KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Sobota, 4 lipca, 2020   I   06:05:04 PM EST   I   Aureli, Malwiny, Zygfryda
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Stany Zjednoczone

Wybory parlamentarne 2019: Jak głosować w USA - odpowiedzi na pytania

04 października, 2019

Wybory parlamentarne 2019: Jak głosować w USA - odpowiedzi na pytania

UWAGA! Nowy Informator Konsularny w USA został wydrukowany w Polonijnej Książce 2019/20, która już jest dostępna za darmo, w nowojorskim Konsulacie RP i w setkach polskich miejsc w NY i NJ oraz wkrótce w PA i CT. Zobacz też: www.pol.us

  • Kiedy odbędą się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP?

Głosowanie w USA odbędzie się w sobotę 12 października 2019 r. między godz. 7:00 a 21:00.

Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.poz.1506) wybory zostały zarządzone na dzień 13 października 2019 r. Jednak głosowanie w obwodach utworzonych za granicą w krajach, w których głosowanie miałoby być zakończone  w dniu następnym po dniu głosowania w Polsce, przeprowadza się w dniu poprzedzającym. Mając na uwadze powyższe, głosowanie w USA odbędzie się w sobotę 12 października 2019 r. między godz. 7:00 a 21:00.

  Czy mogę głosować na terenie USA po okazaniu dowodu osobistego?

Nie, nie ma możliwości oddania głosu w USA po okazaniu jedynie dowodu osobistego. Zgodnie z art. 52§3 Kodeksu wyborczego, wyborca otrzymuje kartę do głosowania wyłącznie po okazaniu komisji wyborczej ważnego polskiego paszportu.

 

 Czy mogę głosować w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP mieszkając w USA?

Tak, ale tylko jeżeli najpóźniej w dniu głosowania masz ukończone 18 lat, posiadasz ważny polski paszport i dokonasz wcześniej (tj. do 10 października 2019 r.) zgłoszenia do spisu wyborców (najdogodniej przez internet poprzez Elektroniczny System Rejestracji Wyborców EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl 

Głosować́ nie mogą osoby ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądu, pozbawione praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 Co to jest spis wyborców i kto go prowadzi?

Spis wyborców to lista, na którą wpisuje się osoby, którym przysługuje prawo wybierania. Warto zaznaczyć, że w Polsce gminy prowadzą i aktualizują stały rejestr wyborców mieszkających w kraju, na którego podstawie sporządzany jest spis wyborców. Za granicą natomiast nie ma stałego rejestru czy spisu wyborców przebywających za granicą. Właściwy terytorialnie konsul sporządza nowy spis wyborców przed każdymi wyborami. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przed każdymi wyborami wyborca mieszkający za granicą dokonał zgłoszenia do spisu wyborców. W przeciwnym razie nie będzie mógł oddać głosu. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

  Jak mogę dokonać zgłoszenia do spisu wyborców?

Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia. Najwygodniejszym sposobem rejestracji będzie wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Internet https://ewybory.msz.gov.pl 

Zgłoszenia można również dokonać ustnie, pisemnie, telefonicznie, faksem.

Zgłoszenie powinno zawierać: 

- nazwisko i imię (imiona),

-  imię ojca,

- datę urodzenia,

- numer ewidencyjny PESEL,

- numer ważnego polskiego paszportu, miejsce i datę jego wydania,

- adres zamieszkania lub pobytu wyborcy za granicą,

- adres stałego zamieszkania wyborcy w kraju, tj. adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze wyborców (w odniesieniu do osób przebywających czasowo za granicą).

-  numer i siedzibę jednej obwodowej komisji wyborczej, w której zamierza się oddać głos.

Niezwykle ważne jest, aby dokonując zgłoszenia, stosować dokładnie taką pisownię (z uwzględnieniem polskich liter) i podawać dokładnie takie dane, jakie widnieją w ważnym polskim paszporcie.

 Co jeśli po dokonaniu zgłoszenia do spisu wyborców okaże się, że w dniu wyborów będę przebywał na terenie innego obwodu wyborczego?

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed terminem wyborów może otrzymać na swój wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie takie wydaje konsul, który przyjął nasze zgłoszenie do spisu wyborców, a w Polsce urząd gminy. Na podstawie takiego zaświadczenia możliwe jest głosowanie w dowolnym lokalu wyborczym w kraju lub za granicą.

 Czy możliwe jest głosowanie korespondencyjne?

Nie, w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP nie będzie możliwe korespondencyjne oddanie głosu.

 Czy mogę głosować w USA za pośrednictwem pełnomocnika?

Nie. Art. 54§4 Kodeksu wyborczego wyłącza taką możliwość.

 Czy w USA mogą głosować obywatele polscy, którzy tylko czasowo tutaj przebywają?

Osoby mieszkające w Polsce, które w czasie głosowania nie będą przebywać w Polsce, a będą przebywać wtedy w USA, mogą wziąć udział w głosowaniu po okazaniu zaświadczenia o prawie do głosowania otrzymanego z urzędu gminy w Polsce. Trzeba więc pamiętać, aby przed wyjazdem z Polski uzyskać takie zaświadczenie. Osoby z zaświadczeniem nie muszą dokonywać uprzedniego zgłoszenia do spisu wyborców prowadzonego przez konsula.

 Jakie przepisy regulują kwestie związane z organizacją i przeprowadzaniem wyborów?

Podstawowe akty prawne to Konstytucja RP i Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

 Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat wyborów?

Wszystkie informacje, komunikaty i prawo wyborcze są dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl. Informacje o udziale w głosowaniu, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zgłaszaniu się do spisu wyborców i inne istotne z punktu widzenia wyborcy informacje będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, a także przekazywane za pośrednictwem mediów społecznościowych Konsulatu.

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ