KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 20 czerwca, 2024   I   09:08:38 PM EST   I   Bogny, Rafaeli, Rafała
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Poradnik Imigranta w USA

Jak dostać wizę do Polski na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 ?

01 czerwca, 2016

Informacje dla osób, które zarejestrowały się na: www.krakow2016.com

Zarejestrowani uczestnicy otrzymują od władz kościelnych dokument: Potwierdzenie udziału w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 dla uczestników starających się o wizę, wydawany przez Archidiecezję Krakowską i poświadczony przez biskupa lub jego delegata ustanowionego przez władze kościelne w kraju wyjazdu.

Posiadacz tego dokumentu (Potwierdzenia udziału w ŚDM) ma możliwość złożenia wniosku wizowego w każdym polskim urzędzie konsularnym w kraju, w którym legalnie przebywa, i na mocy art. 35 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 jest zwolniony z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego. Aby uzyskać wizę Schengen w związku z uczestnictwem w Światowych Dniach Młodzieży, zarejestrowani uczestnicy powinni:

1. W porozumieniu z władzami kościelnymi w kraju pochodzenia, zarejestrować się w systemie rejestracyjnym ŚDM Kraków 2016 poprzez stronę internetową www.krakow2016.com.

2. W formularzu rejestracyjnym zaznaczyć potrzebę uzyskania wizy.

3. Wydrukować generowany automatycznie przez system rejestracji dokument pod nazwą: Potwierdzenie udziału w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 dla uczestników starających się o wizę.

4. Uzyskać na dokumencie: Potwierdzenie udziału w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 dla uczestników starających się o wizę stempel i podpis biskupa lub jego delegata świadczący, że dokument jest autentyczny, a jego posiadacz jest osobą udającą się do Polski w ramach zorganizowanej grupy, z poparciem władz kościelnych.

5. Na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl odszukać polski urząd konsularny oraz:

a) wypełnić kwestionariusz wizowy on-line i zarejestrować się na wizytę w konsulacie;

Uwaga: Jeżeli w Twoim kraju władze kościelne ustanowiły koordynatora ds. wizowych, nawiąż z nim kontakt, gdyż dysponuje on możliwością rejestracji poza normalną kolejką i wyborem terminu wizyty w konsulacie.

b) wydrukować wypełniony kwestionariusz wizowy.

6. Osobiście złożyć w konsulacie podpisany przez siebie kwestionariusz wizowy oraz:

a. dokument podróży spełniający następujące kryteria:
- ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium Schengen;
- zawierający przynajmniej dwie wolne strony;
- wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat;

b. aktualną fotografię

c. złożyć odciski palców;

d. przedstawić dokument Potwierdzenie udziału w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 dla uczestników starających się o wizę oraz jego kopię.

Uwaga: Kserokopia zostanie zabrana przez Konsula. Nie zostawiaj oryginału dokumentu w urzędzie konsularnym i pamiętaj zabrać go ze sobą, gdyż będziesz musiał okazać go przekraczając granicę Schengen.

Uwaga: Otrzymasz wizę zezwalającą na pobyt jedynie w dniach potwierdzonych w dokumencie Potwierdzenie udziału w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 dla uczestników starających się o wizę. Jeżeli planujesz dłuższy okres pobytu (dłużej niż Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016) - PATRZ TUTAJ.

7. Jeżeli posiadasz dokument poświadczony przez stronę kościelną możesz aplikować o wizę w jednym z tymczasowych polskich punktów wizowych wydających wizy uczestnikom ŚDM.

Uwaga: Tymczasowe polskie punkty wizowe będą przyjmować wyłącznie wnioski wizowe osób, posiadających Potwierdzenie udziału w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016 dla uczestników starających się o wizę. Wnioski wizowe innych osób nie będą przyjmowane.

8. Wniosek o udzielenie wizy może zostać złożony także w wybranych konsulatach (PATRZ TUTAJ) innych państw strefy Schengen z którymi Polska podpisała stałe umowy o reprezentacji.

WAŻNE: Urzędy konsularne tych państw, mogą pobierać opłaty konsularne za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego.

9. Jeżeli jesteś uczestnikiem Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 możesz złożyć wniosek o udzielenie wizy w urzędach następujących państw strefy Schengen (PATRZ TUTAJ), z którymi Polska uzgodniła czasową możliwość wydawania wiz w swoim imieniu.

WAŻNE: Urzędy konsularne tych państw mogą pobierać opłaty konsularne za przyjęcie
i rozpatrzenie wniosku wizowego.

10. Aplikacje powinny zostać rozpatrzone w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

Uwaga: W każdym przypadku, niepełnoletni (poniżej 18 roku życia) wniosek musi być złożony na formularzu podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jeżeli podróżują samodzielnie, wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego.

WAŻNE: Do strefy Schengen powinieneś zabrać ze sobą fotokopię strony paszportu ze zdjęciem oraz strony z udzieloną wizą i przechowywać w innym miejscu niż paszport! To ułatwi proces potwierdzania danych osobowych i faktu posiadania wizy w przypadku utraty paszportu.


Dla osób, które nie zarejestrowały się na ŚDM www.krakow2016.com:

Osoby, które nie zarejestrowały się jako uczestnicy Światowych Dni Młodzieży - Kraków 2016, nie otrzymają od władz kościelnych dokumentu potwierdzającego wykupienie świadczeń i ubezpieczenia medycznego. W związku z tym muszą spełnić wszystkie warunki do uzyskania wizy.

Warunki zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy.

W celu uzyskania polskiej wizy Schengen, powinieneś:

1. Na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl odszukać właściwy terytorialnie polski urząd konsularny.

2. Wypełnić kwestionariusz wizowy on-line i zarejestrować się na wizytę w konsulacie;

3. Wydrukować wypełniony kwestionariusz wizowy;

4. Złożyć osobiście w konsulacie wypełniony i podpisany wniosek;

oraz:

a. dokument podróży spełniający następujące kryteria:
- ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium Schengen;
- zawierający przynajmniej dwie wolne strony;
- wydany w ciągu ostatnich 10 lat;

b. aktualną fotografię;

c. złożyć odciski palców;

d. uiścić opłatę wizową;

e. dostarczyć dokumenty uzupełniające:
- z których wynika cel podróży;
- dotyczące zakwaterowania lub dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków na pokrycie kosztów zakwaterowania;
- potwierdzające, że osoba ubiegająca się o wizę posiada wystarczające środki na pokrycie kosztów utrzymania przez cały okres planowanego pobytu oraz na pokrycie kosztów powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, lub na pokrycie kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które na pewno udzieli jej pozwolenia na wjazd, albo dokumenty potwierdzające, że może takie środki legalnie zdobyć;
- informacje pozwalające ocenić, czy osoba ubiegająca się o wizę zamierza opuścić terytorium państw członkowskich przed upływem terminu ważności wizy, o którą występuje;

f. przedstawia dowód posiadania odpowiedniego, ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego, które musi być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30.000 EUR.

5. Wniosek o udzielenie wizy może zostać złożony także w konsulatach innych państw strefy Schengen, z którymi Polska podpisała umowy o reprezentacji (PATRZ TUTAJ)

6. Aplikacje powinny zostać rozpatrzone w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku. Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.

Uwaga:W każdym przypadku, niepełnoletni (poniżej 18 roku życia) wniosek musi być złożony na formularzu podpisanym przez rodzica lub opiekuna prawnego. Jeżeli podróżują samodzielnie, wymagana jest pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego.

WAŻNE: Powinieneś zabrać ze sobą do strefy Schengen fotokopię strony paszportu ze zdjęciem oraz strony z udzieloną wizą i przechowywać w innym miejscu niż paszport ! To ułatwi proces potwierdzania danych osobowych i faktu posiadania wizy w przypadku utraty paszportu.

DLA OSÓB PLANUJĄCYCH DŁUŻSZY POBYT W POLSCE:

Osoby biorące udział w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016, które zamierzają wnioskować o wizę na okres dłuższy niż główne wydarzenia ŚDM 2016 w Krakowie, także muszą spełnić wszystkie warunki do uzyskania wizy, które są zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 roku ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy przedstawione w punkcie II. Warunki muszą zostać spełnione przez cały okres planowanego pobytu w strefie Schengen.

Dotyczy to przede wszystkim posiadania wystarczających środków na pokrycie kosztów zakwaterowania, utrzymania i kosztów powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania. Wymagane jest także posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego, które musi być ważne na całym terytorium państw członkowskich Schengen i obejmować całkowity okres planowanego pobytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30.000 EUR.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji prosimy skontaktować się z konsulatem, w którym zamierzasz złożyć wniosek wizowy. 

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych