Niedziela, 18 listopada 2018    Klaudyny, Romana, Tomasza  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
KULTURA i EDUKACJA - On Culture & Education

Praca w Nowym Jorku dla nauczyciela edukacji wczesnej


12-02-2017
ostatnia aktualizacja 12-03-2017, 15:15

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku ogłasza konkurs na stanowisko: NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJPraca w Nowym Jorku dla nauczyciela edukacji wczesnej

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku informuje:

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku ogłasza konkurs na stanowisko:

 

NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (4/26). 

Wymagania niezbędne: 

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r., poz. 1189) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r., poz. 1575) 

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575):

§ 5.1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych w szkole za granicą posiada osoba, która:

1) ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I - III szkół podstawowych określone w § 4, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub

2) ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin. 

Wymagania dodatkowe: 

 legalny pobyt w USA wraz z pozwoleniem na podjęcie pracy,

 doświadczenie w pracy z dziećmi polskimi mieszkającymi za granicą,

umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy,

 umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty: 

 list motywacyjny i CV,

 kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia

zawodowego,

 kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.

Oświadczenie kandydata o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);

- że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne (dotyczy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych);

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia rekrutacji.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „za zgodność z oryginałem”.

Osoba, która wygra konkurs będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badań lekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 8 grudnia 2017 roku do godziny 18.00 na adres: nowyjork@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową

o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Nowy Jork, 23 listopada 2017 r.

 


Consulate General
of the Republic of Poland in New York
233 Madison Avenue
New York, NY 10016
Tel: 646-237-2100, Fax: 646-237-2105
www.nowyjork.msz.gov.pl


Poza normalnymi godzinami pracy urzędu, w sytuacjach nadzwyczajnych, szczególnie tych zagrażających zdrowiu lub życiu obywateli polskich, prosimy o kontakt pod numer telefonu alarmowego: 646-237-2108 lub 917-520-0032.

Ze względu na bardzo dużą liczbę przychodzących rozmów telefonicznych, skutkujących długim czasem oczekiwania na połączenie, w kontaktach z urzędem sugerujemy wykorzystywanie poniższych adresów email:

GODZINY PRZYJĘĆ 
INTERESANTÓW:
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: od 8:30 do 14:30
, środa: od 11:30 do 17:30

 • SEKRETARIAT KONSULA GENERALNEGO: tel: 646-237-2102
 • WYDZIAŁ RUCHU OSOBOWEGO: fax: 646-237-2124 / 2126
  • Paszporty: tel: 646-237-2123 / 2128 / 2146
  • Wizy do Polski: tel: 646-237-2120  / 2125
 • WYDZIAŁ PRAWNY I OPIEKI KONSULARNEJ: fax: 646-237-2116
  • Poświadczenie tłumaczeń: tel: 646-237-2133
  • Sprawy stanu cywilnego: tel: 646-237-2133
  • Sprawy obywatelskie: tel: 646-237-2186 / 2139
  • Pomoc konsularna: tel: 646-237-2132 / 2131
  • Zezwolenia na przewóz prochów/szczątków: tel: 646-237-2132
  • Zezwolenia na przewóz broni: tel: 646-237-2132 / 2139
 • REFERAT DS. DYPLOMACJI PUBLICZNEJ
  I WSPÓŁPRACY Z POLONIĄ:
  tel: 646-237-2114
 • REFERAT ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY: tel: 646-237-2140 / 2142

Zdjęcia na wesele, komunie, chrzest!
Do polskich i amerykańskich paszportów

Tylko u polskich fotografów >

 

 


 
  
 
 

Inne artykuły KULTURA - EDUKACJA
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU