KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 3 lipca, 2020   I   10:50:30 PM EST   I   Anatola, Jacka, Mirosławy
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Stany Zjednoczone

Uznanie w Polsce wykształcenia z USA

Informator Konsularny w USA     16 października, 2019

Uznanie w Polsce wykształcenia z USA

Nowy Informator Konsularny w USA opublikowany w Polonijnej Książce 2019/20 już jest dostępny za darmo w nowojorskim Konsulacie RP i w setkach polskich miejsc w NY i NJ. Zobacz też: www.pol.us

Świadectwa dokumentujące wykształcenie uzyskane w systemie oświaty USA mogą być w Polsce:

1.UZNANE Z MOCY PRAWA, czyli bez konieczności poświadczenia przez inne instytucje lub organy na terenie Polski. Albo

2.UZNANE PRZEZ KURATORA OŚWIATY w wyniku postępowania administracyjnego.

1.UZNANIE Z MOCY PRAWA

Świadectwa, dyplomy i/lub inne dokumenty, które:

•zostały wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działająca na terytorium USA lub systemie edukacji USA oraz uznana przez władze edukacyjne USA oraz

•uprawniają do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którego systemie edukacji zostały wydane są w Polsce uznane z mocy prawa za dokumenty potwierdzające wykształcenie średnie oraz uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w polskich uczelniach, w zakresie analogicznym jak USA.

Tę samą zasadę stosuje się także w odniesieniu m.in. do dyplomów IB (International Baccalaureate), wydanych przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie.

Zatem, jeśli świadectwo lub inny dokument (dokumenty) uprawnia do podjęcia studiów wyższych w uniwersytecie lub innej instytucji szkolnictwa wyższego w USA, wówczas w Polsce uznaje się, że posiadacz takiej dokumentacji jest osoba o wykształceniu średnim oraz uprawnioną do aplikowania na studia wyższe w polskich uczelniach, analogicznie jak w USA. Posiadacze tego świadectwa nie muszą ubiegać się w polskich urzędach lub instytucjach o potwierdzenie poziomu wykształcenia i/lub uprawnień do studiowania w Polsce, lecz mogą składać odpowiednio przygotowane dokumenty zagraniczne bezpośrednio w wybranej polskiej uczelni, szkole policealnej lub u pracodawcy. 

Przygotowanie dokumentacji polega na:

1)uwierzytelnieniu poprzez uzyskanie pieczęci apostille od odpowiednich władz USA;

2)udokumentowaniu posiadanych uprawnień do podjęcia studiów wyższych w USA oraz ich dopuszczalnym zakresie (jeśli jest ograniczony ) zakres; informacje (pismo, oświadczenie etc.) na ten temat powinny wydać odpowiednie lokalne władze edukacyjne w USA lub szkoła;

3)przetłumaczeniu uwierzytelnionych dokumentów przez tłumacza przysięgłego.

Dalsze szczegóły procedury przyjęcia na studia, do szkoły policealnej lub do pracy należy konsultować z wybrana uczelnią, szkoła policealna lub pracodawcą.

2.UZNANIE PRZEZ KURATORA OŚWIATY

Świadectwa i inne dokumenty o wykształceniu wydane w USA, które nie uprawniają do podjęcia studiów wyższych w USA, mogą być w Polsce uznane wyłącznie przez Kuratora Oświaty, w drodze postępowania administracyjnego. W odniesieniu do tych świadectw, Kurator Oświaty jest organem podejmującym decyzję (w trybie k.p.a.) O ich uznaniu, jako dokumenty potwierdzające wykształcenie średnie, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub podstawowe. W tym przypadku posiadacz świadectwa powinien złożyć w Kuratorium Oświaty wniosek o uznanie świadectwa, dołączając do niego dokumenty, których wykaz wraz z wymogami, które powinny spełniać znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/uznawanie-swiadectw-zagranicznych/uznanie-lub-potwierdzenie-wyksztalcenia-decyzja-kuratora-oswiaty.html

Jeśli Kurator Oświaty wyda decyzję o uznaniu, że dane świadectwo wydane w USA potwierdza uzyskanie wykształcenia średniego (bez prawa do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższa), wówczas posiadacz świadectwa będzie mógł:

a)podjąć naukę w wybranej szkole policealnej lub

b)przystąpić do polskiego egzaminu maturalnego.

Jeśli Kurator Oświaty wyda decyzję negatywną, czyli odmówi uznania, że dane, świadectwo kanadyjskie potwierdza uzyskanie wykształcenia średniego (bez prawa do ubiegania się o przyjęcie na studia) , wówczas posiadacz świadectwa będzie mógł uzupełnić wykształcenie do poziomu średniego w szkołach dla dorosłych (także eksternistycznie). Informacje są dostępne w Internecie i w Kuratorium Oświaty.

Posiadacze wydanych w USA świadectw, które nie uprawniają do podjęcia studiów wyższych w USA, powinni skontaktować się bezpośrednio z Kuratorem Oświaty, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania posiadacza świadectwa lub siedzibę uczelni. Adresy Kuratorów Oświaty znajdują się na stronie https://bip.men.gov.pl/ministerstwo w zakładce Instytucje podległe lub nadzorowane przez MEN. Informacje dotyczące egzaminu maturalnego oraz adresy OKE znajdują się na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/ 

Informacje o szkołach policealnych są dostępne w Internecie, także w Kuratoriach Oświaty lub lokalnych urzędach (Wydziałach Edukacji). 

Podstawę prawną zasad uznawania świadectw uzyskanych w zagranicznych systemach oświaty stanowią:

Ustawa o systemie oświaty (art. 93-93h, Dziennik Ustaw z dnia 16 marca 2015 r., poz. 357) oraz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania świadectwa lub innego dokumentu albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dziennik Ustaw z dnia 27 marca 2015r., poz.447) wraz z nowelizacją (Dziennik Ustaw z 2016 poz. 1369). 

Teksty wymienionych powyżej aktów prawnych oraz dalsze informacje na temat postępowania w sprawie uznania świadectw zagranicznych lub potwierdzenia wykształcenia są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

•w języku polskim - https://men.gov.pl/ w zakładce: zagranica, link: uznawanie wykształcenia uzyskanego za granicą

•w języku angielskim - https://en.men.gov.pl/2015/10/30/recognition-of-foreign-school-certificates-and-diplomas-in-poland/

3. KIEDY ZASADY NIE OBOWIĄZUJĄ

Wobec posiadaczy świadectw wydanych w USA i innych państwach, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, czyli liceum ogólnokształcący, technikum, zasadniczej szkole zawodowej lub szkole branżowej I stopnia (z wyjątkiem szkoły policealnej), nie stosuje się powyższych zasad - w tych przypadkach obowiązują odrębne przepisy o przyjmowaniu do szkół osób powracających z zagranicy. Informacje na ten temat w odniesieniu do zarówno cudzoziemców, jak tez obywateli polskich, są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej https://men.gov.pl/pl/wspolpraca-miedzynarodowa/ksztalcenie-cudzoziemcow

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ