KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Niedziela, 23 czerwca, 2024   I   02:29:55 PM EST   I   Albina, Wandy, Zenona
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Oświadczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w kwestii odszkodowań dla Polski od Niemiec

Polish American Congress - Illinois
13 lutego, 2023

Oświadczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej w kwestii odszkodowań dla Polski od Niemiec

Poniżej tekst oficjalnego stanowiska KPA:

Agresja i okupacja Niemiec spowodowały katastrofalne zmiany w Polsce. Kraj poniósł największe straty majątkowe, osobowe i materialne w stosunku do całkowitej liczby ludności spośród wszystkich krajów europejskich. Efekty są i będą widoczne dla wielu kolejnych pokoleń.

Kongres Polonii Amerykańskiej popiera starania o odszkodowania dla Polski za zniszczenia wojenne spowodowane inwazją Niemiec i okupacją Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1939-1945. Kwestia ta wciąż stanowi jedno z najpoważniejszych wyzwań w powojennej historii Polski.

Kongres Polonii Amerykańskiej jest w trakcie gromadzenia informacji i sporządzania planu dotyczącego podjęcia odpowiedniej akcji.

Do dnia dzisiejszego Polska nie otrzymała należnego odszkodowania za poniesione straty.

Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku niemieckiej agresji i okupacji w czasie II wojny światowej 1939-1945 został przygotowany w Polsce przez zespół 33 badaczy i specjalistów z różnych dziedzin wiedzy i nauki, w tym historyków, archiwistów, rzeczoznawców majątkowych, ekonomistów, i adwokatów.

Łączna kwota obliczonych strat wynosi 6,22 bln złotych polskich - równowartość 1,53 bln USD, 1,3 bln euro.

Fakt, że Polska znalazła się pod opresyjną kontrolą sowiecką po II wojnie światowej, uniemożliwił rozstrzygnięcie sprawy reparacji. Układ Poczdamski z 1945 roku określał obowiązek wypłacania przez Niemcy odszkodowań Polsce, jednak jednocześnie wprowadził zasadę, że będzie to się odbywało poprzez ZSRR.

Polska nie miała wpływu na postanowienia tego porozumienia. Państwo polskie, nie tylko nie było w stanie współdecydować o wypłatach reparacji, ale także zostało zmuszone do oddania ZSRR znacznej ilości węgla – surowca strategicznego, który był bardzo potrzebny w czasach powojennej odbudowy.

Ponadto Polska została pozbawiona jakiejkolwiek pomocy finansowej po II wojnie światowej. Niemcy zachodnie i inne państwa Europy zachodniej otrzymały pomoc z Europejskiego Programu Odbudowy – znanego również jako Plan Marshalla, podczas gdy Polska została zmuszona przez władze Związku Radzieckiego do jego odrzucenia.

Państwo niemieckie, aby zabezpieczyć się przed wypłacaniem odszkodowań za szkody wojenne, powołało się na doktrynę immunitetów jurysdykcyjnych, która pozbawiła polskie ofiary wojny drogi prawnej do dochodzenia zadośćuczynienia od Niemiec.

Powyższe okoliczności skłoniły rząd polski do wystąpienia w sposób oficjalny do państwa Niemieckiego, w celu kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii odszkodowań.

We wrześniu 2022 roku polski parlament przyjął, rozwiązanie w sprawie dochodzenia odszkodowań za szkody wyrządzone przez Niemcy podczas II wojny światowej.

W październiku 2022 roku Rzeczpospolita Polska formalnie zażądała od Republiki Federalnej Niemiec wypłaty odszkodowania w wysokości 6,22 bilionów złotych polskich – równowartość 1,53 biliona dolarów amerykańskich – za straty materialne i niematerialne, a także odszkodowania dla poszczególnych ofiar niemieckiej agresji i okupacji oraz członków ich rodzin.

W nocie dyplomatycznej z 28 grudnia 2022 roku Niemcy odmówiły podjęcia jakichkolwiek negocjacjiz Polską, twierdząc, że temat jest zamknięty.

Podobnie jak rząd Rzeczypospolitej Polskiej, a także większość polskiego społeczeństwa, nie możemy zgodzić się z takim twierdzeniem. W pełni zgadzamy się z poglądem, że kwestia należnego odszkodowania od Niemiec za szkody wyrządzone w Polsce w latach 1939-1945 nie może być uznana za zamkniętą, uregulowaną lub przedawnioną.

Kongres Polonii Amerykańskiej jest organizacją, reprezentującą około 10 milionów Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia w USA. Do KPA należą organizacje polonijne oraz indywidualni członkowie.

Przynajmniej dwa Polonijne pokolenia zostały bezpośrednio dotknięte poprzez II wojnę światową, wiele osób wyemigrowało w wyniku niemieckiej agresji na Polskę i nie mogło tam powrócić.

Praworządność zgodna z obecnym etapem rozwoju prawa międzynarodowego oraz ochrony praw człowieka wymaga od każdego kraju wypłaty odszkodowania za wszystkie szkody spowodowane bezprawną agresją. Odszkodowania należą się także Polsce, wypłacane były przez Niemców innym państwom i narodom. Jest niesprawiedliwością to, że Berlin odmawia wypłacenie odszkodowań Polsce.

Mamy nadzieję, że rząd niemiecki podejmie systemowe kroki w celu zrekompensowania strat poniesionych przez Polskę po stronie Niemiec. Wierzymy, że sprawiedliwa rekompensata jest niezbędna zarówno dla pojednania, jak i dla budowania porządku międzynarodowego.

Kongres Polonii Amerykańskiej
Komitet Wykonawczy

Zapisz się na nasz NEWSLETTER!