KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 23 lutego, 2024   I   03:43:29 PM EST   I   Damiana, Romana, Romany
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Poradnik Imigranta w USA

Obowiązkowa wymiana polskiego paszportu - Konsulat Generalny RP w NY

20 stycznia, 2015

W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w paszporcie (nazwiska, imienia, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba zamieszkała za granicą posiadająca ważny paszport jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 90 dni od dnia doręczenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, lub decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądu, stwierdzających zmianę danych.

Paszport traci ważność po upływie 4 miesięcy od dnia doręczenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, lub decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądu, stwierdzających zmianę danych.

DOKUMENTY

Konsulat przyjmuje wyłącznie kompletne dokumenty. Ostateczną decyzję, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku paszportowego, podejmuje konsul.

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu 10-letniego (lub o wydanie paszportu 5-letniego dla małoletniego do 13 roku życia) składa:

 • dowód posiadania obywatelstwa polskiego (ważny polski paszport, lub dowód osobisty, lub poświadczenie obywatelstwa polskiego, lub nadanie obywatelstwa polskiego). Posiadany paszport musi zostać przedłożonyw Konsulacie do anulowania przed otrzymaniem nowego. Po anulowaniu zostanie on zwrócony posiadaczowi.
 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie paszportu (patrz: zasady wypełniania wniosku). Nie jest możliwe wydrukowanie wniosku paszportowego ze strony internetowej. Można go wypełnić w Konsulacie.
 • dla małoletnich: ważne paszporty rodziców
 • jedną fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość, pokazująca wyraźnie oczy i twarz z obu stron (en face). Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być podpisana na odwrocie ołówkiem (imię, nazwisko i data urodzenia).
 • odpis aktu urodzenia (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) wydany przez polski urząd stanu cywilnego, w wypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy; dotyczy to również dzieci urodzonych za granicą.
 • odpis aktu małżeństwa (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia), w wypadku zmiany nazwiska (lub dokument potwierdzający powrót do nazwiska poprzednio używanego), wydany przez polski urząd stanu cywilnego. Dotyczy to również osób, które zawarły małżeństwo za granicą.

\"polski

Uwaga: ze względu na możliwość istnienia rozbieżności z bazami danych w Polsce, zalecane jest każdorazowo dołączanie do wniosków paszportowych aktualnych oryginałów lub potwierdzonych notarialnie kopii odpisu polskiego aktu urodzenia, a w przypadku osób, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego, również odpisu polskiego aktu małżeństwa.

 • numer PESEL - jeżeli osoba wnioskująca o wydanie paszportu nie ma numeru PESEL, powinna jednocześnie złożyć wniosek o jego nadanie. Do wniosku należy dołączyć oryginał odpisu aktu urodzenia oraz oryginał aktu małżeństwa, wydane przez polski urząd stanu cywilnego.
 • w wypadku ubiegania się o nowy paszport w związku z utratą paszportu - Oświadczenie o okolicznościach i dacie utraty paszportu, którego formularz można uzyskać w Konsulacie, oraz ważny polski dokument tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku jego braku - odpis aktu urodzenia, wydany przez polski urząd stanu cywilnego.

Consulate General of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue, New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2116
Telefon alarmowy: 917-520-0032
e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Okręg konsularny Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku obejmuje Connecticut, Delaware, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Nowy Jork, Ohio, Pensylwanię, Rhode Island, Vermont.