KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   02:45:22 PM EST   I   Damiana, Romana, Romany
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Poradnik Imigranta w USA

EB-5, czyli zielona karta dla inwestujących w Ameryce

03 października, 2018

Zawiłe i skomplikowane amerykańskie prawo imigracyjne wymaga kompetentnego prawnika, który jest również strategiem i potrafi dokładnie i przemyślanie uargumentować swoją pozycję. Jest niezbęne by prawnik potrafił nawigować w przepisach aby umożliwić klientowi spełnienie marzeń o byciu rezydentem, biznesmenem lub obywatelem ameryańskmi.

INFORMACJE OGÓLNE
Program EB-5 jest programem imigracyjno-inwestycyjnym, utworzonym w 1990 roku przez Kongres Stanów Zjednoczonych w celu przyciągnięcia kapitału zagranicznego, tworzenia miejsc pracy i stymulowania gospodarki. Rząd Amerykański udostępnia w tej kategorii wizowej 10.000 wiz rocznie dla imigrantów starających się o wjazd do Stanów Zjednoczonych w celu zainwestowania co najmniej 1 miliona dolarów w nowe przedsięwzięcia, które będą korzystne dla gospodarki USA oraz inwestycja ta musi stworzyć co najmniej 10 pełnoetatowych miejsc pracy dla obywateli amerykańskich, legalnych stałych rezydentów lub cudzoziemców z upoważnieniem do pracy. Program EB-5 posiada dotatkowe klauzury, które muszą być spełnione, miedzy innymi inwestycja musi być utrzymana oraz musi ona stworzyć produktywność w regionie.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU EB-5:

1. Jakie są procedury związane z ubieganiem się o program inwestycyjny EB-5?
Program inwestycyjny EB-5 jest podzielony na dwie odrębne fazy. W pierwszym etapie jest przyznana inwestorowi warunkowana zielona karta, na okres dwóch lat. Jeśli po dwóch latach inwestor udowodni utworzenie 10 pełnoetatowych miejsc pracy oraz utrzymanie inwestycji, otrzyma on/ona  stałą zieloną kartę.

2. Jakie rodzaje inwestycji EB-5 są dostępne?
Z powodu ostatnich zmian regulacyjnych i rozwoju metody i procedury przetwarzania aplikacji EB-5, zagraniczni inwestorzy mają w dniu dzisiejszym dwa sposoby aby ubiegać się o kartę stałego rezydenta na podstawie programu EB-5. Mianowicie, poprzez bezpośrednią inwestycję w biznes lub poprzez inwestycję w wyznaczone przez rząd federalny Centrum Regionalne.

3. Co jest niezbędne do uzyskania EB-5?

 • PIENIĄDZE MUSZĄ POCHODZIĆ Z LEGALNEGO ŹRÓDŁA – Inwestor musi być w stanie udokumentować legalne pochodzenie inwestowanych pieniędzy.
 • WYMAGANY KAPITAŁ – Niezbędna kwota kapitału, który ma być zainwestowany w przedsiebiorstwo, zależna jest od lokalizacji przedsiębiorstwa jak również od stopy bezrobocia w danym obszarze geograficznym. W większości obszarów jest to 1 milion Dolarów Amerykańskich.Inwestycja w TEA (obszary wiejskie, z wysoką stopą bezrobocia)wynosi jedynie 500,000 dolarow. W prawie wszystkich Centrach Regionalnych,kwota inwestycji wynosi 500.000 dolarów
 • MUSI STWORZYĆ 10 PEŁNOETATOWYCH MIEJSC PRACY – Pracownicy mogą być obywatelami USA, stałymi rezydentami USA, lub posiadaczami pozwolenia na pracę, ale nie mogą być członkami najbliższej rodziny inwestora.
 • NIEZBĘDNYM WARUNKIEM INWESTYCJI JEST RYZYKO - inwestor musi nieodwołalnie przeznaczyć aktywa na cele inwestycji w przedsiębiorstwo. Nie może wejść w układ, w którym pełna kwota nie jest przeznaczona na  inwestycję i nie jest ryzykiem. Definicją "Kapitału " według INS jest gotówka , sprzęt , wyposażenie, inne dobra materialne , ekwiwalent środków pieniężnych oraz zadłużenia zabezpieczonego majątku posiadane przez cudzoziemca , jeżeli cudzoziemiec jest za nie osobiście odpowiedzialny.
 • INWESTOR MUSI KWALIFIKOWAĆ SIĘ JAKO INWESTOR AKREDYTOWANY – bycie zakwalifikowanym jako inwestor akredytowany oznacza, według Rozporządzenia D Ustawy o Papierach Wartościowych,że inwestor spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
  1) każdą osobę fizyczną, której indywidualna wartość netto (lub wspólna wartość netto z małżonkiem tej osoby, jeżeli dotyczy, w momencie zakupu przekracza 1.000.000 dolarów; lub
  2) osobę fizyczną, która miała indywidualny dochód przekraczający 200.000 dolarów lub wspólnych dochodów z małżonkiem tej osoby powyżej 300.000 dolarów w każdym z dwóch ostatnich lat, i którzy z uzasadnionych względów przewidują dochody przekraczające 300.000 dolarów w roku bieżącym; lub
  3) inni "akredytowani inwestorzy", którzy zakwalikowali się na mocy Rozporządzenia D Ustawy o Papierach Wartościowych;
  4)posiadanie obszernej wiedzy i doświadczenia w dziedzinie finansów i biznesu, i umiejętności oceny i szczegółowego określenia korzyści i ryzyka związanego z inwestycją jak i świadomych decyzji inwestycyjnych bez   porad  specjalisty.
 • AKTYWNY UDZIAŁ W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA - cudzoziemiec musi być aktywnie zaangażowany w zarządzanie predsiębiorstwem , poprzez nadzorowanie i kontrolę codziennej działalności przedsiębiorstwa , lub poprzez stworzenie zasad i regulacji pracy.


7) PRZEDSIĘBIORSTWO MUSI BYĆ PRZEDSIĘBIORSTWEM AKTYWNIE DZIAŁAJĄCYM – działalność komercyjna jest działalnością mającą na celu uzyskanie legalnego zysku. Może to być własna działalność gospodarcza, partnerstwo (ograniczone lub ogólnie) ,spółka holdingowa ,spółka joint venture ,korporacja ,trust , lub inny podmiot , który może być własnością publiczną lub prywatną . Komercyjne predsiębiorstwo nie obejmuje działalności niekomercyjnych , takich jak posiadanie i prowadzenie prywatnej rezydencji.

4. Co to jest „Centrum Regionalne”? Jakie są różnice pomiędzy Programem Indywidualnym  i Programem Centrum Regionalne?
Jeżeli inwestycja jest dokonywana w ramach zatwierdzonego Centrum Regionalnego,stosowane są specjalne zasady.Centrum Regionalne jest określone jako „każda jednostka gospodarcza, publiczna lub prywatna, która jest zaangażowana w wypromowanie wzrostu gospodarczego, w tym wzrostu eksportu i poprawy produktywności regionu”. EB-5 Program Centrum Regionalne oferuje 3000 Zielonych Kart rocznie dla inwestorów zagranicznych, którzy inwestują w wyznaczonych ośrodkach regionalnych.

W porównaniu z indywidualnym programem , główne  różnice w dokumentacji , a tym samym korzyści i zalety  programu EB- 5 Centrum Regionalne są następujące:

 1. Dopuszczalne jest tworzenie pośrednich miejsc pracy
 2. Inwestycje w Centrum Regionalnym zostały wstępnie zatwierdzone przez USCIS w odniesieniu do kwoty kwalifikacyjnej inwestycji i w ​​odniesieniu do wymogu tworzenia miejsc pracy . Eliminuje to konieczność radzenia sobie z wieloma skomplikowanymi wymogami związanymi z indywidualną petycją EB- 5, ze względu na które przedsiębiorstwo inwestycyjne nie zostało  wstępnie zatwierdzone . W rezultacie , rząd generalnie przyspiesza rozstrzygnięcia tego rodzaju petycji inwestorów.
 3. Nie wymaga się od inwestorów codziennego nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem, dzięki czemu mogą oni realizować inne przedsięwzięcia zarówno zawodowe jak i osobiste. Nie ma wymogu minimalnego wykształcenia i doświadczenia w zarządzaniu i prowadzeniu przedsiębiorstwa.

5. Jakie rodzaje kapitału zakwalifikują się do inwestycji typu EB-5?
W przypadku inwestycji indywidualnej do "Kapitału" można zaliczyć gotówkę jak i ekwiwalent środków pieniężnych (gotówki), wyposażenie, inwentarz i inne dobra materialne. Udziały wpływów pieniężnych inwestora pochodzących z pożyczki także mogą być uznane za kapitał,jeśli mienie przedsiębiorstwa nie jest wykorzystywane w celu zabezpieczenia spłaty przez inwestora. W przypadku inwestycji w "Regionalne Centrum", prawie wszystkie inwestycje wymagają nakładu  środków pieniężnych, w tym wkład inwestora w formie gotówki pochodzącej z kredytu, który został zabezpieczony osobistym mieniem inwestora.

6. Jak długo trwa proces aplikacji o EB-5 zieloną kartę?
Podstawowa procedura EB-5 składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap jest to uzyskanie zatwierdzenia petycji I-526 o warunkowy status imigracyjny. W przypadku gdy inwestor składa petycję przez Centrum Regionalne obecny średni czas realizacji wynosi 12-14 miesięcy. Jeżeli inwestor decyduje sie na indywidualny program, czas rozpatrzenia petycji I-526 trwa około 14-18 miesięcy. Drugi etap jest to wniosek o wizę imigracyjną. Jeżeli inwestor mieszka poza granicami USA, proces ten zostanie zakończony w ambasadzie USA w kraju w którym inwestor mieszkania. Zazwyczaj trwa to około 5-6 miesięcy; inwestor otrzymuje warunkową zieloną kartę przyznawaną na dwa lata. Jeżeli inwestor był legalnie w USA na wizie/statusie, proces zostanie zakończony poprzez uregulowanie statusu (przyznanie dwuletniej zielonej karty) i trwa to około 4-5 miesięcy.

7. Jaki jest koszt programu inwestycyjnego EB-5?
Jeśli inwestycja jest w ramach programu Centrum Regionalne, oprócz podstawowego wkładu inwestycyjnego w wysokości $500.000, doliczana jest również jednorazowa opłata administracyjna pobierana przez każde Centrum Regionalne w wysokości od $50.000 do $60.000, opłata prawnika imigracyjnego oraz rządowe opłaty (USCIS) za złożenie petycji. Jeżeli inwestycja EB-5 jest inwestycją indywidualną, inwestor nie ponosi jednorazowej opłaty administracyjnej, jednakże oprócz opłaty pobieranej przez prawnika imigracyjnego i opłat rządowych, inwestor ten ponosi dodatkowy koszt związany z przygotowaniem szczegółowego planu biznesowego i propozycji inwestycyjnych.

8. Czy istnieje ryzyko inwestycyjne w programie EB-5 oraz kiedy i jak inwestorzy mogą wycofać kapitał inwestycyjny?
Prawo wymaga, aby inwestycja EB-5 podlegała takiemu samemu ryzyku ekonomicznemu jak każda inna inwestycja oraz inwestor musi zobowiązać swój cały kapitał inwestycyjny w celach inwestycyjnych. Inwestycja która nie spełnia tych dwóch wymogów nie zalicza się do programu EB-5 a tym samym do uzyskania zielonej karty. Ponadto, aby prawnie status zielonej karty nie mógł być podważony, inwestycja musi być utrzymana przez okres co najmniej dwóch lat od momentu uzyskania dwuletniej zielonej karty. Kapitał może być wycofany dopiero w momencie gdy inwestor otrzyma stały pobyt w USA.
W zakresie ryzyka i zwrotu z inwestycji EB-5 przy indywidualnym programie, wszystko zależy od szczegółów każdego projektu.Gdy inwestycja następuje przy użyciu Centrum Regionalnego, inwestor zazwyczaj podlega wymogowi minimum inwestycji w wysokości $500.000 na okres od 5 do 6 lat; w tym czasie, inwestor ma prawo do dywidendów, jeśli możliwość taka istnieje w kontrakcie. Na koniec 5-6 lat, w zależności od Centrum Regionalnego, inwestor może skorzystać z tak zwanej Strategii Wyjścia (Exit Strategy) gdzie inwestor zostaje wykupiony z jego/jej inwestycji.

9. Ile Center Regionalnych otrzymuje dezygnację CIS i czy wszystkie Centra Regionalne mają takie same programy?
W ostatnich latach, liczba Regionalnych Ośrodków zajmujących się programem EB-5 wzrosła do około 900, ponadto co najmniej 50 ośrodków jest w fazie wstępnej aplikacji. Tylko 10% z zatwierdzonych przez USCIS ośrodków regionalnych ma długą historię i udokumentowane osiągnięcia. Pozostałe, nowo utworzone i stosunkowo niesprawdzone Centra Regionalne często (bo aż 80%) stają się nieaktywne, często nie kwalifikując się na odnowienie certifikatu przyznawanego przez USCIS.
Kontynuacja działalności i inwestycji Centrum Regionalnego ma duże znaczenie procesie zmiany tymczasowej zielonej karty na stałą ze względu na konieczność udokumentowania stworzenia i utrzymania dziesięciu miejsc pracy, stworzonych pośrednio lub bezpośrednio. Z tego też powodu wybranie odpowiedniego centrum regionalnego jest niezwykle ważną decyzją.

Nie, każdy Ośrodek Regionalny wyznaczony przez USCIS ma inną strukturę inwestycyjną. W rzeczywistości, Centra Regionalne dzielą pewne właściwości, jak na przykład niższa kwota inwestycyjna ($500.000), opcję prawa wykupu po okresie 5-6 lat gdy inwestor otrzyma bezwarunkową zieloną kartę. Poza wyżej wymienionymi cechami, Centra Regionalne mogą znacznie się różnić w aspektach takich jak struktura inwestycji (oparta na zadłużeniu lub na podstawie kapitału, zabezpieczona lub niezabezpieczona), koszty i harmonogram opłat administracyjnych (od $50.000 do $60.000), zasady zwrotu opłat administracyjnych w przypadku odmowy petycji typu I-526, liczby zaakceptowanych aplikacji, lat doświadczenia, form i rodzaju strategii wykupienia inwestycji po otrzymaniu przez inwestora stałej zielonej karty.

10. Co nasza kancelaria może zaoferować w reprezentowaniu inwestorów i ośrodków regionalnych?
100%  EB-5 aplikacji przygotowanych przez naszą kancelarię, zostało rozpatrzonych pozytywnie. Nasi adwokaci imigracyjni posiadają ekstensywne doświadczenie w reprezentowaniu inwestorów indywidualnych w uzyskaniu wizy EB-5 poprzez Regionalne Centra oraz poprzez inwestycje bezpośrednie. Reprezentujemy również deweloperów, prywatne fundusze i organizacje podczas aplikacji o fundusze pochodzące z Centrów Regionalnych. Nasza kancelaria służy również jako główny doradca w sprawach imigracyjnych oraz przy przygotowaniu I-526 i I-829 petycji wizowych dla wielu Ośrodków Regionalnych jak i inwestorów.

11. Dlaczego powinieneś skontaktować się z naszą kancelarią zanim zaczniesz swoją aplikację EB-5?
Prawo imigracyjne w USA jest prawem złożonym i skomplikowanym, oraz nieustannie się zmieniającym. Aplikacje o EB-5 są jednymi z najbardziej skomplikowanych podspecjalności w prawie imigracyjnym. Prawnicy którzy zajmują się programem EB-5 nie tylko muszą posiadać wiedzę i znajomość prawa imigracyjnego, ale również muszą być biegli w prawie korporacyjnym/biznesowym, podatkowym, jak i posiadać wiedzę na temat inwestycji i papierów wartościowych.

Regionalne Centra silnie konkurują o zagraniczny kapitał inwestycyjny. Jest kroniecznością, aby Inwestorzy zatrudnili doświadczoną Kancelarię która będzie reprezentowała INWESTORÓW podczas analizy Ośrodków Regionalnych.

Masz pytanie?
Potrzebujesz więcej informacji?
Jesteś gotowy, aby rozpocząć proces?

Skontaktuj się z adwokatem imigracyjnym z Polonijnej Książki aby uzyskać pomoc oraz zasięgnąć informacji od prawników którzy posiadają dogłębne doświadczenie w zakresie programów inwestycyjnych EB-5.