KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 24 lipca, 2024   I   05:05:06 AM EST   I   Kingi, Krystyna, Michaliny
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Dokumenty wymagane od Uczestników Loterii Wizowej DV

03 października, 2018

Paszport

Paszport powinien być ważny co najmniej 60 dni dłużej niż data ważności wizy. Paszporty wszystkich osób ubiegających się o wizę należy wyjąć z okładek.

Ważne: Należy przynieść także stare paszporty z uprzednio wydanymi wizami amerykańskimi, w przeciwnym wypadku Pani/Pana wiza może być odmówiona do momentu ich weryfikacji przez Konsula.

Fotografia
Każda osoba ubiegająca się o wizę powinna przedstawić dwa zdjęcia spełniające wszystkie wymagania dotyczące fotografii do wiz i paszportów amerykańskich.

Wniosek o wizę imigracyjną
Naley wypełnić online Elektroniczne Podanie o Wizę Imigracyjną DS-260  dla każdej osoby wyjeżdżającej, niezależnie od wieku (jeśli nie było wypełnione i przesłane wcześniej). Więcej informacji na temat podania o wizę imigracyjną DS-260 można znaleźć na stronie https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/online-immigrant-visa-forms/ds-260-faqs.html.

Aby otworzyć i wypełnić podanie DS-260 potrzebne są dwa numery: numer sprawy loteryjnej (bez zer po literach EU oznaczających region Europa) oraz data urodzenia głównej osoby wylosowanej w loterii DV w formacie RRRRMMDD (R – rok, M – miesiąc, D – dzień).

Odpis zupełny aktu urodzenia
Od osób urodzonych w Polsce wymagane są odpisy zupełne aktów urodzenia. Odpisy skrócone nie są przyjmowane.

Odpis zupełny aktu małżeństwa (jeśli dotyczy)
Każdy małżonek powinien przedstawić jedną kopię odpisu aktu małżeństwa. Przyjmujemy wyłącznie odpisy zupełne polskich aktów małżeństwa. Odpisy skrócone aktów małżeństwa nie są przyjmowane.

Dowody na to, że ustały ewentualne dotychczasowe związki małżeńskie (jeśli dotyczy)
Osoby rozwiedzione oraz wdowy/wdowcy powinni przedstawić dowody na ustanie wszelkich dotychczasowych związków małżeńskich, np.: odpis świadectwa rozwodu, odpis aktu zgonu, decyzja o unieważnienu małżeństwa.

Zaświadczenie o Niekaralności
Każda osoba, która ma ukończone 16 lat w dniu rozmowy z konsulem musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności. Osoby, które w przeszłości były karane muszą załączyć odpisy wyroków sądowych wraz z tłumaczeniem na język angielski. Dokumenty z sądu są wymagane z każdego kraju, w którym osoba ubiegająca się o wizę była sądzona.

Dokumenty dotyczące służby wojskowej
Obywatele polscy ubiegający się o wizę imigracyjną nie sa zobowiązani do przedstawienia książeczki wojskowej. Osoby z innych krajów ubiegające się o wizę, które odbywają lub odbywały w przeszłości służbę wojskową lub były zarejestrowane przez komisję wojskową, muszą przedstawić dokumenty dotyczące służby lub rejestracji. Dokumenty z wojska muszą zawierać pełny zapis przebiegu służby oraz wykazać wszelkie wyroki sądów wojskowych.

Wyniki badań lekarskich
Każda osoba ubiegająca się o wizę zobowiązana jest dostarczyć wyniki badań lekarskich w oryginalnej, zamkniętej kopercie. W Polsce badania lekarskie do wiz imigracyjnych przeprowadzają tylko i wyłącznie placówki i lekarze autoryzowani przez Ambasadę w Warszawie i Krakowie. Inne badania lekarskie nie są honorowane. Osoby zamieszkałe na Białorusi mogą zrobić wymagane badania lekarskie w Mińsku.

Dokumenty finansowe
Osoby ubiegające się o wizę w ramach loterii DV muszą udowodnić, że dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do utrzymania się w USA i nie będą korzystać z pomocy socjalnej. Informacje jak spełnić powyższe wymaganie mogą Państwo znaleźć poniżej w zakładce Prawo wizowe i zasiłki socjalne.

Dokumenty świadczące o posiadaniu wymaganego wykształcenia lub doświadczenia zawodowego
Wymóg ten dotyczy tylko osób, które zostały wylosowane w programie loterii wizowej DV (tylko głównego aplikanta, nie dotyczy współmałżonka). Więcej informacji w instrukcjach loteryjnych.

Tłumaczenia
Dokumenty wydane w języku polskim, oprócz wyroków sądowych, nie wymagają tłumaczenia na język angielski. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku innym niż polski lub angielski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na angielski wykonanymi przez profesjonalnego tłumacza.

https://pl.usembassy.gov/