KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 15 października, 2021   I   05:03:03 PM EST   I   Jadwigi, Leonarda, Teresy
 1. Home
 2. >
 3. WIADOMOŚCI
 4. >
 5. Polska

Rezolucja Senatu RP w sprawie sytuacji na Białorusi

12 sierpnia, 2020

Rezolucja Senatu RP w sprawie sytuacji na Białorusi
Minks. Belarus: crowd of people in the park during the presidential election campaign 2020 in Belarus. Foto: chisi

Rezolucja Senatu RP w sprawie sytuacji w Republice Białorusi podjętej w dniu dzisiejszym przez Senat.

REZOLUCJA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w sprawie sytuacji w Republice Białorusi

§ 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej,

mając na względzie:

 • prawo narodów do samostanowienia,
 • znaczenie wolności i solidarności w polskiej i europejskiej kulturze politycznej,
 • prawo obywateli do udziału w demokratycznych wyborach, do wolności zgromadzeń i swobody wyrażania poglądów,
 • obowiązek poszanowania i przestrzegania praw człowieka,
 • wartość dialogu i szacunku wobec odmienności poglądów politycznych,
 • znaczenie praw i wolności niezbędnych dla funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego,
 • istotę i znaczenie wolnych mediów, a także prawo do rzetelnej informacji;

zwracając uwagę na:

 • aspiracje Narodu Białoruskiego do godnego życia w wolnym, demokratycznym państwie,
 • sytuację w Republice Białorusi w czasie ostatnich wyborów prezydenckich,
 • skalę rozmaitych represji przed wyborami 9 sierpnia 2020 r., w ich trakcie i po nich,
 • permanentne odrzucanie przez białoruską Centralną Komisję Wyborczą wszystkich sugestii i zaleceń OBWE,
 • brak pozytywnych reakcji na niemalże wszystkie wezwania zawarte w rezolucjach Parlamentu Europejskiego z 17 grudnia 2009 r., 8 września 2015 r., 24 listopada 2016 r. i 3 października 2018 r.,
 • odrzucenie przez Prezydenta i rząd Republiki Białorusi apeli o wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary śmierci;

apeluje:

do Prezydenta i rządu Republiki Białorusi:

 • o podjęcie dialogu z obywatelami i poszanowanie praw mniejszości,
 • o zaprzestanie represji i natychmiastowe uwolnienie wszystkich zatrzymanych w związku z ostatnimi akcjami wyborczymi,
 • o poszanowanie i wykonywanie zaleceń zawartych w kolejnych rezolucjach Parlamentu Europejskiego i OBWE,
 • o szacunek wobec własnych obywateli, ich aspiracji i praw;

do Prezydenta i rządu Rzeczypospolitej Polskiej:

 • o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w celu przedyskutowania konsekwencji, jakie wydarzenia w Republice Białorusi niosą dla Polski,
 • o przedstawienie działań, jakie Prezydent i rząd zamierzają podjąć dla wsparcia Białorusinów domagających się wolności i demokracji,
 • o przedstawienie w parlamencie przygotowań do przyjęcia Białorusinów, którzy mogą szukać schronienia w Polsce w obawie o swe bezpieczeństwo, zdrowie i życie,
 • o szczególne w obecnej sytuacji wsparcie dla niezależnych mediów, międzynarodowych organizacji praw człowieka, a także innych instytucji obywatelskich;

do organizacji międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej:

 • o adekwatne do sytuacji zainteresowanie Republiką Białorusi, z wykorzystaniem wszelkich dyplomatycznych instrumentów,
 • o zaangażowanie dyplomacji unijnej w działania na rzecz zakończenia przemocy i represji w Republice Białorusi, pokojowego dialogu między władzą a społeczeństwem i innymi grupami politycznymi,
 • o doprowadzenie do formalnej debaty na najwyższym szczeblu władz Unii Europejskiej na temat sytuacji w Republice Białorusi,
 • o pomoc represjonowanym z powodów politycznych, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oraz niezależnym mediom,
 • o wsparcie niepodległościowych, demokratycznych aspiracji Narodu Białoruskiego oraz napiętnowanie władz białoruskich i wywarcie na nie nacisku, aby zaprzestały brutalnej pacyfikacji protestów obywatelskich.