KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 18 lipca, 2024   I   10:57:49 PM EST   I   Kamila, Karoliny, Roberta
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Ważny komunikat w sprawach paszportowych

21 sierpnia, 2006

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich z grudnia 2004 r., mającymi na celu poprawę zabezpieczeń służących ochronie paszportów i innych dokumentów podróży przed fałszerstwami oraz dla zapewnienia niebudzącego wątpliwości związku pomiędzy dokumentem a jego prawowitym posiadaczem, ogłoszona została Ustawa z 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2006 r., nr 143, poz. 1027): www.abc.com.pl/serwis/pdf/d06a27.pdf

Mocą tej ustawy rozpoczyna się wydawanie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej paszportów, w których umieszczone będą w formie elektronicznej dane biometryczne posiadacza. Początkowo, dane te obejmą wizerunek twarzy, a w późniejszym okresie również odciski palców.

Nowa ustawa wprowadza z dniem 28 sierpnia 2006 r. zmiany dotyczące składania wniosków paszportowych, zasad wystawiania i odbioru paszportów oraz okresów ich ważności. Najistotniejsze zmiany przedstawione są poniżej.

Składanie wniosków i odbiór paszportów:
Począwszy od 28 sierpnia 2006 r. złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz odbiór paszportu następuje osobiście (art. 15, pkt. 1).
Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla osoby małoletniej, jej obecność również jest obowiązkowa (Art. 15, pkt 2). Osoby małoletnie, które ukończyły 13 rok życia odbierają paszport osobiście, w obecności jednego z rodziców (Art. 15, pkt. 3).

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do Konsulatu, istnieje możliwość odstąpienia przez konsula od wymogu osobistego odbioru paszportu, na wniosek osoby ubiegającej się o jego wydanie (Art. 15, pkt. 4).

Ważność paszportów:
  • Dzieciom do lat 5 wydaje się paszporty tymczasowe z ważnością na 1 rok (Art. 21, pkt. 1, Art. 23, pkt.1).
  • Dzieciom od lat 5 do 13 wydaje się paszporty z 5 letnim okresem ważności (Art. 32, pkt.2).
  • Osobom, które nie posiadają numeru ewidencyjnego PESEL wydaje się paszporty tymczasowe jedynie w wyjątkowych przypadkach, tylko jeden raz i to na okres nie dłuższy niż 9 miesięcy (Art. 24, pkt.1, 3 i 4).

Mając świadomość ewentualnych niedogodności związanych z obowiązkiem osobistego składania wniosków paszportowych, uprzejmie prosimy o bardzo uważne kompletowanie wymaganych dokumentów, aby uniknąć zbędnych podróży do Konsulatu, gdyż niekompletne lub nieprawidłowo przygotowane wnioski paszportowe nie będą mogły być przyjmowane. Szczegółowe informacje na temat dokumentów wymaganych do otrzymania paszportu dostępne są na stronie internetowej Konsulatu (www.PolishConsulateNY.org) w folderze informacji paszportowej.

Konsulat bardzo liczy na zrozumienie przyczyn, dla których wprowadzone zostają powyższe zmiany. Względy bezpieczeństwa i szczególna ochrona dokumentów podróży oraz ich posiadaczy stają się standardem międzynarodowym, do którego Polska, jak wiele innych państw, musi się zastosować.