KONTAKT   I   REKLAMA   I   O NAS   I   NEWSLETTER   I   PRENUMERATA
Czwartek, 25 kwietnia, 2024   I   11:29:12 AM EST   I   Jarosława, Marka, Wiki
  1. Home
  2. >
  3. STYL ŻYCIA
  4. >
  5. Polska TV w USA

Banki uzgodniły zamiar podziału i stosunek przydziału akcji

13 listopada, 2006

Zarządy Banku Pekao SA oraz Banku BPH SA informują, że na posiedzeniach w dniu 12 listopada 2006 roku podjęły uchwały o zamiarze integracji Banku Pekao SA z Bankiem BPH SA, w drodze podziału Banku BPH SA przez przeniesienie części majątku Banku BPH SA w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Bank Pekao SA w zamian za akcje Banku Pekao SA, które obejmą akcjonariusze Banku BPH SA. Zgodnie ze stosunkiem przydziału akcji ustalonym przez Zarządy obydwu Banków, każdy akcjonariusz Banku BPH SA otrzyma 3,3 akcji Banku Pekao SA za każdą posiadaną akcję Banku BPH SA, przy zachowaniu stanu posiadania akcji Banku BPH SA.

Decyzja o zamiarze integracji Banków przez podział Banku BPH SA oraz przeprowadzenie integracji Banków w drodze podziału Banku BPH SA przez przeniesienie części majątku Banku BPH SA na Bank Pekao SA są uzasadnione interesami obu Banków, ich akcjonariuszy oraz klientów.

W wyniku przeniesienia części majątku Banku BPH SA na Bank Pekao SA klienci - zarówno detaliczni, jak i korporacyjni - odniosą korzyści wynikające ze skali prowadzonej przez Bank Pekao SA działalności. W szczególności zostaną zrealizowane następujące cele długookresowe: 1 udostępnienie wszystkim klientom Banku Pekao SA dogodnej sieci oddziałów i bankomatów na terenie całego kraju oraz szerokiej, konkurencyjnej oferty produktów i usług finansowych, 2 uzyskanie, poprzez wsparcie systemów zarządczych opartych na najlepszych praktykach, najwyższej jakości zarządzania ryzykiem, planowania i realizacji zysków, 3 osiągnięcie czołowej pozycji na rynku pod względem zarządzania kosztami, przy zastosowaniu efektu skali oraz technik zakupów, opartych na najlepszych praktykach, 4 zdobycie pozycji preferowanego pracodawcy wśród instytucji finansowych w Polsce, zdolnego do pozyskania i utrzymania najbardziej utalentowanych pracowników oraz przyczynienie się do rozwoju umiejętności kadry bankowej w kraju.

Część majątku Banku BPH SA, której przeniesienie na Bank Pekao SA jest planowane, obejmuje według zestawienia pro-forma aktywów i pasywów na 1 października 2006 r.: 27, 3 mld zł należności netto od klientów, 33,8 mld zł zobowiązań wobec klientów oraz kapitały własne w wysokości 4,9 mld zł.

Jednocześnie, na polskim rynku bankowym, wśród 10 czołowych banków w Polsce, pozostanie Bank BPH SA jako samodzielny podmiot, posiadający: 1 możliwość prowadzenia stabilnej i konkurencyjnej działalności bankowej w sieci 200 placówek wyposażonych w niezbędną do prowadzenia działalności infrastrukturę, 2 dobrze znaną i szanowaną markę, 3 wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę, 4 efektywną organizację, 5 możliwość kontynuowania dotychczasowego zakresu oferty produktowej BPH, 6 potencjał wzrostu.

Według zestawienia pro-forma aktywów i pasywów 1 października 2006 r., Bank BPH SA po przeprowadzeniu podziału, będzie posiadał łączne aktywa w wysokości 8,6 mld zł, a także 5,3 mld zł należności netto od klientów oraz kapitały własne w wysokości 1,4 mld zł.

Decyzja o zamiarze integracji Banków przez podział Banku BPH SA uzasadniona jest również faktem, iż oba Banki są członkami Grupy Bankowej UniCredit. Naturalną konsekwencją tego jest dążenie UniCredito Italiano S.p.A., akcjonariusza większościowego Banków, do konsolidacji działalności bankowej prowadzonej w Polsce w ramach jego Grupy. Integracja Banków w drodze podziału Banku BPH SA jest zgodna z postanowieniami Porozumienia zawartego w dniu 19 kwietnia 2006 r. pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej a UniCredito Italiano S.p.A., dotyczącego integracji Banków.

Podział Banku BPH SA nastąpi w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze podziału Banku BPH SA przez przeniesienie na Bank Pekao SA części majątku Banku BPH SA w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w zamian za akcje Banku Pekao SA, które obejmą akcjonariusze Banku BPH SA (podział przez wydzielenie).

Zarządy Banku Pekao SA i Banku BPH SA na podstawie art. 534 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych podjęły także uchwały o ustaleniu, na potrzeby planu podziału Banku BPH SA ("Plan Podziału"), stosunku przydziału akcji, to jest stosunku w jakim akcjonariusze Banku BPH SA obejmą akcje Banku Pekao SA w związku z podziałem Banku BPH SA. Każdy akcjonariusz Banku BPH SA otrzyma 3,3 akcji Banku Pekao SA na każdą posiadaną akcję Banku BPH SA, przy zachowaniu stanu posiadania akcji Banku BPH SA. Szczegółowe zasady przydziału akcji akcjonariuszom Banku BPH SA będzie określał Plan Podziału.

Zarządy Banku Pekao SA i Banku BPH SA informują, iż ich intencją jest uzgodnienie Planu Podziału zgodnie z przepisami prawa oraz po uzyskaniu zgód korporacyjnych, wymaganych w świetle statutów obu banków, a także zasad przyjętych w Grupie Bankowej UniCredit.