KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Środa, 19 czerwca, 2024   I   07:20:14 PM EST   I   Gerwazego, Protazego, Sylwii
  1. Home
  2. >
  3. POLONIA USA
  4. >
  5. Informacje polonijne ze świata

Konkurs dla Polonii "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą - Infrastruktura Polonijna 2023"

17 października, 2022

Konkurs dla Polonii "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą - Infrastruktura Polonijna 2023"

Minister Spraw Zagranicznych, działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1634, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2022 poz. 1327, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ INFRASTRUKTURA POLONIJNA 2023”. Zapraszamy do składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego.

W ramach konkursu dofinansowane będą projekty  w następującym podziale:

  • Komponent I   „Infrastruktura polonijna – projekty o znaczeniu priorytetowym”
  • Komponent II „Infrastruktura polonijna – projekty pozostałe (dowolne)”

1. Rodzaj zadania publicznegoPOMOC POLONII I POLAKOM ZA GRANICĄ  

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

12,127,400 zł (słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy czterysta złotych), przy czym na realizację zadań w ramach komponentu I wysokość środków nie może przekroczyć 9,080,000 zł (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), zgodnie
z przedstawionymi w Regulaminie konkursu założeniami.

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit.
e w zw. z art. 132 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu, tj. organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

W ramach komponentu I „Infrastruktura polonijna – projekty o znaczeniu priorytetowym” możliwa jest realizacja zadań o charakterze jednorocznym lub w systemie modułowym obejmującym projekty roczne realizowane w latach 2023, 2024 i 2025.

Termin realizacji zadania (lub w przypadku oferty modułowej - pierwszego modułu) w roku 2023: nie wcześniej niż od dnia 01.01.2023 r. i nie później niż do dnia 31.12.2023 r.

Termin realizacji projektu (drugiego modułu oferty modułowej) w roku 2024: nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024 r. i nie później niż do dnia 31.12.2024 r.

Termin realizacji projektu (trzeciego modułu oferty modułowej) w roku 2025: nie wcześniej niż od dnia 01.01.2025 r. i nie później niż do dnia 31.12.2025 r.

W ramach komponentu II „Infrastruktura polonijna – projekty pozostałe (dowolne)” zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ  
– INFRASTRUKTURA POLONIJNA 2023”

lub złożyć na  Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa dnia 10 listopada 2022 r. o godz. 16.15 (decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych)

albo przesłać przez „ePUAP” na adres /MSZ/Skrytka lub /MSZ/SkrytkaESP

 Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały opiniowaniu.

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa Regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji
w konkursie zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa w terminie do dnia
5 stycznia 2023 r.

8. Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku 2022 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na łączną kwotę 53 806 221 zł.

W roku 2021 Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało zadania publiczne tego samego rodzaju na łączną kwotę 33 215 448 zł.

9. Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu, który zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa oraz w siedzibie Ministerstwa.

Materiały