. Członkowie rodziny, którzy chcieliby dołączyć do głównego uczestnika przebywającego już w USA, również nie będą mogli uzyskać wizy DV po tym terminie. Często Zadawane Pytania zawierają więcej informacji o procesie losowania.

Wysłanie zdjęcia cyfrowego (obrazu) 

Plik z fotografią można stworzyć robiąc nowe zdjęcie cyfrowe lub skanując istniejącą fotografię (zrobioną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy) w skanerze cyfrowym. Plik z fotografią musi odpowiadać wymaganiom podanym niżej. Zdjęcia zamieszczone w zgłoszeniu muszą spełniać takie same wymogi jakości i kompozycji jak zdjęcia do wizy amerykańskiej. Przykłady poprawnych zdjęć znajdują się tutaj https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos/photo-examples.html Nie należy załączać zdjęcia wykonanego ponad 6 miesięcy wcześniej lub takiego, które nie spełnia opisanych niżej standardów. Zamieszczenie fotografii, która była dołączona do zeszłorocznego zgłoszenia, była poddana przeróbkom lub nie spełnia poniższych wymagań spowoduje dyskwalifikację. 

Zdjęcia lub obrazy cyfrowe muszą być 

 • Kolorowe 
 • Ostre 
 • Rozmiar głowy osoby fotografowanej mieści się w przedziale od 1 cala do 1 i 3/8 cala (22 mm i 35 mm) lub stanowi 50% do 69% całkowitej wysokości obrazu, mierzonej od spodu brody do czubka głowy. Więcej szczegółów o wymaganiach dotyczących rozmiaru na stronie Photo Composition Template 
 • Zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy, pokazujące aktualny wygląd 
 • Tło za osobą fotografowaną powinno być białe lub zbliżonym do bieli odcieniu. 
 • Osoba fotografowana musi patrzeć prosto w obiektyw aparatu 
 • Neutralny wyraz twarzy i otwarte oczy 
 • Osoba fotografowana ubrana jest w noszony zwykle strój 
 • Do zdjęcia nie należy wkładać munduru/uniformu, wyjątek stanowi noszona codziennie odzież religijna 
 • Osoba fotografowana nie może być w nakryciu głowy zasłaniającym włosy lub linię włosów, chyba ze nakrycie jest noszone codziennie z powodów religijnych, jednak nawet w takim przypadku, cala twarz musi być widoczna a nakrycie głowy nie może rzucać cienia na twarz fotografowanej osoby. 
 • Słuchawki, urządzenia bezprzewodowe lub podobne nie mogą znaleźć się na zdjęciu 
 • Fotografowana osoba nie może być w okularach 
 • Osoby, noszące zwykle aparat słuchowy lub podobne urządzenie, nie musza zdejmować ich do zdjęcia

Prosimy o zapoznanie się z przykładami poprawnie wykonanych i nieakceptowalnych zdjęć Photo Examples. Zdjęcia skopiowane lub zeskanowane cyfrowo z praw jazdy lub innych oficjalnych dokumentów nie są akceptowane. Ponadto migawki, zdjęcia z czasopism, automatów o niskiej jakości lub telefonów komórkowych oraz fotografie pełnometrażowe są niedopuszczalne. 

Zdjęcie cyfrowe musi być załączone jako część zgłoszenia do loterii. Zdjęcie cyfrowe musi mieć 

 • format Joint Photographic Experts Group (JPEG) 
 • rozmiar pliku równy lub mniejszy niż 240 kilobajtow (240KB) 
 • kwadratowy współczynnik kształtu (wysokość równa szerokości) 
 • rozdzielczość 600 x 600 pikseli

W przypadku skanowania już istniejącego zdjęcia, oprócz podanych wyżej, musi ono także spełniać poniższe wymogi: 

 • 2 x 2 cale (51 X 51 mm) 
 • Skanowanie w rozdzielczości 300 pikseli na cal (12 pikseli na milimetr) 

Zachęcamy do skorzystania z udostępnionego przez Departament Stanu narzędzia free photo tool aby 

 • wybrać zdjęcie cyfrowe, zachowane na Pana/Pani komputerze 
 • jeśli to niezbędne, zmienić rozmiar i obrócić zdjęcie 
 • przyciąć, by obraz miał kształt kwadratu o wymiarach 600 x 600 pikseli 

Robienie zdjęcia niemowlęciu lub dziecku 

Na zdjęciu dziecka nie może być widoczna żadna inna osoba, oczy dziecka musza być otwarte i zwrócone bezpośrednio w obiektyw aparatu. 

Wskazówka 1: Należy położyć dziecko na plecach na białym lub w kolorze zbliżonym do bieli posłaniu. Zapewni to podparcie główki dziecka i odpowiedni biały kolor tła zdjęcia. Należy upewnić się, ze na twarz dziecka nie pada żaden cień, zwłaszcza w przypadku, gdy robiący zdjęcie stoi nad leżącym dzieckiem. 

Wskazówka 2: Należy przykryć fotelik samochodowy białym materiałem lub w kolorze zbliżonym do bieli i zrobić zdjęcie dziecka siedzącego w foteliku. To także pozwoli zapewnić oparcie dla główki dziecka.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA 

WARUNKI KWALIFIKACYJNE 

1. Co oznaczają określenia „pochodzić z kraju”, „być przypisanym do kraju”?

„Osoba pochodząca z” zwykle oznacza osobę urodzoną w konkretnym państwie, niezależnie od jej obecnego miejsca zamieszkania lub obywatelstwa. Dla celów imigracyjnych, „osoba pochodząca z” może również oznaczać kogoś, kto może być „przypisany” do kraju innego niż kraj urodzenia zgodnie z Artykułem 202(b) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie (the Immigration and Nationality Act). 

Ponieważ imigrantów przybywających z danego kraju lub regionu geograficznego dotyczą ograniczenia numeryczne, każdy uczestnik musi być przypisany do konkretnego kraju. Przypisanie oznacza, że będzie się korzystać z puli numerów wizowych dla danego kraju. Kraj pochodzenia normalnie oznacza kraj, w którym uczestnik się urodził. Jednak, uczestnik może wybrać jako własny kraj kwalifikujący do udziału w loterii, w którym urodził/a się mąż/żona lub którekolwiek z rodziców, jeśli żadne z rodziców nie urodziło się ani nie mieszkało tam na stałe w chwili urodzenia uczestnika loterii. Są to jedyne trzy możliwości wyboru kraju pochodzenia. 

Podanie niewłaściwego kraju pochodzenia lub przypisania do kraju upoważniającego do udziału w loterii (np. poprzez niedostarczenie odpowiedniej dokumentacji) może spowodować dyskwalifikację zgłoszenia.

2. Czy osoby urodzone w kraju wykluczonym z loterii mogą przystąpić do niej?

Istnieją dwa przypadki, które dają możliwość ubiegania się o wizę. Pierwszy, gdy osoba urodzona w kraju wykluczonym z udziału w tegorocznej loterii może zostać „przypisana” do kraju urodzenia żony/męża. Ponieważ spełnienie warunku kwalifikacyjnego jest uzależnione od męża/żony, uczestnik loterii będzie mógł otrzymać wizę DV tylko wtedy, gdy małżonek/małżonka będzie kwalifikować się do ubiegania się o wizę DV i ją otrzyma, a oboje małżonkowie razem wjadą do USA z wizami DV. W podobny sposób małoletnie dziecko może zostać „przypisane” do kraju urodzenia jednego z rodziców. 

Drugi, gdy osoba urodzona w kraju wykluczonym z udziału w tegorocznej loterii może zostać „przypisana” do kraju urodzenia jednego z rodziców pod warunkiem, że żadne z rodziców nie urodziło się w kraju urodzenia uczestnika ani nie mieszkało tam na stałe w czasie jego narodzin. Ogólnie mówiąc, nie uważa się za stałych mieszkańców danego kraju osób, które się w nim nie urodziły, ani nie otrzymały jego obywatelstwa, a przebywają na jego terytorium z wizytą, studiują tam tymczasowo, zostały skierowane w celach służbowych lub zawodowych w imieniu firmy lub rządu kraju innego niż kraj urodzenia uczestnika loterii. 

Prawo do skorzystania z zasady „przypisania” do innego kraju należy zaznaczyć w pytaniu 6 na formularzu zgłoszeniowym E-DV. 

Błędne zaznaczenie kraju pochodzenia lub „kraju przypisania” (m.in. zgłoszenie prawa do „przypisania” do innego kraju, jeśli tego prawa nie można udowodnić) zdyskwalifikuje zgłoszenie. 

3. Dlaczego osoby pochodzące z niektórych krajów nie biorą udziału w programie?

Wizy loterii DV mają na celu umożliwienie imigracji osobom z krajów innych niż te o wysokim wskaźniku imigracji do USA. Za kraje o wysokim wskaźniku imigracji prawo uznaje te, z których w ciągu ostatnich pięciu lat przybyło do USA ponad 50 000 imigrantów na podstawie wiz rodzinnych i pracowniczych. Corocznie Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji sumuje liczbę imigrantów wjeżdżających do USA z wizą rodzinną lub pracowniczą oraz liczbę osób, które w USA zmieniły status na imigracyjny, by na podstawie danych z ostatnich pięciu lat ustalić listę krajów o wysokim wskaźniku imigracji, wykluczonych z udziału w loterii w danym roku. Ponieważ kalkulacja jest przeprowadzana przed każdą kolejną loterią, lista krajów wykluczonych może zmieniać się z roku na rok. 

4. Ile wiz DV-2020 będzie przeznaczonych dla osób pochodzących z każdego regionu i kraju uczestniczącego?

Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji USA (USCIS) określa coroczne limity wiz DV przydzielanych poszczególnym regionom zgodnie z zasadą ustaloną w Artykule 203(c) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie (INA). Liczba wiz, które będą wydane osobom pochodzącym z każdego kraju będzie zależeć od ustalonych limitów regionalnych, liczby uczestników z każdego kraju oraz jak wielu spośród wylosowanych będzie kwalifikować się do uzyskania wizy. Nie więcej niż siedem procent ogółu dostępnych wiz może być przeznaczonych dla osób pochodzących z danego kraju. 

5. Jakie są wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego?

Obowiązujące prawo i przepisy imigracyjne wymagają, aby każdy uczestnik loterii miał co najmniej średnie wykształcenie lub jego odpowiednik, albo dwa lata stażu pracy w ciągu ostatnich pięciu lat w zawodzie, do wykonywania którego niezbędne jest dwuletnie szkolenie lub doświadczenie praktyczne. „Wykształcenie średnie lub jego odpowiednik” definiowane jest jako pomyślne ukończenie dwunastoletniego programu nauki w szkole podstawowej i średniej w USA lub pomyślne ukończenie w innym kraju formalnego programu nauczania szkoły podstawowej i średniej porównywalnego z wykształceniem średnim w USA. Tylko formalny program nauki spełnia ten warunek; kształcenie korespondencyjne lub równoważne świadectwa (takie jak amerykańskie świadectwo G.E.D ukończenia ogólnokształcącej szkoły średniej online) nie są uznawane. Dokumenty potwierdzające wykształcenie lub doświadczenie zawodowe muszą być przedłożone konsulowi w czasie rozmowy wizowej. 

Jeśli główny uczestnik loterii nie spełni wymogów wyksztalcenia lub doświadczenia zawodowego, jego zgłoszenie do loterii będzie zdyskwalifikowane w dniu rozmowy z konsulem. Wiza nie będzie wydana ani tej osobie, ani członkom jej rodziny. 

6. Jakie zawody kwalifikują do wzięcia udziału w programie DV?

Kwalifikacja do uzyskania wizy na podstawie doświadczenia zawodowego będzie dokonana przy wykorzystaniu bazy danych O*Net OnLine Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych. Baza danych O*Net OnLine grupuje doświadczenie zawodowe według pięciu „stref zawodowych”. Z listy wielu zawodów wymienionych na stronie internetowej Departamentu Pracy nie wszystkie kwalifikują do uzyskania wizy w ramach programu DV. Aby kwalifikować się do uzyskania wizy DV na podstawie doświadczenia zawodowego, uczestnik loterii musi wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat zdobył dwuletnie doświadczenie w zawodzie, który ma wskaźnik 7 lub wyższy w klasyfikacji Szczególnego Przygotowania Zawodowego (SVP). 

Jeśli główny uczestnik loterii nie spełni wymogów wyksztalcenia lub doświadczenia zawodowego, jego zgłoszenie do loterii będzie zdyskwalifikowane w dniu rozmowy z konsulem. Wiza nie będzie wydana ani tej osobie, ani członkom jej rodziny. 

7. W jaki sposób mogę znaleźć kwalifikujące zawody na stronie O*Net OnLine Departamentu Pracy?

Odwiedzając stronę O*Net OnLine należy postępować według następującej instrukcji: 

 1. W „Znajdź Zawody” („Find Occupations) wybierz „Rodzinę Zawodów” („Job Family”). 
 2. Wybierz dziedzinę i kliknij na „GO”. 
 3. Kliknij na link odnoszący się do konkretnego zawodu. 
 4. Wyszukaj tytuł „Strefa Zawodów” („Job Zone”), aby poznać numer danej strefy zawodowej oraz wskaźnik szczególnego przygotowania zawodowego w skali SVP (Specific Vocational Preparation). . 

Np. wybierz Inżynierowie Lotnictwa (Aerospace Engineers). Na dole strony „Summary Report for Aerospace Engineers, w dziale Strefa Zawodów (Job Zone), znajduje się wybrana strefa Job Zone numer 4, wskaźnik SVP 7.0<8.0. W tym przykładzie, zawód Inżynierowie Lotnictwa kwalifikuje do udziału w loterii. 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Diversity Visa - List of Occupations 

8 Czy jest określony minimalny wiek uczestników programu E-DV? 

Minimalny wiek pozwalający wziąć udział w programie nie jest określony, jednak wymóg posiadania przez głównego uczestnika wykształcenia średniego lub odpowiedniego doświadczenia zawodowego w dniu składania podania wizowego zdyskwalifikuje większość osób w wieku poniżej 18 lat.

WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W LOTERII 

9. Kiedy mogę wysłać zgłoszenie?

Zgłoszenia do DV-2020 będą przyjmowane od południa wschodnioamerykańskiego czasu letniego (EDT) (GMT-4) 3 października 2018 (środa) do południa standardowego czasu wschodnioamerykańskiego (EST) (GMT-5) 6 listopada 2018 (wtorek). Każdego roku miliony osób nadsyła swoje zgłoszenia. Wyznaczenie takiego okresu rejestracji zgłoszeń zapewni, że wylosowane osoby powiadomione zostaną na czas oraz da uczestnikom loterii i ambasadom i konsulatom USA czas na przygotowanie i przeprowadzenie procesu wizowego. 

Zalecamy, aby wysyłać zgłoszenie na początku okresu rejestracyjnego. Nadmierna ilość zgłoszeń pod koniec tego okresu może spowalniać proces ich rejestracji. Żadne zgłoszenie nie zostanie przyjęte po godzinie 12:00 standardowego czasu wschodnioamerykańskiego (EST) (GMT-5) we wtorek, 6 listopada 2018. 

10 Przebywam w Stanach Zjednoczonych. Czy mogę wziąć udział w loterii? 

Tak, uczestnik może przebywać w USA lub innym kraju. Zgłoszenie może być wysłane z dowolnego miejsca. 

11. Czy mogę wysłać tylko jedno zgłoszenie w okresie rejestracji?

Tak, w czasie każdego okresu rejestracyjnego prawo zezwala na wysłanie tylko jednego zgłoszenia przez jedną osobę lub w jej imieniu. Departament Stanu stosuje wysokiej klasy technologie wykrywania wielokrotnych zgłoszeń. Osoby, dla których zostanie wysłane więcej niż jedno zgłoszenie będą zdyskwalifikowane. 

12. Czy małżonkowie mogą złożyć oddzielnie zgłoszenie udziału w loterii? 

Tak, każde z małżonków może osobno złożyć jedno zgłoszenie udziału w loterii, jeśli każde z nich spełnia warunki udziału. Jeśli którekolwiek z nich zostanie wylosowane, drugie będzie uprawnione do statusu pochodnego. 

13. Których członków rodziny muszę wymienić w swoim zgłoszeniu?

Mąż/żona: musi być wymieniony/a w zgłoszeniu bez względu na to, czy mieszka z głównym uczestnikiem loterii i czy zamierza emigrować do USA. Współmałżonka należy wpisać nawet, jeśli obecnie nie są Państwo razem, chyba że jest to separacja uznana prawnie. Uznana prawnie separacja oznacza, że małżonkowie pozostają w formalnym związku, ale na podstawie orzeczenia sądu mieszkają oddzielnie. Jeśli jest Pan/i w orzeczonej prawnie separacji, mąż/żona nie będzie mogła wyjechać z Panem/Panią w ramach programu DV. Jeśli zgodnie z prawem małżonkowie są w separacji, nie ma potrzeby umieszczenia małżonka w zgłoszeniu, wpisanie go/jej nie pociągnie jednak negatywnych konsekwencji. Jeśli separacja nie nastąpiła na podstawie orzeczenia sądu, muszą Państwo podać dane współmałżonka, nawet jeśli planują Państwo rozwód przed ubieganiem się o wizę DV. Brak informacji o współmałżonku lub wpisanie osoby, która nie jest współmałżonkiem jest podstawą do dyskwalifikacji. Jeśli w chwili wysyłania zgłoszenia pozostaje Pan/i w stanie wolnym, ale planuje wstąpienie w związek małżeński w przyszłości, nie należy wpisywać w zgłoszeniu loteryjnym danych przyszłego małżonka, gdyż będzie to podstawa do dyskwalifikacji zgłoszenia. Osoby rozwiedzione oraz wdowy/wdowcy nie muszą wpisywać byłych małżonków. 

Jedyne odstępstwo od tego wymogu to sytuacja, gdy współmałżonek ma obywatelstwo amerykańskie lub status stałego rezydenta. W takim przypadku nie należy podawać jego/jej danych na zgłoszeniu. Mężowi/żonie, obywatelowi amerykańskiemu lub stałemu rezydentowi, nie jest potrzebna i nie będzie wydana wiza DV. Dlatego też po wybraniu opcji „zamężna/żonaty, a mąż/żona jest obywatelem amerykańskim lub stałym rezydentem” nie będzie można dodać informacji o mężu/żonie. 

Dzieci: w zgłoszeniu elektronicznym muszą być wymienione wszystkie dzieci poniżej 21 roku życia, będące w stanie wolnym, bez względu na to, czy są to Pana/Pani dzieci biologiczne, pasierbowie (nawet, jeśli małżeństwo z ojcem/matką dziecka zostało rozwiązane przez rozwód), dzieci współmałżonka czy też dzieci formalnie adoptowane zgodnie z prawem Pana/Pani kraju. Należy wymienić w zgłoszeniu elektronicznym wszystkie dzieci, które w dniu wysyłania zgłoszenia nie miały ukończonych 21 lat, nawet, jeśli nie mieszkają już z Panem/Panią lub nie zamierzają emigrować w ramach programu DV. Nie ma potrzeby zgłaszania dzieci, które już są obywatelami lub stałymi rezydentami USA, choć wpisanie ich nie spowoduje negatywnych konsekwencji. 

Rodzice i rodzeństwo nie mogą ubiegać się o wizy DV wraz z uczestnikiem loterii i nie powinni być wpisani na zgłoszeniu. 

Umieszczenie na zgłoszeniu członków rodziny nie oznacza, że muszą oni wyjechać razem z Panem/Panią. 

Jeśli jednak na zgłoszeniu nie będzie wymieniony członek rodziny posiadający prawo do ubiegania się o wizę lub zostanie wpisana osoba, która formalnie nie jest członkiem rodziny, sprawa zostanie zdyskwalifikowana w czasie rozmowy z konsulem i ani Pan/i nie otrzyma wizy, ani żaden członek Pana/Pani rodziny. Dotyczy to osób, które w chwili wysłania zgłoszenia udziału w loterii były członkami rodziny, a nie tych, które stały się członkami rodziny później. Mąż i żona mogą wysłać oddzielne zgłoszenie nawet, jeśli są wymienieni na zgłoszeniu współmałżonka, pod warunkiem, że oba zgłoszenia będą zawierać dane wszystkich członków tej rodziny. Porównaj pytanie 12.

14. Czy muszę wysłać zgłoszenie osobiście, czy ktoś inny może to zrobić w moim imieniu?

Zachęcamy do samodzielnego przygotowania i wysłania zgłoszenia, ale może to także zrobić ktoś inny w Pani/Pana imieniu. Tylko jedno zgłoszenie może być wysłane w imieniu jednej osoby bez względu na to, czy uczestnik loterii wysyła swoje zgłoszenie sam, czy też pomaga mu w tym prawnik, przyjaciel lub krewny. Osoba ubiegająca się o wizę DV jest odpowiedzialna za podanie poprawnej i kompletnej informacji. Zgłoszenia nieprawidłowe lub niekompletne mogą być zdyskwalifikowane. Uczestnicy loterii powinni zachować numer potwierdzający wysłanie zgłoszenia, aby móc sprawdzić jego status w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika na stronie internetowej www.dvlottery.state.gov. Należy również zachować dostęp do adresu email podanego w zgłoszeniu E-DV. 

15 Jestem już zarejestrowany w innej kategorii imigracyjnej. Czy mogę ubiegać się o wizę DV?

Tak. 

16 Kiedy będzie można złożyć zgłoszenie E-DV online?

Zgłoszenie udziału w loterii będzie można składać drogą elektroniczną w okresie rejestracji od południa wschodnioamerykańskiego czasu letniego EDT (GMT-4) 3 października 2018 (środa) do południa standardowego czasu wschodnioamerykańskiego EST (GMT-5) 6 listopada 2018 (wtorek). 

17. Czy można ściągnąć i zapisać formularz E-DV w edytorze tekstu, np. MS Word i dokończyć go później?

Nie, nie będzie można zapisać zgłoszenia w innym programie, aby potem je wypełnić i wysłać. Zgłoszenie E-DV istnieje tylko w Internecie. Musi być wypełnione i wysłane wyłącznie online. 

18. Czy można zapisać formularz online i dokończyć później? 

Nie. Zgłoszenie E-DV należy wypełnić i wysłać za jednym razem. Będzie Pan/i miał/a 60 minut od ściągnięcia formularza na wypełnienie go i wysłanie przez stronę internetowa rejestrującą zgłoszenia E-DV. Jeśli minie 60 minut, a pełne zgłoszenie nie zostanie wysłane elektronicznie, wprowadzone informacje nie będą zapisane. System usunie częściowe zgłoszenia, aby nie zostały mylnie zinterpretowane jako duplikat nadesłanego później kompletnego zgłoszenia. Przed rozpoczęciem wypełniania zgłoszenia radzimy zapoznać się z instrukcjami do loterii, które wyczerpująco wyjaśniają, jakie informacje są wymagane do wypełnienia zgłoszenia. 

19. Nie mam dostępu do skanera. Czy mogę wysłać zdjęcia do kogoś w USA, żeby je zeskanował, zapisał i przesłał do mnie, abym mógł wykorzystać je w zgłoszeniu? 

Tak, jeżeli zdjęcie spełnia wszystkie wymagania podane w instrukcjach i będzie przesłane drogą elektroniczną równocześnie ze zgłoszeniem E-DV. Wysyłając zgłoszenie E-DV należy już mieć plik z zeskanowanym zdjęciem. Zdjęcie nie może być przesłane oddzielnie, poza zgłoszeniem. Całe zgłoszenie (zdjęcie wraz z podaniem) może być przesłane drogą elektroniczną ze Stanów Zjednoczonych lub z zagranicy. 

20. Jeśli E-DV system odrzuci mój formularz zgłoszenia, czy będzie można ponownie wysłać zgłoszenie? 

Tak, jeżeli wysyłka zgłoszenia będzie zakończona przed południem standardowego czasu wschodnioamerykańskiego (EST) (GMT-5) 6 listopada 2018 (wtorek). Jeśli system odrzuci pierwsze oryginalnie wysłane zgłoszenie, ponowne wysłanie zgłoszenia nie będzie karane. Ze względu jednak na naturę internetu, nie można przewidzieć, ile czasu minie, zanim otrzyma Pan/i wiadomość o odrzuceniu. Może Pan/i próbować przesłać zgłoszenie tyle razy, ile będzie to konieczne, do momentu, gdy kompletne zgłoszenie wpłynie i zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca. Kiedy otrzyma Pan/i wiadomość potwierdzającą, zgłoszenie jest kompletne i NIE należy składać dodatkowych zgłoszeń. 

21. Jak szybko po wysłaniu zgłoszenia otrzymam wiadomość potwierdzającą?

Wiadomość potwierdzająca powinna nadejść natychmiast wraz z numerem potwierdzającym, który należy zapisać i zachować. Zważywszy jednak na specyfikę internetu trzeba się liczyć z opóźnieniami. Przycisk „Submit” można nacisnąć tyle razy, ile będzie to konieczne, aż wpłynie kompletne podanie i będzie wysłana wiadomość potwierdzająca. Jednakże po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej, nie należy przesyłać ponownie zgłoszenia. 

22. Po naciśnięciu przycisku „Submit” nie otrzymałam/otrzymałem numeru potwierdzenia. Jeśli wyślę nowe zgłoszenie, czy zostanę zdyskwalifikowany/a? 

Jeśli nie otrzymał/a Pan/i numeru potwierdzającego, to znaczy że zgłoszenie nie zostało odnotowane. Należy wypełnić nowe zgłoszenie. Nie będzie ono uznane za duplikat. Kiedy otrzyma Pan/i numer potwierdzenia, nie można wysyłać ponownie swojego zgłoszenia.

LOSOWANIE 

23. Skąd dowiem się o wylosowaniu? 

Posługując się numerem potwierdzenia można będzie sprawdzać informacje loteryjne w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check) na stronie internetowej dvlottery.state.gov, począwszy od 7 maja 2019 do 30 września 2020. Jedynie poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika będzie można uzyskać informacje o wylosowaniu, instrukcje dotyczące procedury wizowej oraz poznać datę rozmowy w sprawie wizy imigracyjnej. Aby zapewnić pełne wykorzystanie numerów wizowych, Departament Stanu może skorzystać z funkcji Entrant Status Check, by powiadomić dodatkowo wylosowanych po 7 maja 2019. Ze względu na możliwe nowe informacje należy zachować numer potwierdzenia do 30 września 2020. Strona dvlottery.state.gov jest jedyną autoryzowaną przez Departament Stanu stroną internetową do przesłania elektronicznego zgłoszenia do programu DV oraz Sprawdzenia Statusu Uczestnika. 

Departament Stanu NIE skontaktuje się z Panem/Panią, aby powiadomić o wylosowaniu. (więcej poniżej) 

24. Jak dowiem się, że nie wylosowano mojego zgłoszenia? Czy będę powiadomiony/a? 

Departament Stanu nie powiadomi Pani/Pana bezpośrednio, że zgłoszenie nie zostało wylosowane. Musi Pan/i sprawdzić status swojego zgłoszenia DV-2020 w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika na stronie internetowej E-DV dvlottery.state.gov, począwszy od 7 maja 2019 do 30 września 2020. Numer potwierdzający należy zachować do 30 września 2019. (Informacja o statusie dla uczestników poprzedniego programu loterii wizowej DV-2019 jest dostępna online od 15 maja 2018 do 30 września 2019). 

25. Co robić, jeśli zgubię mój numer potwierdzający? 

Numer potwierdzający jest niezbędny, aby móc skorzystać z systemu Sprawdzenia Statusu Uczestnika. Dzięki dostępnemu obecnie narzędziu w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (ESC) na stronie internetowej E-DV będzie możliwe wyszukanie numeru przy wykorzystaniu zarejestrowanego adresu Pana/Pani poczty elektronicznej poprzez wpisanie pewnych danych osobowych potwierdzających Pana/Pani tożsamość. 

Ambasady i Konsulaty USA oraz Centrum Konsularne Kentucky (KCC) nie mogą sprawdzić czy zgłoszenie zostało wylosowane ani podać Panu/Pani bezpośrednio numeru potwierdzającego (w sposób inny niż poprzez narzędzie wyszukiwania). Departament Stanu NIE ma możliwości udostępnienia listy osób wylosowanych w celu umożliwienia tym osobom kontynuacji procesu wizowego. 

26. Czy otrzymam powiadomienie z Departamentu Stanu pocztą elektroniczną lub zwykłą? 

Departament Stanu nie będzie wysyłał wylosowanym uczestnikom loterii zawiadomień listownych. Rząd USA nigdy nie zawiadamiał o wylosowaniu pocztą elektroniczną i nie ma planów korzystania z e-maila w tym celu w programie DV-2020. Osoby wylosowane jedynie otrzymają wiadomość e-mailową zalecającą sprawdzenie danych dotyczących spotkania wizowego po tym, jak odpowiedzą na instrukcje w systemie Sprawdzenia Statusu Uczestnika. Takie e-maile nie będą zawierały konkretnej daty i godziny rozmowy wizowej ani informacji o statusie zgłoszenia loteryjnego. Będą jedynie powiadamiać, że szczegóły można uzyskać poprzez system Sprawdzenie Statusu Uczestnika. Departament Stanu może wysłać e-mail przypominający uczestnikowi loterii o sprawdzeniu statusu sprawy poprzez system Sprawdzenia Statusu Uczestnika. W wiadomości tej nie będzie jednak informacji o wylosowaniu lub niewylosowaniu zgłoszenia. 

Tylko strony internetowe z końcówką domeny „.gov” są oficjalnymi stronami Departamentu Stanu. Wiele pozarządowych stron internetowych (np. używających sufiksów „.com”, „.org” lub „.net”) informuje o imigracji i usługach wizowych. Departament Stanu nie zatwierdza, nie poleca i nie sponsoruje informacji lub materiałów publikowanych na tych stronach. 

Niektóre strony internetowe mogą za pomocą e-maila usiłować skłonić czytelników do przesłania pieniędzy lub osobistych danych. Mogą żądać opłat za formularze lub informacje o procedurach imigracyjnych, podczas gdy są one dostępne nieodpłatnie na stronach Departamentu Stanu travel.state.gov lub sekcji konsularnych ambasad USA. Ponadto strony te, usiłując wyłudzić pieniądze, mogą wymagać wpłat w związku z usługami związanymi z programem DV. Pieniędzy przekazanych oszustom prawdopodobnie nie uda się odzyskać. Nie należy również przekazywać tym stronom swoich danych personalnych, jako że dane te mogą być użyte w celu skradzenia tożsamości. 

Takie oszukańcze e-maile mogą nadejść od osób, które podają się za powiązane z Centrum Konsularnym Kentucky (KCC) lub z Departamentem Stanu. Przypominamy, ze Rząd USA nigdy nie zawiadamiał o wylosowaniu za pomocą poczty elektronicznej i nie ma planów korzystania z e-maila w tym celu w programie DV-2020. Departament Stanu nigdy nie poprosi o przesłanie pieniędzy pocztą lub za pośrednictwem takich instytucji usługowych jak Western Union. 

27. Ile osób będzie wylosowanych w ramach programu DV-2020? 

W ramach programu DV-2020 przeznacza się do wydania 50 000 wiz DV. Ponieważ jednak niektóre z pierwszych 50 000 wylosowanych osób nie będą kwalifikować się do otrzymania wizy lub nie doprowadzą swoich spraw wizowych do końca, liczba osób wylosowanych będzie większa, aby zapewnić wykorzystanie wszystkich dostępnych wiz. Jednocześnie oznacza to, że nie wystarczy wiz dla wszystkich pierwotnie wylosowanych osób. 

Odwiedzając stronę E-DV poprzez system Sprawdzenia Statusu Uczestnika każdy może sprawdzić, czy został wylosowany oraz swoją kolejność na liście wylosowanych. Rozmowy wizowe w ramach programu DV-2020 rozpoczną się w październiku 2019 dla tych wylosowanych, którzy dostarczą całą wymaganą przed rozmową dokumentację i inne informacje zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Osoby wylosowane, które dostarczą wszystkie wymagane informacje zostaną powiadomione w systemie Sprawdzenia Statusu Uczestnika o rozmowie wizowej z urzędnikiem konsularnym w placówce dyplomatycznej na 4 do 6 tygodni przed spotkaniem. 

Każdego miesiąca wizy będą wydawane, w zależności od ich dostępności, wszystkim osobom gotowym do ich otrzymania w danym miesiącu. Program zakończy się wraz z wydaniem wszystkich 50 000 wiz przeznaczonych na dany rok. Cała pula wiz może być wyczerpana przed wrześniem 2020. Wylosowane osoby, które chcą otrzymać wizę musza być gotowe do szybkiego działania w swojej sprawie. Wylosowanie zgłoszenia nie gwarantuje otrzymania wizy. Wylosowanie oznacza, że można ubiegać się o wizę w ramach programu DV i, jeśli numer wylosowanej sprawy wizowej zakwalifikuje ją do sfinalizowania procesu wizowego, istnieje możliwość uzyskania wizy DV. Będzie wydanych tylko 50 000 wiz. 

28. Jak będą losowani uczestnicy? 

Oficjalnym zawiadomieniem o wylosowaniu jest informacja w systemie Sprawdzenia Statusu Uczestnika dostępna od 7 maja 2019 do 30 września 2020 na stronie internetowej programu E-DV dvlottery.state.gov. Departament nie wysyła wylosowanym osobom zawiadomień pocztą lub e-mailem. Zawiadomienia o wylosowaniu przesłane e-mailem lub pocztą są fałszywe i nie pochodzą z Departamentu Stanu. Korespondencja e-mailowa z Departamentu Stanu będzie jedynie zawierać informację o nowej wiadomości dostępnej w systemie Sprawdzenia Statusu Uczestnika. Departament Stanu nie poprosi nigdy wylosowanego uczestnika o przesłanie pieniędzy pocztą lub za pośrednictwem takich instytucji usługowych jak Western Union. 

Departament Stanu przypisze indywidualne numery wszystkim zgłoszeniom z każdego regionu. Po zakończeniu okresu rejestracyjnego odbędzie się komputerowe losowanie wśród wszystkich zgłoszeń nadesłanych z każdego regionu geograficznego. W każdym regionie pierwsze wylosowane zgłoszenie zostanie zarejestrowane jako pierwsza sprawa, drugie zgłoszenie jako druga sprawa itd. W każdym regionie wszystkie zgłoszenia otrzymane w okresie rejestracyjnym będą miały równe szanse wylosowania. O wylosowaniu zgłoszenia uczestnik dowie się przeglądając system Sprawdzenie Statusu Uczestnika, który będzie uruchomiony 7 maja 2019 na stronie internetowej programu E-DV dvlottery.state.gov. Dla osób wylosowanych, które odpowiedzą na instrukcje przekazane online poprzez Sprawdzenie Statusu Uczestnika, Centrum Konsularne Kentucky (KCC) przygotuje daną sprawę do etapu, w którym wylosowane osoby będą mogły być zawiadomione o wyznaczonym terminie rozmowy wizowej w ambasadzie lub konsulacie USA lub w lokalnym biurze USCIS, jeśli kwalifikują się do zmiany statusu w USA. 

29. Jestem już w Stanach Zjednoczonych. Czy będę mógł/mogła zmienić status w biurze USCIS? 

Tak, można ubiegać się o zmianę statusu w USCIS pod warunkiem, że na podstawie kryteriów określonych w Artykule 245 Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie (INA) jest się uprawnionym do ubiegania się o status stałego rezydenta. Należy upewnić się, że rozpatrywanie sprawy w USCIS, jak i rozpatrywanie podań wizowych uprawnionych członków rodziny za granicą, będzie mogło być zakończone przed 30 września 2020, kiedy to wygasa ważność zgłoszeń zarejestrowanych do udziału w programie DV-2020. Po północy 30 września 2020 wschodnioamerykańskiego czasu letniego (EDT), bez względu na okoliczności, nie będzie można wydać żadnej wizy ani dokonać zmiany statusu w ramach programu DV-2020. 

30. Jeśli moje zgłoszenie będzie wylosowane, jak długo zachowam prawo ubiegania się o wizę DV? 

Osoby wylosowane w loterii DV-2020 zachowują prawo do ubiegania się o wydanie wizy jedynie w ciągu roku budżetowego 2020, tj. od 1 października 2019 do 30 września 2020. Zachęcamy wylosowanych uczestników do jak najwcześniejszego ubiegania się o wizę, gdy tylko numer ich wylosowanej sprawy umożliwi im staranie się o wizę. 

Wszyscy ubiegający się o wizę uczestnicy, którzy spełniają kryteria programu, muszą otrzymać wizy DV lub uregulować swój status w USA przed końcem roku budżetowego. Nie ma możliwości przeniesienia prawa do ubiegania się o wizę na następny rok, jeśli wylosowane osoby nie otrzymają wizy w ciągu roku budżetowego 2020, czyli do 30 września 2020. Również małżonkowie i dzieci, których status jest zależny od zgłoszenia zarejestrowanego w loterii DV-2020 mogą otrzymać wizy w kategorii DV wyłącznie od 1 października 2019 do 30 września 2020. Na cztery do sześciu tygodni przed wyznaczonym dniem spotkania z konsulem osoby ubiegające się o wizę poza granicami Stanów Zjednoczonych otrzymają wiadomość nt. rozmowy wizowej poprzez system Sprawdzenia Statusu Uczestnika na stronie E-DV. 

31. Co się stanie z wylosowanym zgłoszeniem, jeśli umrze osoba, która je wysłała? 

W przypadku, gdy wylosowana osoba umrze zanim przekroczy granicę Stanów Zjednoczonych, zgłoszenie loteryjne automatycznie ulega unieważnieniu. Małżonkowie i/lub dzieci tracą prawo do ubiegania się o wizy DV na podstawie tego zgłoszenia. Jeśli wizy zostały wydane członkom rodziny, zostaną unieważnione.

 

OPŁATY 

32. Jaka jest opłata za wysłanie zgłoszenia? 

Za złożenie elektronicznego zgłoszenia nie pobiera się żadnych opłat. Wylosowani uczestnicy programu DV muszą jednak wnieść wszystkie wymagane opłaty podczas składania podania wizowego i rozmowy wizowej bezpośrednio w kasie konsularnej Konsulatu lub Ambasady USA. Jeśli osoba wylosowana jest w Stanach Zjednoczonych i ubiega się o zmianę statusu w biurze USCIS, wszystkie wymagane opłaty wniesie bezpośrednio do USCIS. Szczegółowe informacje nt. opłat za program DV i złożenie imigracyjnego podania wizowego będą zawarte w instrukcjach przeznaczonych dla wylosowanych uczestników w systemie Sprawdzenia Statusu Uczestnika na stronie internetowej dvlottery.state.gov. 

33. W jaki sposób i gdzie wniosę opłatę DV oraz za wizę imigracyjną, jeśli zostanę wylosowany/a? 

Osoby wylosowane otrzymają szczegółowe instrukcje dotyczące procedury ubiegania się o wizę DV poprzez system Sprawdzenia Statusu Uczestnika na stronie internetowej dvlottery.state.gov. Opłaty DV oraz za wizę imigracyjną wylosowani wnoszą osobiście w ambasadzie lub konsulacie USA podczas składania podania o wizę. Kasjer konsularny natychmiast wyda potwierdzenie dokonanej wpłaty. Nie należy do nikogo wysyłać opłat z tytułu udziału w programie DV pocztą, za pośrednictwem Western Union lub innych form przekazu pieniężnego, jeśli ubiega się Pan/i o wizę w Ambasadzie lub Konsulacie USA.

Jeśli przebywa Pan/i w USA i zamierza ubiegać się o zmianę statusu w biurze USCIS, instrukcje dostępne poprzez system Sprawdzenia Statusu Uczestnika na stronie internetowej dvlottery.state.gov będą zawierać osobne wskazówki na temat sposobu przesłania opłat DV do banku w USA. 

34. Czy osobie, która ubiega się o wizę, lecz jej nie uzyska, należy się zwrot wniesionych opłat? 

Nie. Nie ma możliwości zwrotu opłat wizowych. Uczestnicy muszą spełniać wszystkie wymogi podane w tych instrukcjach. Jeśli konsul stwierdzi, ze uczestnik loterii nie spełnia jej wymogów, lub w świetle amerykańskiego prawa nie kwalifikuje się do wydania wizy z innych powodów, konsul nie może wydać wizy, a uczestnik traci wszystkie wniesione opłaty. 

PRZEPISY DOTYCZĄCE ODMOWY WIZY 

35. Czy jako uczestnik loterii mogę ubiegać się o zniesienie zakazu wydania wizy do USA? Czy moja prośba będzie traktowana w szczególny sposób? 

Uczestnicy loterii podlegają wszystkim przepisom Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie (Immigration and Nationality Act). Nie istnieją inne przepisy ani procedury niż przewidziane w tej ustawie określające postępowanie w przypadku złożenia podania o zniesienie zakazu wydania wizy. W niektórych przypadkach uczestnicy loterii DV mogą korzystać z zasady dotyczącej osób, których członkowie bliskiej rodziny są obywatelami lub stałymi rezydentami Stanów Zjednoczonych. Należy pamiętać jednak, że w związku z ograniczonym czasem trwania loterii DV jej uczestnicy mogą mieć trudności ze skorzystaniem z tej możliwości. 

OSTRZEŻENIE O OSZUSTWACH ZWIĄZANYCH Z PROGRAMEM DV 

36. W jaki sposób zgłosić oszustwo internetowe lub niechcianą wiadomość e-mailową? 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej econsumer.gov zarządzanej przez Federalną Komisję Handlu we współpracy z agencjami ochrony konsumentów z 36 krajów. Oszustwo można także zgłosić do Federalnego Biura Śledczego (FBI) poprzez stronę Internet Crime Complaint Center (Centrum Skarg o Przestępstwach Internetowych). W celu złożenia skargi w sprawie niechcianych wiadomości e-mailowych należy skorzystać z funkcji „Telemarking and Spam” na stronie econsumer.gov lub odwiedzić stronę internetowa Departamentu Sprawiedliwości, Department of Justice Unsolicited Commercial Email (“Spam”) . 

STATYSTYKI DV 

37. Ile wiz będzie wydanych w programie DV-2020?

Zgodnie z prawem, program DV udostępnia maksymalnie 55 000 wiz na pobyt stały kwalifikującym się osobom. Jednak przyjęta przez Kongres USA w listopadzie 1997 Ustawa o Pomocy Nikaragui i Ameryce Centralnej (NACARA) przewiduje, że od chwili rozpoczęcia programu DV-1999, dopóki będzie to konieczne, 5000 z corocznie wydawanych 55 000 wiz DV przeznaczone będzie dla programu NACARA. Redukcja limitu o 5000 nastąpiła już w loterii DV-2000 i będzie stosowana w loterii DV-2019, tak więc 50 000 wiz pozostanie dla programu DV opisanego w tych instrukcjach. 

RÓŻNE 

38. Jeśli otrzymam wizę w ramach programu DV, czy rząd Stanów Zjednoczonych pokryje koszt przelotu, pomoże w znalezieniu mieszkania i pracy, zapewni opiekę medyczną lub inne formy pomocy zanim się usamodzielnię?

Nie. Rząd USA nie oferuje żadnej pomocy na opłacenie kosztów przelotu, znalezienie mieszkania i pracy, ani innych form wsparcia finansowego dla posiadaczy wiz DV. Osoby wylosowane, które będą ubiegać się o wizę DV, zanim ją uzyskają, będą musiały wykazać, że nie będą korzystać z pomocy społecznej w Stanach Zjednoczonych. Aby to udokumentować można posłużyć się kombinacją dokumentów przedstawiających stan majątkowy osoby ubiegającej się o wizę, gwarancję finansową Affidavit of Support (Formularz I-134) od krewnego lub przyjaciela mieszkającego na stale w USA oraz/lub ofertą pracy od pracodawcy w Stanach Zjednoczonych lub inne.

LISTA KRAJÓW/TERYTORIÓW, Z KTÓRYCH MOGĄ POCHODZIĆ UCZESTNICY LOTERII DV-2020 (WEDŁUG REGIONÓW) 

Na poniższej liście, pogrupowane według regionów geograficznych wymienione są kraje, z których mogą pochodzić uczestnicy loterii. Zamorskie terytoria zależne zaliczone są do regionu państwa zwierzchniego. Amerykański Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji (USCIS) ustalił, na podstawie definicji podanej w Artykule 203(c) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie, jakie kraje są wykluczone z loterii DV-2020. Pod każdą listą regionu wymienione zostały kraje, które nie kwalifikują do wzięcia udziału w loterii osób, które z nich pochodzą (kraje te stanowią główne źródło imigracji w ramach łączenia rodzin oraz na podstawie petycji pracowniczych). 

AFRYKA 

 • Algieria 
 • Angola 
 • Benin 
 • Botswana 
 • Burkina Faso 
 • Burundi 
 • Czad 
 • Demokratyczna Republika Konga 
 • Dzibuti 
 • Egipt* 
 • Erytrea 
 • Etiopia 
 • Gabon 
 • Gambia 
 • Ghana 
 • Gwinea 
 • Gwinea Bissau 
 • Gwinea Równikowa 
 • Kamerun 
 • Kenia 
 • Komory 
 • Kongo 
 • Lesotho 
 • Liberia 
 • Libia 
 • Madagaskar 
 • Malawi 
 • Mali 
 • Mauretania 
 • Mauritius 
 • Maroko 
 • Mozambik 
 • Namibia 
 • Niger 
 • Rwanda 
 • Republika Południowej Afryki 
 • Republika Środkowej Afryki 
 • Republika Sudanu Południowego 
 • Senegal 
 • Seszele 
 • Sierra Leone 
 • Somalia 
 • Sudan 
 • Suazi 
 • Tanzania 
 • Togo 
 • Tunezja 
 • Uganda 
 • Wybrzeże Kości Słoniowej 
 • Wyspy Świętego Tomasza i Książęca 
 • Wyspy Zielonego Przylądka 
 • Zambia 
 • Zimbabwe 

*Osoby urodzone na terytoriach, które przed czerwcem 1967 r. były zarządzane przez Izrael Jordanię, Syrię i Egipt przypisane są odpowiednio do Izraela, Jordanii, Syrii i Egiptu. Osoby urodzone w Strefie Gazy przypisane są do Egiptu, osoby urodzone na Zachodnim Brzegu przypisane są do Jordanii; Osoby urodzone na Wzgórzach Golan przypisane są do Syrii. 

W Afryce, do wzięcia udziału w tegorocznej loterii nie kwalifikują się osoby urodzone w Nigerii. 

AZJA 

 • Afganistan 
 • Arabia Saudyjska 
 • Bahrajn 
 • Bhutan 
 • Birma 
 • Brunei 
 • Indonezja 
 • Irak 
 • Iran 
 • Izrael* 
 • Japonia 
 • Jemen 
 • Jordania* 
 • Kambodża 
 • Katar 
 • Kuwejt 
 • Laos 
 • Liban 
 • Malediwy 
 • Malezja 
 • Mongolia 
 • Nepal 
 • Oman 
 • Singapur 
 • Sri Lanka 
 • Specjalny Region Administracyjny Hongkong 
 • Syria* 
 • Taiwan** 
 • Tajlandia 
 • Timor Wschodni 
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie 
 • Korea Północna 

*Osoby urodzone na terytoriach, które przed czerwcem 1967 r. były zarządzane przez Izrael Jordanię, Syrię i Egipt przypisane są odpowiednio do Izraela, Jordanii, Syrii i Egiptu. Osoby urodzone w Strefie Gazy przypisane są do Egiptu, osoby urodzone na Zachodnim Brzegu przypisane są do Jordanii, osoby urodzone na Wzgórzach Golan przypisane są do Syrii. 

**Specjalny Region Administracyjny Hong Kong, Specjalny Region Administracyjny Makau (przypisany do Portugalii), oraz Tajwan kwalifikują do udziału w loterii i są wymienione na liście zamieszczonej wyżej. Jedynie dla celów programu loterii wizowej osoby urodzone w Makau korzystają z „przypisania” do Portugalii. 

Osoby pochodzące z następujących krajów azjatyckich nie kwalifikują się w tym roku do udziału w programie loterii wizowej: Bangladesz, Chiny (część kontynentalna), Indie, Pakistan, Korea Południowa, Filipiny, oraz Wietnam. 

EUROPA 

 • Albania 
 • Andora 
 • Armenia 
 • Austria 
 • Azerbejdżan 
 • Belgia 
 • Białoruś 
 • Bośnia i Hercegowina 
 • Bułgaria 
 • Chorwacja 
 • Cypr 
 • Czarnogóra 
 • Czechy 
 • Dania (z terytoriami zależnymi) 
 • Estonia 
 • Finlandia 
 • Francja (z terytoriami zależnymi) 
 • Grecja 
 • Gruzja 
 • Hiszpania 
 • Holandia (z terytoriami zależnymi) 
 • Irlandia 
 • Irlandia Północna*** 
 • Islandia 
 • Kazachstan 
 • Kosowo 
 • Kirgistan 
 • Liechtenstein 
 • Litwa 
 • Łotwa 
 • Luksemburg 
 • Makau Specjalny Region Administracyjny** 
 • Macedonia 
 • Malta 
 • Mołdowa 
 • Monako 
 • Niemcy 
 • Norwegia 
 • Polska 
 • Portugalia (z terytoriami zależnymi) 
 • Rosja 
 • Rumunia 
 • San Marino 
 • Serbia 
 • Słowacja 
 • Słowenia 
 • Szwecja 
 • Szwajcaria 
 • Tadżykistan 
 • Turcja 
 • Turkmenistan 
 • Ukraina 
 • Uzbekistan 
 • Watykan 
 • Węgry 
 • Włochy 

**Makau Specjalny Region Administracyjny jest podany na powyższej liście i wyłącznie dla celów programu loterii wizowej. Osoby urodzone w Makau korzystają z „przypisania” do Portugalii.

***Wyłącznie dla potrzeb loterii wizowej Irlandia Północna traktowana jest odrębnie; Irlandia Północna kwalifikuje do udziału w loterii i została wymieniona z innymi kwalifikującymi krajami. 

Osoby pochodzące z następujących krajów europejskich nie spełniają kryteriów kwalifikujących do udziału w tym programie loterii DV: Wielka Brytania (Zjednoczone Królestwo obejmuje terytoria zależne: Anguilla, Bermudy, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego, Kajmany, Falklandy, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Georgia Południowa i Sandwich Południowy, Wyspa Św. Heleny, Turks i Caicos). 

AMERYKA PÓŁNOCNA 

 • Bahamy
  W Ameryce Północnej osoby pochodzące z Kanady i Meksyku nie kwalifikują się do udziału w tegorocznym programie loterii wizowej. 

OCEANIA 

 • Australia (z terytoriami zależnymi) 
 • Fidżi 
 • Kiribati 
 • Wyspy Marshalla 
 • Mikronezja 
 • Nauru 
 • Nowa Zelandia (z terytoriami zależnymi) 
 • Palau 
 • Papua Nowa Gwinea 
 • Vanuatu 
 • Samoa 
 • Tonga 
 • Tuvalu 
 • Wyspy Salomona 

AMERYKA POŁUDNIOWA, ŚRODKOWA I WYSPY KARAIBSKIE 

 • Antigua i Barbuda 
 • Argentyna 
 • Barbados 
 • Belize 
 • Boliwia 
 • Chile 
 • Ekwador 
 • Kostaryka 
 • Kuba 
 • Dominika 
 • Grenada 
 • Gujana 
 • Gwatemala 
 • Honduras 
 • Nikaragua 
 • Panama 
 • Paragwaj 
 • Saint Kitts i Nevis 
 • Saint Lucia 
 • Saint Vincent i Grenadyny 
 • Surinam 
 • Trinidad i Tobago 
 • Urugwaj 
 • Wenezuela  

 

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ