Środa, 20 marca 2019    Joachima, Kiry, Maurycego  
 
 
 
POLONIA USA - Polonia in US

Finansowe wsparcie projektów polonijnych w USA


03-10-2018
ostatnia aktualizacja 03-12-2018, 06:51

Konsulat Generalny RP w Chicago informuje o możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla projektów polonijnych realizowanych w drugim półroczu 2018 roku tj. w terminie od 1 czerwca do 15 grudnia 2018 r. Prosimy o uważną lekturę niniejszego materiału informacyjnego. Pomoże to Państwu w przygotowaniu propozycji działań, a nam w ich odpowiednim opracowaniu.Finansowe wsparcie projektów polonijnych w USA

Współpraca projektowa z Konsulatem Generalnym RP w Chicago

1. Terminy i zasady przesyłania wniosków

Termin przyjmowania przez Konsulat Generalny RP w Chicago wniosków projektowych
(dot. wyłącznie projektów realizowanych w drugiej połowie roku 2018) upływa 3 kwietnia 2018 r. Wnioski, które wpłyną po terminie nie zostaną rozpatrzone.

Wnioski proszę przesyłać wyłącznie w wersji elektronicznej w formacie Excel na dedykowany adres e-mail: chicago.kg.sekretariat@msz.gov.pl.

Uwaga: wnioski przesyłane na inny niż wyżej wskazany adres e-mailowy nie będą rozpatrywane.

Formularz wniosku_projekty polonijne 2018 - do pobrania

Prosimy o staranne, kompletne i szczegółowe wypełnienie wszystkich pól formularza wniosku w języku polskim.

Prosimy także o podanie swojego imienia i nazwiska oraz aktualnego numeru telefonu
i adresu e-mail w razie konieczności nawiązania kontaktu celem uzupełnienia wniosku.
W przypadku składania więcej niż jednego wniosku projektowego, prosimy
o zhierarchizowanie ofert zaczynając od najważniejszej.

Informujemy, że wysokość dofinansowania wniosków projektowych zakwalifikowanych do realizacji jest ściśle ograniczona budżetem przyznanym placówce na współpracę z Polonią w danym roku. 

2. Zakres merytoryczny projektów, które mogą uzyskać dofinansowanie

Wzorem ubiegłych lat wsparcie finansowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP mogą uzyskać projekty dotyczące działań z zakresu szkolnictwa i kultury polskiej,  realizowane w okręgu konsularnym placówki.

Ponadto, Sejm RP ustanowił rok 2018 rokiem Jubileuszu 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, projekty w tym obszarze tematycznym będą w szczególności brane pod uwagę.

Szkolnictwo 

Wsparcie finansową mogą uzyskać działania obejmujące organizację zajęć języka polskiego i w języku polskim dla Polonii i Polaków za granicą (bez Szkolnych Punktów Konsultacyjnych finansowanych przez MEN).

W szczególności mogą być to: wynajem pomieszczeń na zajęcia, dojazd dzieci do szkół, zakup materiałów niezbędnych do nauki (materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, książek), konferencje oświatowe, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe, imprezy, konkursy dla dzieci i młodzieży, olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości oraz wycieczki edukacyjne.

Kultura 

Wsparcie finansowe mogą uzyskać działania obejmujące: organizację przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą, aktywizację środowisk polskich, w tym m.in. konferencje, seminaria, pokazy filmów polskich, obchody ważnych rocznic historycznych, kombatanckie uroczystości rocznicowe, wieczory autorskie polskich artystów, koncerty, wystawy, przedstawienia oraz warsztaty teatralne, dni kultury polskiej, cykliczne spotkania z przedstawicielami Polonii z dziedziny kultury, nauki, gospodarki i polityki. W ramach funduszu możliwe jest uzyskanie dofinansowania zakupu instrumentów muzycznych, sprzętu komputerowego, wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów oraz punktów porad prawnych dla środowisk polonijnych, zakładanie polonijnych stron internetowych, komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych.

4. Ocena wstępna wniosków 

Placówka dokonuje wstępnej oceny nadesłanych ofert projektowych pod kątem spełniania wymogów formalnych oraz ich zgodności z celami polskiej polityki wobec Polonii, zapisanymi w "Rządowym Programie współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020”

Wnioski projektowe spełniające ww. wymagania są przekazywane do ostatecznej oceny i akceptacji przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ. Placówka nie otrzymuje z MSZ informacji o powodach odrzucenia wniosków.

5. Akceptacja wniosków 

Po otrzymaniu przez placówkę informacji z MSZ o przyznaniu lub odrzuceniu wniosku o dofinansowanie danego projektu, poinformujemy Państwa drogą mailową.

Przypominamy iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie ma możliwości prefinansowania (zaliczkowania) projektów.

6. Wydatkowanie i rozliczenie projektu 

Wydatkowanie przyznanych przez MSZ środków następuje zgodnie z zawartą umową oraz na podstawie odpowiednich dokumentów finansowych wystawionych na adres Konsulatu RP w Chicago 

7. Do pobrania

- Formularz wniosku_projekty polonijne 2018

- Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami Za Granicą w latach 2015-2020

 

 
  
 
 

Pozostałe infromacje: POLONIA USA - Polonia in US
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU