Poniedziałek, 21 maja 2018    Jana, Moniki, Wiktora  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
PRAWO & FINANSE - Law & Finance

Nasze Workers’ Compensation po wypadku w pracy w Nowym Jorku


12-02-2016
ostatnia aktualizacja 12-02-2016, 13:03

Prawo Workers’ Compensation ściśle określa procedury przebiegu sprawy związanej z wypadkiem przy pracyNasze Workers’ Compensation po wypadku w pracy w Nowym Jorku

Postępowanie w poszczególnych przypadkach jest w większości spraw bardzo podobne. 

Zaangażowanie adwokata do prowadzenia sprawy 

Podczas pierwszego spotkania z adwokatem podpisują Państwo wypełnioną formę OC-400, która stanowi Państwa oświadczenie o zaangażowaniu mecenasa Kamińskiego do prowadzenia sprawy oraz wypełnioną formę C-3, która jest formalnym zgłoszeniem wypadku do Workers’ Compensation. Obie formy wysyłamy do Workers’ Compensation Board, gdzie zostaje nadany sprawie unikalny numer WCB. Informację o nadaniu numeru WCB otrzymają Państwo listownie bezpośrednio z Workers’ Compensartion Board.

Nigdy Państwo nie płacą adwokatowi bezpośrednio. Wynagrodzenie dla adwokata każdorazowo ustala sędzia Workers’ Compensation Board. Jest ono częścią przyznanych Państwu zastępczych zarobków lub odszkodowania (zwykle około 10% – 15%). Adwokat otrzymuje wynagrodzenie tylko wtedy, kiedy również Państwo otrzymują pieniądze.
Zastępcze zarobki oraz bezpłatna opieka medyczna 

W związku z wypadkiem przy pracy należy się Państwu bezpłatna opieka medyczna oraz zastępcze zarobki za czas niezdolności do pracy. Opieka medyczna obejmuje wszelkie niezbędne świadczenia medyczne związane z leczeniem urazów powypadkowych lub chorób zawodowych. Nie ma określonej granicy kosztów leczenia. Jednak zabiegi, których wartość przekracza $1000, wymagają wcześniejszej autoryzacji ubezpieczalni. Uczęszczając regularnie na wizyty do swojego lekarza prowadzącego należy mu przypominać o konieczności sporządzania raportów i przekazywania ich do Workers’ Compensation Board, ubezpieczalni oraz do naszego biura. Raport stanowi wypełniona forma C-4, która potwierdza związek choroby z wypadkiem lub wykonywaną pracą, kontynuację leczenia, a ponadto ocenia Państwa zdolność do pracy. Jeżeli nie mają Państwo lekarza prowadzącego lub chcą go Państwo zmienić, proszę zapytać pracowników naszego biura o dane kontaktowe. Mecenas Kamiński współpracuje z dobrymi lekarzami wielu specjalizacji, którzy akceptują Workers’ Compensation. Prawo Workers’ Compensation stanowi, że za pierwsze 7 dni niezdolności do pracy poszkodowany pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia, chyba że niezdolność do pracy trwać będzie dłużej niż 7 dni. W takim wypadku Workers’ Compensation wypłaci zastępcze zarobki za każdy utracony dzień pracy, począwszy od dnia pierwszego. Wysokość zastępczych zarobków wynosi 2/3 tygodniowej pensji brutto sprzed dnia wypadku, przy czym maksymalnie $808.65 (netto). Stawka ta jest co roku zmieniana.

Jeżeli ubezpieczalnia pracodawcy podejmuje się wypłaty zastępczych zarobków przed przesłuchaniem w sądzie, robi to całkowicie dobrowolnie. Wynika z tego, że nie jest jednoznacznie stwierdzone, kiedy pracownik otrzyma pierwszy czek. Często czeka na niego 2-3 miesięcy. Dopiero decyzja sędziego nakazująca ubezpieczalni wypłatę zastępczych zarobków jest dla ubezpieczyciela wiążąca i niewywiązanie się z niej w ciągu 10 dni grozi konsekwencjami (zwykle karą pieniężną).

Sprawę może skomplikować odmowa uznania wypadku przez pracodawcę lub jego ubezpieczalnię. Jeżeli sprawa jest kontrowersyjna, konieczne są przesłuchania stron przed Workers’ Compensation Bard. W tych wyjątkowych przypadkach oczekiwanie na czek może być dłuższe. W dalszym toku postępowania wszelkie kontrowersyjne aspekty, których strony nie są w stanie rozwiązać między sobą polubownie, będą wymagały przesłuchania przed Workers’ Compensation Board. 

Raporty medyczne 

Aby przyspieszyć wypłatę zastępczych zarobków, należy jak najszybiej dostarczyć ubezpieczalni raport od lekarza (wypełniona Forma C-4 i kolejne C-4.2 i C-4.3), potwierdzający związek choroby z wypadkiem oraz Państwa niezdolność do pracy. Proszę przyjść do naszego biura, przekażemy Państwu potrzebne czyste formy, na których lekarz przygotuje raport. Jeżeli go Państwo otrzymają, proszę jak najszybciej dostarczyć go do naszego biura. Przekażemy go do ubezpieczalni i Workers’ Compensation Board. Powinien to być raport sporządzony przez lekarza prowadzącego (z tytułem M.D.). Raporty potwierdzające, że uczęszczają Państwo na rehabilitację są niewystarczające. 

Przsłuchanie przed Workers’ Compensation Board 

Przesłuchanie przed Workers’ Compensation Board jest bardzo często kluczowe dla Państwa sprawy. Jeżeli Państwa obecność na przesłuchaniu będzie konieczna, w przesłanym zawiadomieniu zostanie to wyraźnie określone. Niezbędne jest również zgromadzenie wszelkich wymaganych przez sędziego dokumentów, a w szczególności aktualnych raportów medycznych potwierdzających leczenie i niezdolność do pracy. Każdorazowo w celu potwierdzenia terminu przesłuchania prosimy o telefon do naszego biura. Nasi pracownicy udzielą Państwu informacji jakie dokumenty należy przygotować.
Kopie czeków 

Proszę zachowywać kopie wszystkich czeków jakie Państwo otrzymują. Zarówno tych, które dostają Państwo z ubezpieczalni Workers’ Compensation, jak i tych, które otrzymujecie od pracodawcy (jeżeli wrócili Państwo do pracy). Stanowią one ważny dowód w Państwa sprawie. 

Wstrzymana wypłata zastępczych zarobków 

Jeżeli ubezpieczalnia wstrzymała Państwu wypłatę zastępczych zarobków, prosimy o telefon do naszego biura w celu wyjaśnienia tej sytuacji. Powody wstrzymania wypłaty zarobków mogą być bardzo różne. Jednym z nich jest niewątpliwie brak aktualnych raportów medycznych potwierdzających Państwa niezdolność do pracy i kontynuację leczenia. Zachęcamy do korzystania z opcji „Direct deposit”, eliminuje to ewentualne opóźnienia pocztowe. 

Dokumenty i ich kopie „Do wiadomości” 

Jeżeli otrzymali Państwo dokumenty, które nie są kierowane bezpośrednio do Państwa oznacza to, że są to kopie dokumentów oryginalnych przesłane do Państwa wiadomości. Jeżeli życzą Państwo sobie przetłumaczenia zawartości dokumentu prosimy o telefon do naszego biura. Dokumenty z Workers’ Compensation, jakie Państwo otrzymują, nasze biuro również dostaje. Proszę pamiętać, że ważną informację stanowią wezwania na przesłuchania oraz obowiązkowe badania przez lekarza ubezpieczalni.  

Badania przez lekarza ubezpieczalni (Independent Medical Examination) 

Strona przeciwna postępowania przed Workers’ Compensation Board ma prawo w dowolnym czasie wyznaczyć własnego lekarza, aby zbadał stan Państwa zdrowia. Na wyznaczone w tym celu spotkanie należy się zgłosić w wyznaczonym miejscu i terminie. Jeżeli nie czują się Państwo swobodnie w porozumiewaniu się językiem angielskim, mają Państwo prawo do tłumacza. Jeżeli zbliża się wyznaczony termin badania i nie są Państwo pewni czy będzie obecny tłumacz, proszę o telefon do naszego biura. Nasi pracownicy z przyjemnością to dla Państwa sprawdzą. Jeżeli z ważnych powodów nie będą Państwo mogli się zgłosić na badanie w wyznaczonym terminie, istnieje możliwość przełożenia proszę o natychmiastowe powiadomienie naszego biura, aby nasi pracownicy mogli się zwrócić z prośbą w Państwa imieniu o wyznaczenie nowego terminu badania.


Ważne terminy oraz usprawiedliwienie nieobecności 

W trakcie leczenia i przebiegu sprawy niewątpliwie będą Państwo otrzymywać wezwania związane z leczeniem, dodatkowymi badaniami lekarskimi, przesłuchaniami przed Workers’ Compensation Board itp. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość usprawiedliwienia Państwa nieobecności. Jeżeli z powodu niezależnych od Państwa okoliczności nie będą mogli Państwo stawić się na spotkanie proszę o jak najszybsze powiadomienie naszego biura, abyśmy mogli powiadomić drugą stronę postępowania o zaistniałej sytuacji. 

Wydatki związane z leczeniem, dojazdami do lekarza itp. 

W związku z wypadkiem przy pracy każdy poszkodowany pracownik ponosi różnego rodzaju koszty. Związane są one z zakupem lekarstw, wymaganego sprzętu ortopedycznego, dojazdem na wizyty do lekarza, rehabilitację czy specjalistyczne badania. Forma C-257 stanowi zestawienie wszystkich wydatków związanych z leczeniem. Aby jednak uzyskać zwrot poniesionych wydatków należy wypełnić formę C-257, załączyć wszelkie dowody poniesionych kosztów w postaci rachunków lub innych dokumentów potwierdzających zakup potrzebnych środków lub dojazdów, a następnie dostarczyć je do Workers’ Compensation lub do naszego biura. Pracownicy ubezpieczalni skrupulatnie sprawdzą zasadność poniesionych wydatków, a następnie zwrócą uznaną kwotę. Ubezpieczalnia wyśle poszkodowanemu dodatkowy czek opiewający na zasądzoną sumę. Nie należy zgłaszać indywidualnie każdego poniesionego wydatku. Należy gromadzić dowody poniesionych kosztów, a następnie co jakiś czas przedstawić na załączonej formie C-257 roszczenie ich zwrotu. Stawki obowiązujące w przypadku zwrotu wydatków poniesionych na dojazdy samochodem są ustalane co jakiś czas przez Workers’ Compensation Board. Aktualnie obowiązuje stawka 56¢ za jedną milę. O zmiany ustalonych kwot proszę pytać pracowników naszego biura, którzy na bieżąco kontrolują wszelkie uaktualnienia. 

„Kto pyta nie błądzi!” 

Wszelkie pytania związane z przebiegiem sprawy proszę kierować do pracowników naszego biura. W większości sytuacji udzielą oni Państwu natychmiastowej odpowiedzi lub umówią Państwa na spotkanie z adwokatem w dogodnym terminie. Zapraszamy do naszego biura na Greenpoincie

 
  
 

Pozostałe artykuły
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU