Środa, 20 czerwca 2018    Bogny, Rafaeli, Rafała  
Polish American PagesDrobnica.comImprezy PolonijneKupony OszczędnościPoszukiwany, poszukiwanaPWP Internet da Polonii
 
 
AMERYKAŃSKI PORTAL POLAKÓW wydawany przez polonijną książkę POLISH AMERICAN PAGES
 
POLONIA - Polonia News

Wsparcie finansowe projektów polonijnych w 2017


03-07-2017
ostatnia aktualizacja 03-08-2017, 13:32

Informujemy, iż istnieje możliwość uzyskania wsparcia finansowego dla projektów polonijnych realizowanych w 2017 r. (II tura). Termin przyjmowania wniosków dotyczących projektów planowanych na przyszły rok upływa z dniem 31 marca 2017 r.Wsparcie finansowe projektów polonijnych w 2017

Wsparcie finansowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP działań mogą uzyskać projekty dotyczące działań realizowanych w okręgu konsularnym placówki z zakresu szkolnictwa i kultury polskiej.

Szkolnictwo
Pomoc finansową mogą uzyskać działania obejmujące wspieranie rozwoju wszystkich form nauczania języka polskiego, w tym jako języka obcego; wspieranie działalności Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności – także metodycznych – nauczycieli nauczających języka polskiego i wiedzy o Polsce poza granicami kraju; wspieranie działań popularyzujących język polski  i wiedzę o Polsce, w tym konkursów i olimpiad; wspieranie inicjatyw młodzieżowych i studenckich nakierowanych na tworzenie stowarzyszeń, klubów i organizacji skupiających byłych absolwentów polonijnych/polskich ośrodków edukacji za granicą oraz w Kraju; wspieranie – we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego – rozwoju uniwersyteckich studiów o Polsce, katedr polonistyki i lektoratów języka polskiego za granicą, a także propagowanie studiów na polskich wyższych uczelniach; wspieranie działań polskich/polonijnych placówek edukacyjnych oferujących nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce dla dzieci i młodzieży służących podniesieniu jakości i atrakcyjności edukacji, a także integracji środowiska polonijnego; wspieranie działań z zakresu edukacji historycznej mających na celu kształcenie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży polonijnej i polskiej za granicą i wspieranie działań promujących dwujęzyczność, w tym idei Polonijnego Dnia Dwujęzyczności.

Środkami do realizacji powyższych celów mogą być: wynajem pomieszczeń na zajęcia, dojazd dzieci do szkół, zakup materiałów niezbędnych do nauki (materiałów dydaktycznych, pomocy naukowych, książek), konferencje oświatowe, warsztaty edukacyjne dla nauczycieli, zajęcia dodatkowe, imprezy, konkursy dla dzieci i młodzieży, olimpiady, dyktanda, zawody sportowe, uroczystości oraz wycieczki edukacyjne. Powyższe nie dotyczy Szkolnych Punktów Konsultacyjnych bezpośrednio finansowanych przez MEN.

Kultura
Pomoc finansową mogą uzyskać działania obejmujące zachowanie i umacnianie polskiej tożsamości; zapewnienie możliwości uczestniczenia w kulturze narodowej. W szczególności będą to przedsięwzięcia mające na celu: aktywizowanie Polonii i Polaków za granicą w zakresie realizacji projektów rocznicowych w ramach obchodów 100. rocznicy Odrodzenia Państwa Polskiego; umacnianie tożsamości Polonii i Polaków za granicą i ich poczucia wspólnoty z krajem; wspieranie aktywnego udziału Polonii w dyplomacji historycznej (obchody Roku Tadeusza Kościuszki, Roku Józefa Piłsudskiego, Roku Józefa Hallera, pielęgnowanie tradycji wolnościowych i niepodległościowych; aktywizowanie  Polonii i Polaków  za granicą na rzecz promocji Polski i obrony jej dobrego imienia; aktywizowanie Polonii i Polaków za granicą na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego w krajach jej zamieszkania; wspieranie  – we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutem Pamięci Narodowej – działań  Polonii i Polaków za granicą na rzecz ochrony miejsc pamięci narodowej za granicą; wspieranie działań edukacyjnych nakierowanych na poznawanie  przez młode pokolenie Polonii i Polaków miejsc związanych z wybitnymi postaciami polskiego życia politycznego i społecznego w krajach zamieszkania i ich utrwalanie w pamięci historycznej Polonii; aktywizowanie Polonii i Polaków za granicą w sferze dyplomacji publicznej; Rozwijanie we współpracy z Polonią i Polakami za granicą działań na rzecz promowania polskiej obecności w świecie i popularyzowania wkładu Polaków w rozwój świata i społeczności lokalnych oraz dokumentowania polskich śladów poza granicami Kraju i wspieranie rozwoju harcerstwa polskiego za granicą. Innym istotnym elementem wspieranym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych będą działania mające na celu wzmacnianie pozycji środowisk polonijnych poprzez podnoszenie efektywności ich działania, wzrost aktywności w życiu publicznym w krajach zamieszkania oraz popularyzowanie wiedzy o przysługujących im prawach. 

Środkami do realizacji powyższych celów mogą być: organizacja przedsięwzięć kulturalnych mających na celu podtrzymywanie polskiej kultury i tradycji za granicą, aktywizacja środowisk polskich, w tym m.in. konferencje, seminaria, pokazy filmów polskich, obchody ważnych rocznic historycznych, kombatanckie uroczystości rocznicowe, wieczory autorskie polskich artystów, koncerty, wystawy, przedstawienia oraz warsztaty teatralne, dni kultury polskiej, cykliczne spotkania z przedstawicielami Polonii z dziedziny kultury, nauki, gospodarki i polityki. W ramach funduszu możliwe jest uzyskanie dofinansowania zakupu instrumentów muzycznych, sprzętu komputerowego, wydawnictw i publikacji upamiętniających historię Polaków za granicą, funkcjonowanie mediów oraz punktów porad prawnych dla środowisk polonijnych, zakładanie polonijnych stron internetowych, komputeryzację i archiwizację zbiorów bibliotecznych.

 

Placówka zwraca się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o staranne, kompletne i szczegółowe wypełnienie w języku polskim wszystkich pól załączonego formularza wniosku. Nadesłane wnioski spełniające powyższe wymagania zostaną przekazane do ostatecznej oceny i akceptacji przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ.

Po otrzymaniu informacji o zaakceptowanych wnioskach, Konsulat Generalny w Chicago powiadomi wnioskodawców o wynikach tego postępowania. Pragniemy poinformować, że łączna kwota wniosków projektowych zakwalifikowanych do realizacji będzie ściśle ograniczona przyznanym placówce budżetem. 

Wnioski prosimy przesyłać nie później niż 31 marca br., na adres email: chicago.promotion@msz.gov.pl

Formularz wniosku do pobrania znajduje się tutaj: Załącznik-wniosek

Konsulat Generalny RP w Chicago

 
  
 

Pozostałe wiadomości POLONIA - Polonia News
 
 
REKLAMA · ADVERTISING · KATALOG FIRM (POLISH PAGES) · OGŁOSZENIA BEZPŁATNE · KALENDARZ IMPREZ
POLSKA · USA · SWIAT · POLONIA · IMIGRACYJA · ZDROWIE · WHO IS WHO · PRAWO I FINANSE · FOTOREPORTAŻE · TROCHĘ HISTORII · GRY
REGULAMIN · OCHRONA PRYWATNOŚCI · O NAS · KONTAKT · AGENCJA REKLAMOWA USA · STRONY INTERNETOWE DLA BIZNESU