KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 9 lipca, 2020   I   03:37:56 AM EST   I   Hieronima, Palomy, Weroniki
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Stany Zjednoczone

Głosowanie na terenie okręgu Konsulatu RP w Waszyngtonie w: DC, FL, GA, VA

20 września, 2019

Głosowanie na terenie okręgu Konsulatu RP w Waszyngtonie w: DC, FL, GA, VA

Rejestracja na https://ewybory.msz.gov.pl Głosowanie za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 r.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach utworzonych za granicą zostaną przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 i 1504). Zgodnie z postanowieniem Prezydenta RP z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 39 § 2 Kodeksu wyborczego głosowanie odbędzie się w sobotę, 12 października 2019 r. w godz. 7.00-21.00 czasu lokalnego.
 

Obywatele polscy stale przebywający za granicą będą mogli zagłosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą wyłącznie osobiście.

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 r. dla obywateli polskich przebywających za granicą (Dz.U poz. 1767) na terenie waszyngtońskiego okręgu konsularnego zostały utworzone następujące obwody głosowania:

 1. Obwód głosowania nr 192, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 2224 Wyoming Ave NW, Washington, D.C. 20008;
 2. Obwód głosowania nr 193, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 1521 N. Saturn Ave, Clearwater, FL 33755;
 3. Obwód głosowania nr 194 siedziba obwodowej komisji wyborczej: 2925 W. Hwy 100, Bunnel, FL 32110;
 4. Obwód głosowania nr 195, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 2400 NE 12th Street, Pompano Beach, FL 33062;
 5. Obwód głosowania nr 196, siedziba obwodowej komisji wyborczej: 2100 Rose Family Dr., Midlothian, VA 23112;
 6. Obwód głosowania nr 197, siedziba obwodowej komisji wyborczej: Gloster Rd. NW 85, Lawrenceville, GA 30044.

 

Osoby uprawnione do głosowania za granicą

 Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma osoba, która:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 2. nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
 3. nie została ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu,
 4. nie została pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
 5. posiada ważny polski paszport, a w państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, ważny dowód osobisty;

      6)  zostanie wpisana do spisu wyborców.

 Spis wyborców

Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców, dlatego osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

 Konsul dokonuje wpisu w spisie wyborców na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zachęcamy do samodzielnego dokonywania zgłoszeń poprzez korzystanie z ELEKTRONICZNEGO  SYSTEMU  REJESTRACJI  WYBORCÓW EWYBORYhttps://ewybory.msz.gov.pl 

 Zgłoszenie powinno zawierać (plik do pobrania):

 1. Nazwisko
 2. Imię (imiona)
 3. Imię ojca
 4. Datę urodzenia
 5. Numer ewidencyjny PESEL
 6. Miejsce pobytu wyborcy za granicą
 7. Numer oraz miejsce i datę wydania ważnego polskiego paszportu. W państwach, w których dowód osobisty jest wystarczającym  dokumentem do przekroczenia granicy, w miejsce numeru ważnego polskiego paszportu można podać numer ważnego dowodu osobistego.
 8. Miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (gmina w Polsce) - w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

 

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez ELEKTRONICZNY SYSTEM REJESTRACJI WYBORCÓW EWYBORY: https://ewybory.msz.gov.pl

 bądź do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie

 1. telefonicznie, nr tel.: +1-202-499-1930
 2. e-mailowo: waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl, podając w temacie wiadomości „wybory_zgłoszenie”
 3. pisemnie, na adres: 2224 Wyoming Ave NW, Washington, D.C. 20008
 4. ustnie: w siedzibie Konsulatu (adres jak wyżej)
 5. faksem, nr faksu: +1-202-483-5785

Zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2019 r. (włącznie).

Zaświadczenia wydawane przez Konsula

Wyborca, który zgłosił się do spisu wyborców sporządzonego przez konsula, który zmienia miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć do Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Waszyngtonie pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej:

 1. e-mailowo: waszyngton.amb.wk@msz.gov.pl
 2. pisemnie, na adres: 2224 Wyoming Ave NW, Washington, D.C. 20008
 3. faksem, nr faksu: +1-202-483-5785.

 

Konsul wydaje zaświadczenia do dnia przekazania spisu wyborców przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej (w przypadku większości urzędów konsularnych będzie to 11 października 2019 r.).

 

Zaświadczenie odbiera się za pokwitowaniem osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę. W szczególnie uzasadnionych przypadkach konsul może wysłać wyborcy zaświadczenie za zwrotnym pokwitowaniem odbioru.

 

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl   

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ