KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 14 sierpnia, 2020   I   03:52:10 PM EST   I   Alfreda, Maksymiliana, Selmy
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Wiadomości polonijne

Zmiana nazwiska obywatela polskiego

03 września, 2019

Zmiana nazwiska obywatela polskiego

Informator Konsularny dla Polonii w USA opracowany przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku i Polish Pages Media Network będzie opublikowany w Polonijnej Książce 2019-20 już we wrześniu.

Obywatel polski może wystąpić o zmianę swojego imienia lub nazwiska na pisemny wniosek złożony wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego. Osoba zamieszkała za granicą może złożyć taki wniosek za pośrednictwem konsula, wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma zostać przekazany. Decyzję o zmianie imienia lub nazwiska, bądź decyzję o odmowie zmiany imienia lub nazwiska wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego został złożony wniosek, albo jego zastępca.

Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska składa się w sytuacji, gdy nie zaszło żadne zdarzenie z zakresu akt stanu cywilnego, które skutkowało zmianą danych osobowych (jak np. zawarcie małżeństwa lub złożenie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego), a mimo to zainteresowany pragnie z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.

Ustawa wskazuje, że administracyjnej zmiany imienia lub nazwiska można dokonać z ważnych powodów, w szczególności gdy:

 1. noszone imię lub nazwisko jest ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka;
 2. używa się innego imienia lub nazwiska;
 3. noszone imię lub nazwisko zostało bezprawnie zmienione;
 4. zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada, nosi się inne imię lub nazwisko.

Osobne reguły mają zastosowanie w przypadku administracyjnej zmiany imion lub nazwisk dzieci. Gdy zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego rodzica, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany albo jest pozbawiony władzy rodzicielskiej. Jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest także zgoda dziecka. Zgoda rodzica i dziecka na zmianę nazwiska dziecka powinna zostać wyrażona osobiście przed właściwym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę przed konsulem. Zmiana nazwiska obojga rodziców rozciąga się na ich małoletnie dzieci.

Opłata zgodnie z Tabelą opłat konsularnych. W celu złożenia wniosku należy umówić wizytę prawną.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek (dostępny w urzędzie konsularnym lub na stronie Konsulatu);
 2. wyrok rozwodowy (jeżeli dotyczy);
 3. ważny polski paszport lub dowód osobisty;
 4. dokument stwierdzający zmianę nazwiska lub imienia w USA (jeżeli dotyczy);
 5. inne dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska;
 6. oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
   

UWAGA!

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku angielskim muszą być przedłożone w oryginale wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ponieważ zmiana imienia lub nazwiska powoduje konieczność naniesienia zmiany do aktu urodzenia i aktu małżeństwa należy wskazać, gdzie akty zostały sporządzone (wskazać kierownika urzędu stanu cywilnego, który je sporządził). Kierownik urzędu stanu cywilnego sam przekaże informacje do innych kierowników urzędów stanu cywilnego, aby dokonali stosownych zmian w aktach stanu cywilnego osób, których zmiana imienia lub nazwiska dotyczy.

Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

•Czy w trybie administracyjnej zmiany imienia mogę dodać trzecie imię z bierzmowania?

W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje taka możliwość. Można natomiast zastąpić wybrane imię innym imieniem, zastąpić dwa imiona jednym imieniem lub odwrotnie, dodać drugie imię, zmienić pisownię imienia lub imion lub zmianę kolejności imion. Można również zmienić nazwisko na inne nazwisko, zmienić pisownię nazwiska lub zmienić formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego.

•Jaka jest różnica między administracyjną zmianą nazwiska, a zmianą nazwiska w wyniku transkrypcji aktu małżeństwa?

Administracyjna zmiana nazwiska nie jest związana ze zmianą stanu cywilnego i zawiera szerszy katalog możliwości wyboru nowego nazwiska. Musi jednak wystąpić jeden ze wskazanych wyżej powodów zmiany nazwiska np. okoliczność, że dotychczasowe nazwisko jest ośmieszające. W przypadku transkrypcji aktu małżeństwa można przyjąć nazwisko małżonka, pozostać przy dotychczasowym nazwisku lub utworzyć nazwisko dwuczłonowe z nazwiska małżonka i nazwiska dotychczasowego. Ten tryb jednak wiąże się tylko ze zmianą nazwiska w związku z zarejestrowaniem na terytorium Polski małżeństwa zawartego za granicą.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ