KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Piątek, 14 sierpnia, 2020   I   03:29:50 PM EST   I   Alfreda, Maksymiliana, Selmy
 1. Home
 2. >
 3. POLONIA USA
 4. >
 5. Wiadomości polonijne

Składanie wniosku o wydanie polskiego paszportu w USA

30 sierpnia, 2019

Składanie wniosku o wydanie polskiego paszportu w USA

Informator Konsularny 2019/20 dla Polonii w USA opracowany przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku i Polish Pages Media Network będzie opublikowany w nowej Polonijnej Książce już we wrześniu.

ZŁÓŻ WNIOSEK

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego (paszport 10-letni i/lub paszport tymczasowy) następuje osobiście. Nie można korzystać z pośrednictwa innych osób, nawet członków rodziny.

Dokument paszportowy jest wydawany na podstawie polskich dokumentów stanu cywilnego. Osoby posiadające zagraniczne (np. amerykańskie) akty urodzenia lub małżeństwa powinny najpierw dokonać transkrypcji (umiejscowienia) tych aktów w polskim Rejestrze Stanu Cywilnego.

Możliwe jest złożenie wniosku o wydanie paszportu w dowolnym urzędzie konsularnym, ale należy pamiętać, że zniesienie zasady właściwości miejscowej nie dotyczy realizacji innych spraw, których załatwienie może być wymagane do procedury związanej z wydaniem paszportu lub paszportu tymczasowego.

W sprawach o przyjęcie, opracowanie i przekazanie do właściwego urzędu wniosku o transkrypcję aktu stanu cywilnego lub wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego trzeba się udać do konsulatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Nie jest możliwe otrzymanie dokumentu paszportowego bez posiadania numeru PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności). Osoby, które go nie posiadają, razem z wnioskiem o wydanie paszportu powinny dostarczyć odpis polskiego aktu urodzenia (i małżeństwa w przypadku osób, które zawarły związek małżeński).

Paszport biometryczny zawiera dwie cechy biometryczne: obraz twarzy i odciski palców. Odciski palców są pobierane przy składaniu wniosku o wydanie paszportu i zapisywane w jego warstwie elektronicznej. Paszport biometryczny jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania, paszport dla małoletniego, który nie ukończył 13 lat, jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania.

Paszport tymczasowy nie jest paszportem biometrycznym. Paszport tymczasowy wydawany jest:

 • osobom przebywającym za granicą, na czas oczekiwania na doręczenie paszportu (10-letniego) wyprodukowanego w Polsce;
 • osobom przebywającym czasowo w Polsce lub za granicą, na powrót do miejsca ich stałego pobytu;
 • osobom przebywającym w Polsce lub za granicą, w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny lub prowadzoną działalnością zawodową.

DOKUMENTY

Konsulat przyjmuje wyłącznie kompletne dokumenty. Ostateczną decyzję, jakie dokumenty należy załączyć do wniosku paszportowego, podejmuje konsul.

PASZPORT BIOMETRYCZNY

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu dziesięcioletniego (lub o wydanie paszportu pięcioletniego dla małoletniego do 13. roku życia) składa:

 • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym i podpisany (wniosek należy pobrać ze strony internetowej konsulatu: Informacje konsularne - dokumenty do pobrania, wydrukować dwustronnie i wypełnić przed wizytą w konsulacie),
 • jedną fotografię paszportową - o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
 • dotychczas posiadany dokument paszportowy, a w przypadku jego braku - inny dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie (ważny dowód osobisty lub decyzję wojewody potwierdzającą posiadanie obywatelstwa polskiego); dotychczasowy paszport musi być przekazany do anulowania w konsulacie przed wydaniem nowego dokumentu,
 • w przypadku utraty dotychczasowego dokumentu paszportowego należy wypełnić zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego oraz okazać inny ważny dokument tożsamości ze zdjęciem, może być amerykański (wzór zawiadomienia można pobrać ze strony internetowej konsulatu: Informacje konsularne - dokumenty do pobrania),
 • oryginał odpisu polskiego aktu urodzenia i/lub polskiego aktu małżeństwa - w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy, w przypadku braku numeru PESEL lub zmiany danych (np. nazwiska w wyniku małżeństwa); każdy zagraniczny akt (urodzenia lub małżeństwa) musi zostać najpierw umiejscowiony w polskim Rejestrze Stanu Cywilnego; amerykańskie akty stanu cywilnego nie są akceptowane,
 • w przypadku paszportu dla osoby małoletniej (poniżej 18. roku życia) - ważne dokumenty tożsamości rodziców. Przynajmniej jeden z rodziców musi przedstawić ważny polski paszport lub dowód osobisty.
 • dokument uprawniający do zniżki (legitymacja studenta, emeryta, rencisty). Osobom małoletnim do 18. roku życia przysługuje zniżka w wysokości 50 % opłaty paszportowej bez konieczności przedstawiania dokumentu potwierdzającego uprawnienia do skorzystania z ulgi (wprowadzono z dniem 19 lipca br. w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych).

REKLAMA - DODAJ FIRMĘ