KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 4 października, 2023   I   12:56:12 PM EST   I   Edwina, Rosławy, Rozalii
  1. Home
  2. >
  3. WIADOMOŚCI
  4. >
  5. Świat

System aukcji zielonych obligacji NextGenerationEU rusza 15 września

08 września, 2021

System aukcji zielonych obligacji NextGenerationEU rusza 15 września

15 września ma ruszyć system aukcji zielonych obligacji o wartości 250 mld euro. Uzyskane w ten sposób środki mają posłużyć na inwestycje i reformy związane z klimatem. Komisja Europejska właśnie zatwierdziła ramy prawne niezbędne do przeprowadzenia tej operacji.

- To uczyni z nas największego emitenta obligacji ekologicznych na świecie – powiedział komisarz Johannes Hahn.

Komisja Europejska przyjęła niezależnie ocenione ramy dotyczące zielonych obligacji, czyniąc krok w kierunku emisji zielonych obligacji do kwoty 250 mld euro, czyli 30 proc. łącznej wartości emisji w ramach NextGenerationEU. Ustalenia te dają inwestorom pewność, że zebrane środki zostaną przeznaczone na zielone projekty i że Komisja będzie przedstawiać sprawozdania na temat wpływu na środowisko.

Dzięki przyjęciu tych ram Komisja może wkrótce przystąpić do pierwszej emisji zielonych obligacji. Jest ona planowana na październik, o ile warunki rynkowe będą sprzyjające.

Komisarz ds. budżetu i administracji Johannes Hahn stwierdził: - Emisja zielonych obligacji na kwotę nawet 250 mld euro, którą UE planuje przeprowadzić do końca 2026 r., uczyni z nas największego emitenta obligacji ekologicznych na świecie. Stanowi ona również wyraz naszego zaangażowania na rzecz zrównoważonego rozwoju – zrównoważone finansowanie będzie odgrywać ważną rolę w wysiłkach UE na rzecz odbudowy.

Jak zapowiedziano na początku tego roku, Komisja dokonała również przeglądu swojego planu finansowania odbudowy na 2021 r. i potwierdziła zamiar wyemitowania w bieżącym roku obligacji długoterminowych na łączną kwotę około 80 mld euro. Ich uzupełnieniem będą krótkoterminowe bony unijne o wartości kilkudziesięciu miliardów euro.

Te krótkoterminowe papiery dłużne będą oferowane przez Komisję wyłącznie w drodze aukcji. Program aukcji ma rozpocząć się 15 września. Komisja będzie zwykle organizować dwie aukcje bonów na miesiąc, w pierwszą i w trzecią środę miesiąca. Program ten będzie wykorzystywany również do sprzedaży obligacji, równolegle do sprzedaży przez konsorcja. Zgodnie z opublikowanym dziś kalendarzem emisji Komisja będzie z reguły przeprowadzać jedną aukcję obligacji i jedną sprzedaż przez konsorcjum na miesiąc.

Komisarz Johannes Hahn dodał: - Potwierdzenie naszego pierwotnego planu finansowania na 2021 r. świadczy o tym, że dotychczasowe planowanie i prace przygotowawcze były bez zarzutu. Uruchomienie naszej platformy aukcyjnej to kolejna świetna wiadomość. Platforma ta zwiększy jeszcze bardziej atrakcyjność papierów dłużnych UE i będzie miała trwały wpływ na rynki kapitałowe UE.

Ramy prawne dotyczące zielonych obligacji NextGenerationEU są bardzo nowoczesne

Przyjęte ramy dotyczące zielonych obligacji NextGenerationEU zostały opracowane zgodnie z zasadami obligacji ekologicznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Rynków Kapitałowych (ICMA), które stanowią standard rynkowy dla papierów dłużnych tego typu. Zgodnie ze standardową praktyką kontroli ram dokonał podmiot zewnętrzny, Vigeo Eiris, będący częścią Moody's ESG Solutions. Stwierdził on, że ramy te są zgodne z zasadami ICMA dotyczącymi obligacji ekologicznych, a także z szerszą strategią UE w zakresie środowiska, polityki społecznej i zarządzania i że będą stanowić solidny wkład w zrównoważony rozwój.

Ramy dostosowano do europejskiego standardu zielonych obligacji w maksymalnym możliwym stopniu. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący europejskiego standardu zielonych obligacji w lipcu 2021 r. Musi przejść on procedurę współdecyzji w Parlamencie Europejskim i Radzie, po której nastąpi wejście w życie, poprzedzone okresem wdrażania. Dostosowanie to znajduje na przykład odzwierciedlenie w fakcie, iż część kwalifikowalnych inwestycji w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) – czyli głównego instrumentu służącego pobudzeniu ożywienia gospodarczego w Europie – uwzględnia techniczne kryteria kwalifikacji określone w unijnej systematyce zrównoważonego rozwoju.

Zapewnienie, by zielone obligacje służyły celom ekologicznym

Przyjęte ramy pokazują środowisku inwestorów, w jaki sposób fundusze pozyskane z emisji zielonych obligacji NextGenerationEU będą służyły celom ekologicznym.

Konkretnie, dochody z obligacji ekologicznych NextGenerationEU sfinansują część wydatków klimatycznych w ramach RRF. Każde państwo członkowskie musi przeznaczyć co najmniej 37 proc. swojego krajowego planu odbudowy i zwiększania odporności – czyli planu działania dotyczącego wydatkowania środków w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności – na inwestycje i reformy związane z klimatem, przy czym wiele państw członkowskich planuje przewyższyć ten minimalny wymagany próg wydatków.

Zgodnie z przepisami dotyczącymi RRF państwa członkowskie będą raportować Komisji „zielone” wydatki, które poczyniły. Komisja będzie wykorzystywać te informacje, aby zademonstrować inwestorom, w jaki sposób środki z zielonych obligacji przyczyniły się do sfinansowania zielonej transformacji. Sprawozdawczość będzie dotyczyć dziewięciu kategorii wskazanych w ramach dotyczących zielonych obligacji NextGenerationEU, z których najważniejszą rolę odgrywają czysta energia, efektywność energetyczna i ekologiczny transport.

ec.europa.eu