KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 28 listopada, 2020   I   05:21:06 AM EST   I   Jakuba, Stefana, Romy
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Stany Zjednoczone

W odpowiedzi na koronawirusa Prezydent Trump zawiesza wjazd do USA imigranom i nie-imigrant z Europy

12 marca, 2020

W odpowiedzi na koronawirusa Prezydent Trump zawiesza wjazd do USA imigranom i nie-imigrant z Europy

Proklamacja z 11. marca 2020. Zawieszenie wjazdu kolejnych, niektórych osób o statusie imigrantów i nie-imigrantów, które stanowią zagrożenie w postaci możliwości przenoszenia nowego Coronavirusa 2019.

PROKLAMACJA

PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

W dn. 31 stycznia 2020 wydałem proklamację nr 9984 (ZAWIESZENIE WJAZDU DO USA DLA OSÓB O STATUSIE IMIGRANTÓW I NIE-IMIGRANTÓW, KTÓRE STANOWIĄ RYZYKO PRZENOSZENIA NOWEGO WIRUSA KORONAWIRUS 2019 I PODEJMOWANIE INNYCH ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW MAJĄCYCH NA CELU USUNIĘCIE TEGO RYZYKA).  Stwierdziłem, że możliwość masowego przenoszenia nowego koronawirusa (nazwanego “SARS-CoV-2” i wywołującego chorobę COVID-19) („SARS-CoV-2” lub “wirus”) przez zarażone osoby, zamierzające wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych zagraża bezpieczeństwu naszego systemu transportu, infrastruktury i bezpieczeństwa narodowego.  Ponieważ w owym czasie centrum zakażeń wirusem była Chińska Republika Ludowa, zawiesiłem i ograniczyłem wjazdy wszystkich obcokrajowców, którzy w okresie 14 dni poprzedzających ich wjazd lub próbę wjazdu do Stanów Zjednoczonych znajdowali się na terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, z wyłączeniem Specjalnych Regionów Autonomicznych Hongkonga i Makao, oraz z uwzględnieniem pewnych wyjątków.  W dn. 29 lutego 2020 roku, w związku z utrzymującymi się przypadkami przenoszenia SARS-CoV-2 w Islamskiej Republice Iranu, wydałem Proklamację 9992 (ZAWIESZENIE WJAZDU DO USA DLA OSÓB O STATUSIE IMIGRANTÓW I NIE-IMIGRANTÓW, KTÓRE STANOWIĄ RYZYKO PRZENOSZENIA NOWEGO WIRUSA KORONAWIRUS 2019), zawieszając i ograniczając wjazdy wszystkich obcokrajowców, którzy znajdowali się na terytorium Islamskiej Republiki Iranu w okresie 14 dni poprzedzających ich wjazd lub próbę wjazdu do Stanów Zjednoczonych,z uwzględnieniem pewnych wyjątków.

Centrum Kontroli Chorób i Prewencji (CDC), część składowa Departamentu Zdrowia, orzekło że wirus stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, i w związku z tym podjęło dalsze kroki w celu powstrzymania szerzenia się wirusa.  Jednak zarówno CDC jak też stanowe oraz lokalne departamenty zdrowia mają ograniczone środki, zatem w przypadku rozprzestrzeniania się wirusa w Stanach Zjednoczonych na dużą skalę system zdrowia publicznego mógłby zostać nadmiernie obciążony. Postępujące przenoszenie się wirusa może spowodować lawinowe konsekwencje dla zdrowia publicznego, dla gospodarki, bezpieczeństwa narodowego i społeczeństwa.

Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że w wielu krajach strefy Schengen ma miejsce postępujące przenoszenie się SARS-CoV-2. Dla celów niniejszej proklamacji, strefa Schengen obejmuje 26 państw europejskich: Austria, Belgia, Republika Czeska, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.  W strefie Schengen występuje obecnie najwięcej poza Chińską Republiką Ludową potwierdzonych przypadków COVID-19. Na dzień 11 marca 2020 roku w 26 krajach strefy Schengen odnotowano 17 442 przypadków oraz 711 zgonów, notuje się przy tym stałą wysoką tendencję przyrostu zarażeń. W sumie według stanu na dzień 9 marca 2020 roku ze strefy Schengen zostało przeniesionych do 53 krajów 201 przypadków COVID-19.  Ponadto wolny przepływ ludzi w obrębie krajów strefy Schengen utrudnia kontrolę szerzenia się wirusa.

Rząd Stanów Zjednoczonych nie jest w stanie skutecznie oceniać  i monitorować stanu wszystkich podróżnych przyjeżdżających ze strefy Schengen.  Możliwość niewykrytego przenoszenia wirusa przez zarażone osoby zamierzające wjechać do Stanów Zjednoczonych ze strefy Schengen zagraża bezpieczeństwu naszego systemu transportu, infrastruktury i bezpieczeństwu narodowemu.  Mając na względzie potrzebę ochrony osób na terytorium Stanów Zjednoczonych przed zagrożeniem tą groźną i łatwo przenoszącą się chorobą, postanowiłem, że w interesie Stanów Zjednoczonych należy podjąć działania w celu ograniczenia i zawieszenia wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych wszystkich obcokrajowców, zarówno o statusie imigrantów jak i nie-imigrantów, którzy w okresie ostatnich 14 dni poprzedzających wjazd lub próbę wjazdu do Stanów Zjednoczonych przebywali w strefie Schengen.  Wolny przepływ towarów między Stanami Zjednoczonymi a krajami strefy Schengen jest priorytetem dla Stanów Zjednoczonych, i będę nadal działał na rzecz usprawnienia handlu między naszymi narodami.

W ZWIĄZKU Z TYM JA, DONALD J. TRUMP, prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki, na mocy uprawnień nadanych mi przez konstytucję i prawo Stanów Zjednoczonych, w tym sekcje 212(f) 215(a) Ustawy o Imigracji i Obywatelstwie, 8 U.S.C. 1182(f) i 1185(a), oraz sekcję 301 o tytule 3 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, niniejszym stwierdzam, że nieograniczony wjazd do Stanów Zjednoczonych osób opisanych w sekcji 1 niniejszej proklamacji, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w sekcji 2 proklamacji, stanowi zagrożenie dla interesów Stanów Zjednoczonych, a ich wjazd powinien podlegać pewnym restrykcjom, ograniczeniom i wyjątkom. Dlatego oświadczam co następuje:

Sekcja 1Zawieszenie i ograniczenie wjazdu.

Wjazd do Stanów Zjednoczonych dla osób o statusie imigranta i nie-imigranta, wszystkich cudzoziemców, którzy byli fizycznie obecni w strefie Schengen w ciągu 14 dni poprzedzających ich wjazd lub próbę wjazdu do Stanów Zjednoczonych zostaje niniejszym zawieszony i ograniczony z zastrzeżeniem części 2 niniejszej proklamacji.

Sekcja 2Zakres zawieszenia i ograniczenia wjazdu.

a)  Sekcja 1 niniejszej prokramacji nie ma zastosowania do:

i)     legalnego stałego rezydenta Stanów Zjednoczonych;

ii)    cudzoziemca będącego współmałżonkiem obywatela USA lub legalnego stałego rezydenta;

(iii)   cudzoziemca będącego rodzicem lub prawnym opiekunem obywatela USA lub legalnego stałego rezydenta, pod warunkiem że obywatel USA lub legalny stały rezydent nie pozostaje w związku małżeńskim i ma mniej niż 21 lat;

(iv)    cudzoziemca będącego rodzeństwem obywatela USA lub legalnego stałego rezydenta, pod warunkiem że oboje nie pozostają w związku małżeńskim i nie ukończyli 21 lat;

(v)     cudzoziemca będącego dzieckiem, przybranym dzieckiem lub podopiecznym obywatela USA lub legalnego stałego rezydenta, lub który jest potencjalnym przysposabiającym starającym się wjechać na terytorium Stanów Zjednoczonych zgodnie z klasyfikacją wiz IR-4 lub IH-4;

(vi)    cudzoziemca podróżującego na zaproszenie rządu Stanów Zjednoczonych w celach związanych z powstrzymaniem lub złagodzeniem skutków wirusa;

(vii)   cudzoziemca o statusie nie-imigranta zgodnie z klasyfikacją wiz C-1, D, lub C-1/D, podróżującego jako członek załogi lub podróżującego w inny sposób do Stanów Zjednoczonych jako członek załogi lotniczej lub morskiej;

(viii)  każdego cudzoziemca

(A)  ubiegającego się o wjazd lub tranzyt do Stanów Zjednoczonych na podstawie jednej z następujących wiz: A-1, A-2, C-2, C-3 (gdy jest urzędnikiem zagranicznego rządu lub członkiem jego najbliższej rodziny), E-1 (gdy jest pracownikiem TECRO lub TECO lub członkiem jego najbliższej rodziny), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 do NATO-4, lub NATO-6 (lub ubiega się o wjazd w charakterze nie-imigranta na podstawie którejś z tych kategorii NATO-wskich; lub

(B)  gdy jego planowana podróż mieści się w obrębie sekcji 11 Umowy o Siedzibie Głównej Narodów Zjednoczonych;

(ix)    cudzoziemca, którego wjazd nie stanowiłby znaczącego ryzyka wprowadzenia, przeniesienia lub rozprzestrzeniania wirusa, zgodnie z ustaleniami Sekretarza Zdrowia i Opieki Społecznej realizowanymi przez dyrektora CDC lub osobę przez niego wyznaczoną;

(x)     cudzoziemca, którego wjazd służyłby ważnym celom Stanów Zjednoczonych w zakresie przestrzegania prawa, określonych przez Sekretarza Stanu, Sekretarza Bezpieczeństwa Krajowego lub osoby przez nich wyznaczone, na podstawie zalecenia Prokuratora Generalnego lub osoby przez niego wyznaczonej;

(xi)    cudzoziemca, którego wjazd byłby w interesie narodowym, określonym przez Sekretarza Stanu, Sekretarza Bezpieczeństwa Krajowego lub osoby przez nich wyznaczone; lub

(xii)   przedstawicieli Sił Zbrojnych USA oraz współmałżonków i dzieci przedstawicieli Sił Zbrojnych USA.

(b)  Żadne z postanowień niniejszej proklamacji nie może być interpretowane jako mające wpływ na kwalifikowalność jakiejkolwiek osoby do azylu, odmowy wydania lub ochrony na podstawie przepisów wydanych zgodnie z ustawodawstwem wdrażającym Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, zgodnie z prawem i przepisami Stanów Zjednoczonych.

Sekcja 3. Wdrażanie i egzekwowanie.

(a) Sekretarz Stanu wdraża niniejszą proklamację w odniesieniu do wiz zgodnie z takimi procedurami, jakie Sekretarz Stanu może ustanawiać w porozumieniu z Sekretarzem Bezpieczeństwa Krajowego. Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego wdraża tę proklamację w zakresie, w jakim dotyczy ona wjazdu cudzoziemców zgodnie z takimi procedurami, jakie może ustanawiać Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego w porozumieniu z Sekretarzem Stanu

b) Zgodnie z obowiązującym prawem Sekretarz Stanu, Sekretarz Transportu i Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego mają za zadanie zapewnić, aby żaden cudzoziemiec objęty niniejszą proklamacją nie wszedł na pokład samolotu lecącego do Stanów Zjednoczonych. 

(c) Sekretarz Bezpieczeństwa Krajowego może ustanowić standardy i procedury w celu zapewnienia stosowania tej proklamacji we wszystkich portach wjazdu do Stanów Zjednoczonych i pomiędzy tymi portami.

(d) Cudzoziemiec, który narusza postanowienia tej proklamacji poprzez oszustwo, umyślne wprowadzenie w błąd w istotnych faktach lub poprzez nielegalny wjazd, będzie podlegał natychmiastowemu usunięciu przez Departament Bezpieczeństwa Krajowego.

Sekcja 4. Termin zakończenia. Niniejsza proklamacja obowiązuje do momentu jej zakończenia przez Prezydenta. Sekretarz Zdrowia i Opieki Społecznej zaleci Prezydentowi kontynuowanie, modyfikację lub zakończenie tej proklamacji zgodnie z opisem w sekcji 5 Proklamacji 9984, ze zmianami.

Sekcja 5. Data wejścia w życie. Poklamacja wchodzi w życie o godzinie 23:59 wschodniego czasu letniego 13 marca 2020. Proklamacja nie dotyczy osób znajdujących się na pokładzie samolotu, lecącego do Stanów Zjednoczonych, który wystartował przed godziną 23:59 wschodniego czasu letniego 13 marca 2020.

Sekcja 6. Wypowiadalność. Polityką Stanów Zjednoczonych jest egzekwowanie tej proklamacji w maksymalnym możliwym zakresie w celu zwiększenia bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego i interesów polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Odpowiednio:

(a) jeżeli jakiekolwiek postanowienie tej proklamacji lub zastosowanie któregokolwiek postanowienia do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności będzie uznane za nieważne, pozostanie to bez wpływu na pozostałą część tej proklamacji i zastosowanie jej postanowień do innych osób lub okoliczności; oraz

b) jeżeli którekolwiek postanowienie tej proklamacji lub zastosowanie któregokolwiek postanowienia do jakiejkolwiek osoby lub okoliczności będzie uznane za nieważne z powodu braku określonych wymogów proceduralnych, odpowiedni urzędnicy oddziału wykonawczego wdrożą te wymogi proceduralne, aby odpowiadały obowiązującemu prawu i wszelkim mającym zastosowanie orzeczeniom sądowym.

Sekcja 7. Postanowienia ogólne.

(a) Żadne z postanowień tej proklamacji nie może być interpretowane jako naruszające lub w inny sposób oddziaływujące na:

(i) ustawowe uprawnienia departamentu wykonawczego lub agencji lub ich szefa; lub

(ii) funkcje dyrektora Urzędu Zarządzania i Budżetu odnoszące się do wniosków budżetowych, administracyjnych lub legislacyjnych.

(b) Ta proklamacja będzie realizowana zgodnie z obowiązującym prawem i pod warunkiem dostępności środków.

c) Ta proklamacja nie ma na celu ani nie tworzy żadnych praw ani korzyści, materialnych lub proceduralnych, wprowadzanych z mocy prawa lub słuszności przez jakąkolwiek stronę przeciwko Stanom Zjednoczonym, ich departamentom, agencjom lub podmiotom, ich urzędnikom, pracownikom, lub przedstawicielom lub jakimkolwiek innym osobom.

NA DOWÓD CZEGO składam tutaj własnoręczny podpis jedenastego marca, roku Pańskiego dwa tysiące dwudziestego, w dwieście czterdziestą czwartą rocznicę Niepodległości Stanów Zjednoczonych Ameryki.

DONALD J. TRUMP

DP/red

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ